Đề thi thử THPT QG Hóa học 12 - Chuyên Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 17/10/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,643 lượt xem Lượt thi 83 lượt thi

Câu 1

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng: 

A.

Hoà tan Cu(OH)2

B.

Thuỷ phân

C.

Trùng ngưng

D.

Tráng gương

Câu 2

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:

A.

17,80 gam.

B.

16,68 gam.

C.

18,24 gam.

D.

18,38 gam.

Câu 3

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

A.

34,01%

B.

38,76%

C.

29,25%

D.

34,69%

Câu 4

Mệnh đề không đúng là:

A.

CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3

B.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối

C.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2

D.

CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime

Câu 5

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A.

H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)

B.

Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)

C.

Dung dịch NaOH (đun nóng)

D.

H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 6

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Chọn câu trả lời sai

A.

Alà một điol.

B.

Acó CTCT là HOOCCOOH.

C.

A4 là một điandehit.

D.

A5 là một diaxit.

Câu 7

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất sau: C2H5NH2, NH3, C6H5OH(phenol), C6H5NH2(anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây đúng?

A.

Z là C2H5NH2.

B.

Y là C6H5OH.

C.

X là NH3.

D.

T là C6H5NH2.

Câu 8

Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no, mạch hở A và 2 mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam) cần vừa đủ 38,976 lít O2 (đktc) thu được 5,376 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.

70.

B.

60.

C.

40.

D.

50.

Câu 9

Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Biết rằng X, Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khácĐun nóng 30,24 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử có trong Y là

A.

21

B.

20

C.

22

D.

19

Câu 10

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A.

3,06

B.

5,25

C.

3,15

D.

6,02

Câu 11

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A.

10,56

B.

7,20

C.

8,88

D.

6,66

Câu 12

Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là.:

A.

0,095 mol

B.

0,090 mol.

C.

0,12 mol.

D.

0,06 mol.

Câu 13

Một chất béo có công thức: CH2(OCOC17H33) -CH(OCOC15H31)–CH2(OCOC17H29 ). Số mol H2 cần để hiđro hoá hoàn toàn 1 mol chất béo là:

A.

4

B.

5

C.

3

D.

1

Câu 14

Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là:

A.

12,3 gam.

B.

16,4 gam

C.

4,1 gam

D.

8,2 gam

Câu 15

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn agam X, thu được 8,36gam CO2. Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Giá trị của m là:

A.

7,09

B.

5,92

C.

6,53

D.

5,36

Câu 16

X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C =12, O = 16, Na = 23):

A.

CH3COOC2H5.

B.

HCOOCH(CH3)2

C.

C2H5COOCH3

D.

HCOOCH2CH2CH3

Câu 17

Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với  Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170°C không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng?

A.

Trong X có ba nhóm  –CH3

B.

Chất Z không làm mất màu dung dịch nước brom.

C.

Chất Y là ancol etylic.

D.

Phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

Câu 18

Este X có công thức phân tử C2H4O2 . Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A.

8,2

B.

10,2

C.

15,2

D.

12,3

Câu 19

Trong công nghiệp sản xuất ruột phích nước ngưới ta thực hiện phản ứng nào sau đây?

A.

Cho dd axit fomic phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3

B.

Cho anđehyt fomic phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3

C.

Cho axetilen phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3

D.

Cho dd glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3

Câu 20

Hỗn hợp hai chất hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối của hai axit đơn chức và một rượu. Hai chất hữu cơ đó là:

(1) X, Y là hai este của cùng một rượu.                  (2) X, Y là hai este của cùng một axit.

(3) X, Y là một este và một axit.                             (4) X, Y là một este và một rượu.

Những câu đúng là

A.

(1), (2).

B.

(2), (3).

C.

(3), (4).

D.

(1), (3).

Câu 21

Phát biểu không đúng là:

A.

Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

B.

Thủy phân (xúc tác H+ ,to ) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit

C.

Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2

D.

Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+ ,to ) có thể tham gia phản ứng tráng gương

Câu 22

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2 , phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

A.

4

B.

5

C.

9

D.

8

Câu 23

Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

A.

16,5.

B.

17,5.

C.

14,5.

D.

15,5.

Câu 24

Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4COOH) dùng làm thuốc cảm(aspirin).Để phản ứng hoàn toàn với 43,2gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là:

A.

0,96

B.

0,24

C.

0,48

D.

0,72

Câu 25

Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là:

A.

2

B.

3

C.

4

D.

1

Câu 26

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol  O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

A.

etyl axetat.

B.

metyl fomiat

C.

n-propyl axetat.

D.

metyl axetat

Câu 27

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A.

Xenlulozơ

B.

Saccarozơ.

C.

Tinh bột

D.

Glucozơ

Câu 28

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là:

A.

20,0

B.

30,0

C.

13,5

D.

15,0

Câu 29

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là:

A.

saccarozơ

B.

glicogen

C.

Tinh bột

D.

Xenlulozơ

Câu 30

Thủy phân este có công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

A.

etyl axetat

B.

rượu etylic.

C.

rượu metylic.

D.

axit fomic

Câu 31

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:

A.

CH3COO-CH=CH2.

B.

CH2CH-COO-CH3.

C.

HCOO-C(CH3)=CH2.

D.

HCOO-CH=CH-CH3

Câu 32

Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2và c mol H2O (b – c = 4a). Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là:

A.

53,2

B.

52,6

C.

42,6

D.

57,2

Câu 33

Este X có các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2Ocó số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:

A.

Chất Y tan vô hạn trong nước.

B.

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O

C.

Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken

D.

Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

Câu 34

Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là:

A.

C2H5COOH và C2H5COOCH3

B.

CH3COOH và CH3COOC2H5

C.

HCOOH và HCOOC3H7.

D.

HCOOH và HCOOC2H5

Câu 35

Poli(metyl metacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng là

A.

CH2=CH-COOCH3

B.

CH=C(CH3)- COOCH2CH3

C.

CH3COO-CH=CH2

D.

CH2=C(CH3)-COOCH

Câu 36

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4 . Thuỷ phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là:

A.

CH3OCO-COOC3H7

B.

CH3OOC-CH2-COOC2H5

C.

CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5.

D.

C2H5OCO-COOCH3

Câu 37

Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là:

A.

3,84 gam

B.

2,72 gam

C.

3,14 gam

D.

3,90 gam

Câu 38

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

B.

Saccarozơ làm mất màu nước brom

C.

Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D.

Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 39

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

A.

Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.

B.

Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic

C.

Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ

D.

Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

Câu 40

Chất X có công thức phân tử C H O , là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A.

HCOOC2H5

B.

CH3COOCH3

C.

HO-C2H4-CHO

D.

C2H5COOH

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán