Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn Hóa - Chuyên Lê Khiết- Quảng Ngãi

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 21/08/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/08/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 743 lượt xem Lượt thi 7 lượt thi

Câu 1

Axit nào sau đây là axit béo?

A.

Axit glutamic

B.

Axit stearic

C.

Axit ađipic

D.

Axit axetic

Câu 2

Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Phân tử X có 5 liên kết π.

B.

Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X

C.

Công thức phân tử chất X là C52H96O6

D.

1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch.

Câu 3

Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử yếu nhất : 

A.

Al

B.

Mg

C.

Ag

D.

Fe

Câu 4

Dãy gồm các kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là:

A.

Na, Fe, K

B.

Na, Cr, K

C.

Be, Na, Ca

D.

Na, Ba, K

Câu 5

Dãy kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl và Cl2 đều cùng tạo một muối :

A.

Cu, Fe, Zn

B.

Ni, Fe, Mg

C.

Na, Mg, Cu

D.

Na, Al, Zn

Câu 6

Kim loại nhẹ nhất :

A.

K

B.

Na

C.

Li

D.

Cs

Câu 7

Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân :

A.

Glucozo

B.

Triolein

C.

Saccarozo

D.

Xenlulozo

Câu 8

Chất có công thức phân tử C6H12O6 có thể gọi là

A.

Mantozo

B.

Saccarozo

C.

Glucozo

D.

Tinh bột

Câu 9

Công thức hóa học của Crom (III) hidroxit

A.

Cr(OH)2

B.

H2CrO4

C.

Cr(OH)3

D.

H2Cr2O7

Câu 10

Nếu cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH thì sau phản ứng xuất hiện kết tủa màu

A.

nâu đỏ

B.

vàng nhạt

C.

trắng

D.

xanh lam

Câu 11

Este X được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là

A.

C4H8O2

B.

C4H10O2

C.

C2H4O2

D.

C3H6O2

Câu 12

Cho một mẫu hợp kim (Zn – Mg – Ag) vào dung dịch CuCl2, sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại gồm

A.

Zn, Mg, Ag

B.

Mg, Ag, Cu

C.

Zn, Mg, Cu

D.

Zn, Ag, Cu

Câu 13

Hợp chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch Br2 nhưng không tác dụng được với dung dịch NaHCO3. Chất X là chất nào trong số những chất sau đây

A.

metyl axetat

B.

axit acrylic

C.

anilin

D.

phenol

Câu 14

Tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa

A.

axit terephalic và etilen glicol

B.

axit terephalic và hexametylen diamin

C.

axit caproic và vinyl xianua

D.

axit adipic và etilen glicol

Câu 15

Phát biểu nào sau đây đúng

A.

Saccarozo có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

B.

Hidro hóa hoàn toàn glucozo bằng H2 (Ni, t0) thu được sorbitol

C.

Thủy phân hoàn toàn xenlulozo trong dung dịch H2SO4 đun nóng thu được fructozo

D.

Tinh bột hòa tan tốt trong nước và etanol

Câu 16

Thủy phân  chất X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là

A.

HCOOCH = CH – CH3

B.

HCOOCH = CH2

C.

CH3COOCH = CH2

D.

HCOOCH2CHO

Câu 17

Thiết bị như hình vẽ dưới đây :

Không thể dùng để thực hiện thí nghiệm nào trong số các thí nghiệm được trình bày dưới đây:

A.

Điều chế O2 từ NaNO3

B.

Điều chế NH3 từ NH4Cl

C.

Điều chế O2 từ KMnO4

D.

Điều chế N2 từ NH4NO2

Câu 18

Trong các thí nghiệm sau :

(1) Cho khí NH3 tác dụng với CuO nung nóng

(2) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH

(3) Cho CrO3 tác dụng với NH3

(4) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 19

Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

A.

Tristearin

B.

Tripanmitin

C.

Triolein

D.

Saccarozo

Câu 20

Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X, nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y, cho tinh thể MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc đun nóng tạo thành khí Z. Các khí X, Y, Z lần lượt là

A.

H2, NO2 và Cl2

B.

H2, O2 và Cl2

C.

Cl2, O2 và H2S

D.

SO2, O2, Cl2

Câu 21

Axit axetic không tác dụng được với dung dịch nào

A.

Natri phenolat

B.

Amoni cacbonat

C.

Phenol

D.

Natri etylat

Câu 22

Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 275 ml dung dịch HCl  2M thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A.

1,45

B.

1,00

C.

0,65

D.

0,70

Câu 23

Cho các thí nghiệm sau :

(1) Thanh Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

(2) Thanh Fe có quấn dây Cu vào dung dịch H2SO4 loãng

(3) Thanh Cu mạ Ag nhúng vào dung dịch HCl

(4) Thanh Fe tráng thiếc bị xước sâu vào tới Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

(5) Miếng gang để trong không khí ẩm

Hãy cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra ăn mòn điện hóa

A.

5

B.

4

C.

3

D.

2

Câu 24

Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch X gồm NaOH 2M và Ba(OH)2 3M vào 125 ml dung dịch Y gồm H2SO4 1M và ZnSO4 1,6M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của  m là

A.

75,589

B.

82,275

C.

73,194

D.

18,161

Câu 25

Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện thích hợp) thu được sản phẩm chính là

A.

2-metylbutan-2-ol

B.

2-metylbutan-3-ol

C.

3-metylbutan-2-ol

D.

3-metylbutan-1-ol

Câu 26

Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 20 ml dung dịch HCl 1,5M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 0,1M và NaHCO30,2M, sau khi phản ứng thu được số mol CO2 là

A.

0,015

B.

0,020

C.

0,010

D.

0,030

Câu 27

Cho 2,24g bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của  m là

A.

4,08

B.

2,16

C.

2,80

D.

0,64

Câu 28

Thủy phân hoàn toàn 1 peptit X mạch hở chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X thu được 15,12g nước, số nguyên tử oxi có trong 1 phân tử chất X là

A.

5

B.

3

C.

2

D.

4

Câu 29

Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tổng số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của  m là

A.

40,2

B.

21,8

C.

39,5

D.

26,4

Câu 30

Dãy các chất : CH3COOC2H5, CH3OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 31

Trong các thí nghiệm sau :

(1) Cho dung dịch H2SO4 phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2

(2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3

(3) Cho Mg vào dung dịch NaHSO4

(4) Cho Na vào dung dịch CuSO4

Số thí nghiệm vừa có khí bay ra và kết tủa là

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Câu 32

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40g kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X , để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của  m là

A.

76,24g

B.

55,08g

C.

57,18g

D.

50,82g

Câu 33

Có bốn dung dịch riêng biệt đánh số :

(1) H2SO4 1M ;

(2) HCl 1M ;

(3) KNO3 1M và

(4) HNO3 1M.

Lấy 3 trong 4 dung dịch trên có cùng thể tích trộn với nhau, rồi thêm bột Cu dư vào, đun nhẹ thu được V lit khí NO (dktc). Hỏi trộn với tổ hợp nào sau đây thì thể tích khí NO là lớn nhất?

A.

(1), (3) và (4) 

B.

(1), (2), (3)

C.

(1), (2) và (4)

D.

(1), (2)

Câu 34

Thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi dưới bảng sau :

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Y

Cu(OH)2/ Môi trường kkiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kểt tủa Ag trắng bạc

T

Nước Br2

Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A.

Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozo

B.

Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozo, anilin

C.

Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozo

D.

Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozo, anilin

Câu 35

Cho các phát biểu sau :

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomandehit

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng

(d) Xenlulozo thuộc loại polisaccarit

(e) Thủy phân hoàn toàn albumin thu được hỗn hợp a-amino axit

(g) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2 (t0, Ni)

Số phát biểu đúng là

A.

5

B.

4

C.

3

D.

2

Câu 36

Tiến hành điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2 1,2M và NaCl 0,8M bằng điện cực trơ đến khi khối lượng dung dịch giảm 10,2g thì dừng điện phân. Cho 0,2 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,672 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, dktc) và còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của  m là

A.

8,84g

B.

7,56g

C.

25,92g

D.

5,44g

Câu 37

Hỗn hợp X gồm andehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,62 mol O2, thu được 0,52 mol CO2 và 0,52 mol H2O. Cho một lượng Y bằng lượng Y trong 0,2 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sau phản ứng thu được m gam Ag (HIệu suất phản ứng 100%). Giá trị của  m là

A.

32,40g

B.

17,28g

C.

25,92g

D.

21,60g

Câu 38

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 (1,4x mol) và Cu (x mol) vào dung dịch HCl (vừa đủ), kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch X. Thêm dung dịch chứa 5,7g MgCl2 vào X, được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y đến khi nước bắt đầu điện phân ở anot thì ngừng điện phân, khi đó khối lượng dung dịch Y giảm 77,54g. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là

A.

78,98g

B.

71,84g

C.

78,86g

D.

75,38g

Câu 39

Đốt cháy hết 12,78g hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 1 amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần dùng 0,545 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,01 mol N2. Cũng lượng X trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn khan và 1 ancol duy nhất. Biết dung dịch KOH đã dùng dư 20% so với lượng phản ứng . Giá trị của m là

A.

15,940

B.

17,380

C.

19,396

D.

17,156

Câu 40

Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều hở và đều tạo bởi Gly và Ala). Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận dung dịch thu được (m + 11,85) gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, thu được Na2CO3 và hỗn hợp B (khí và hơi). Cho B vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 42,030g và có 3,696 lit khí bay ra. Phần trăm khối lượng của X trong A là

A.

46,94%

B.

69,05%

C.

30,95%

D.

53,06%

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn