Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn Lịch Sử - THPT Lục Ngạn Bắc Giang

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 24/07/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/07/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,323 lượt xem Lượt thi 156 lượt thi

Câu 1

Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là

A.

Tự do và dân chủ

B.

Độc lập và tự do

C.

Ruộng đất cho dân cày

D.

Đoàn kết với cách mạng thế giới.

Câu 2

Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị nào? 

A.

Phải chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện

B.

Chủ động giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường

C.

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp

D.

Nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch

Câu 3

Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

A.

Bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra. 

B.

Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C.

Muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh

D.

Phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh

Câu 4

Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh kí kêu gọi đồng bào thực hiện "Tuần lễ vàng", "Quỹ độc lập" nhằm mục đích gì?

A.

Quyên góp vàng, bạc xây dựng đất nước.

B.

Quyên góp tiền xây dựng đất nước.

C.

Giải quyết khó khăn về tài chính quốc gia.

D.

Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói.

Câu 5

Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

A.

Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.

B.

Để cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp.

C.

Để phục vụ nhu cầu công nghiệp chính quốc.

D.

Do đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp.

Câu 6

Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?

A.

Mục tiêu khởi nghĩa không phù hợp với nhân dân

B.

Giai cấp tư sản Việt Nam chưa thống nhất chủ trương khởi nghĩa

C.

Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

D.

Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa đúng thời cơ

Câu 7

Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A.

chống lại chế độ độc tài thân Mỹ, thoát khỏi "sân sau" của Mỹ.

B.

chống lại chế độ độc tài Batixta. 

C.

chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha.

D.

chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha. 

Câu 8

Năm 1957, Liên Xô đạt thành tựu gì về khoa học - kĩ thuật:

A.

Phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia Gagarin bay vào không gian

B.

Phát triển ngành điện tử hạt nhân

C.

Chế tạo thành công bom nguyên tử 

D.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo  

Câu 9

Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải

A.

nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức

B.

ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới

C.

tận dụng nguồn vốn và kĩ thuật từ bên ngoài để phát triển kinh tế

D.

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Câu 10

Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch

A.

Điện Biên Phủ năm 1954

B.

Biên giới thu – đông 1950

C.

Việt Bắc thu – đông 1947

D.

Thượng Lào năm 1954

Câu 11

Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân Đảng là:

A.

Chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin

B.

Tập trung phát triển lực lượng cách mạng

C.

Chú trọng xây dựng tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng

D.

Tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang

Câu 12

Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng được xây dựng trên những văn kiện lịch sử nào:

A.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“

B.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“, “Toàn quốc kháng chiến“

C.

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“

D.

Chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến“,“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến“, tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi“

Câu 13

Trong các biện pháp giải quyết nạn đói của Chính phủ Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945), biện pháp nào quan trọng nhất:

A.

Tổ chức ngày đồng tâm

B.

Lập hũ gạo tiết kiệm

C.

Chia lại ruộng đất cho nông dân

D.

Tăng gia sản xuất

Câu 14

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

A.

Bàn bạc, thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và châu Á.

B.

Các nước phát xít kí văn kiện đầu hàng

C.

Các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia nước Đức thành hai quốc gia: Đông Đức và Tây Đức

D.

Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận

Câu 15

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:

A.

Kì bộ đặt tại Bắc Kì - Việt Nam

B.

Tổng bộ đặt tại Hương Cảng - Trung Quốc

C.

Tổng bộ đặt tại Quảng Châu - Trung Quốc

D.

Tổng bộ đặt tại Bắc Kì - Việt Nam

Câu 16

Mục tiêu của công cuộc cải cách -mở cửa mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tháng 12/1978 là:

A.

Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh

B.

Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

C.

Nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế

D.

Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc về kinh tế

Câu 17

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đối tượng và mục tiêu cốt lõi mà nhân dân Ấn Độ đưa ra trong các cuộc đấu tranh là:

A.

Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc

B.

Chống thực dân Anh, thành lập Liên Đoàn Hồi giáo

C.

Chống đế quốc Anh, đòi độc lập dân tộc

D.

Chống chế độ phong kiến, xây dựng xã hội tự do, bình đẳng bác ái

Câu 18

Chiến lược kinh tế hướng ngoại sau khi giành được độc lập của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN có hạn chế gì?

A.

Tham nhũng, quan liêu, hối lộ

B.

Thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường

C.

Phụ thuộc vốn vào đầu tư nước ngoài

D.

Trình độ sản xuất còn kém

Câu 19

Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tinh quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau này của cách mạng Việt Nam?

A.

Vì đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo

B.

Vì đã lãnh đạo đấu tranh cho độc lập dân tộc

C.

Vì với đường lối đúng đắn của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

D.

Vì đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 20

Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật Bản coi trọng yếu tố nào?

A.

Đầu tư ra nước ngoài

B.

Chi phí cho quốc phòng thấp

C.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

D.

Giáo dục và khoa học kĩ thuật

Câu 21

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?

A.

Nam Đồng thư xã

B.

Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Quan hải tùng thư

D.

Cường học thư xã

Câu 22

Sau chiến tranh thế giới thứ thứ nhất, sự kiện nào của thế giới có tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam.

A.

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

B.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công

C.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

D.

Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở Châu Phi và Mĩ Latinh

Câu 23

Chính sách nông nghiệp nào của thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai gây hậu quả nặng nề đối với nông dân:

A.

Đánh thuế cao các mặt hàng nông sản

B.

Tước đoạt ruộng đất của nông dân

C.

Hạn chế đưa khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp

D.

Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch

Câu 24

Ngay từ năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với tên gọi:

A.

Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

D.

Mặt trận Việt Minh

Câu 25

Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển của phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác?

A.

Bãi công của công nhân xưởng may Ba son - Sài Gòn tháng 8-1925

B.

Bãi công của công nhân nhà may dệt Nam Định năm 1925

C.

Bãi công của công nhân viên chức các sở công thương của Pháp ở Bắc Kì năm 1922

D.

Bãi công của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1920

Câu 26

Sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, nhân dân Campuchia phải thực hiện nhiệm vụ gì?

A.

Đấu tranh chống lại lực lượng Khơ-me đỏ

B.

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc

C.

Thống nhất đất nước

D.

Bước vào thời kì trung lập xây dựng đất nước

Câu 27

Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất thế giới vào khoảng thời gian nào?

A.

Trong những năm 50 - 70 của thế kỉ XX

B.

Trong những năm 80- 90 của thế ki XX và những năm đầu thế kỉ XX

C.

Sau chiến tranh thế giới thứ thứ hai

D.

Trong những năm 70 -80 của thế kỉ XX

Câu 28

Vì sao nói, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai nền kinh tế Đông Dương vẫn bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp?

A.

Đông Dương là thị trường độc quyền của Pháp

B.

Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương

C.

Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp nặng kém phát triển

D.

Kinh tế Đông Dương phát triển được là do sự hỗ trợ của kinh tế Pháp

Câu 29

Mục tiêu của Mĩ trong chiến tranh lạnh là gì:

A.

Mĩ và các nước đồng minh thực hiện chính sách thù địch, chống Liên Xô và các nước XHCN

B.

Mĩ lôi kéo các nước đồng minh của mình chống Liên Xô

C.

Chống lại ảnh hưởng của Liên Xô với các nước Á, Phi, Mĩ Latinh

D.

Phá hoại phong trào cách mạng thế giới

Câu 30

Khi chiến tranh thế giới thứ thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:

A.

Đòi Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam

B.

Rút vào hoạt động bí mật chuẩn bị cho cao trào mới

C.

Phát động quần chúng tổng khởi nghĩa giành chính quyền

D.

Liên minh với Pháp chống Nhật

Câu 31

Châu Phi được ví là “Lục địa mới trỗi dậy“ vì:

A.

Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mĩ

B.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở Châu Phi với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân

C.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ và hầu hết các nước đã giành được độc lập

D.

Phong trào giải phóng dân tộc ở đây đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân

Câu 32

Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1930 là:

A.

Thành lập Hội Liên hiệp các nước dân tộc bị áp bức Á Đông

B.

Thành lập Cộng sản Đoàn

C.

Thành lập hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

D.

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 33

Điểm mới của Hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941 so với Hội nghị BCHTW Đảng tháng 11/1939 là:

A.

Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

B.

Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

C.

Tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, thực hiện giảm tô giảm thuế

D.

Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc

Câu 34

Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa các nước Châu Âu với những nước nào?

A.

Mĩ – Canada

B.

Mĩ – Pháp

C.

Mĩ – Ôtxtraylia

D.

Canada- Hà Lan

Câu 35

Trong những tổ chức yêu nước và cách mạng được thành lập tại Trung Quốc dưới đây, tổ chức nào không phải do Nguyễn Ái Quốc sáng lập:

A.

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

B.

Tâm tâm xã

C.

Cộng sản đoàn

D.

Hội liên hiệp các nước bị áp bức Á - Đông

Câu 36

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp được triển khai ở Đông Dương trong khoảng thời gian nào?

A.

1918-1933

B.

1918-1929

C.

1919-1929

D.

1919-1933

Câu 37

Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII

2. Hộ nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (7/1936)

3. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền ở Pháp

A.

2; 3; 1

B.

1; 2; 3

C.

1 ;3; 2

D.

3; 2; 1

Câu 38

WHO là tên viết tắt tiếng anh của:

A.

Tổ chức y tế thế giới

B.

Tổ chức thương mại thế giới

C.

Tổ chức nông lương Liên hợp quốc

D.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc

Câu 39

Quốc gia nào được đánh giá lá “cờ đầu trong phong trào giải phong dân tộc ở “Mĩ La tinh”:

A.

Chile

B.

Cuba

C.

Áchentina

D.

Nicaragoa

Câu 40

Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng thế nào đến cách mạng tháng Tám:

A.

Tăng cường lực lượng phe XHCN và động viên, giúp đỡ để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào cách mạng Việt Nam

B.

Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang du học và học hỏi kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng Việt Nam

C.

Giúp Việt Nam xây dựng, phát triển kinh tế

D.

Giúp Việt Nam trong việc giao lưu, mở rộng và phát triển văn hoá dân tộc

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán