Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Hóa học- THPT Chuyên Lê Quý Đôn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 20/09/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/09/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 303 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi

Câu 1

Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là

A.

0,070 mol

B.

0,015 mol

C.

0,075 mol

D.

0,050 mol

Câu 2

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

số mol Al(OH)3

Tỉ lệ a : b là

A.

2 : 1

B.

2 : 3

C.

4 : 3

D.

1 : 1

Câu 3

Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là

A.

3,84 gam.

B.

2,72 gam.

C.

 3,14 gam.

D.

3,90 gam.

Câu 4

Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là:

A.

NaAlO2 và Al(OH)3   

B.

Al2O3 và Al(OH)3

C.

Al(OH)và Al2O3

D.

Al(OH)3 và NaAlO2

Câu 5

Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t (s), cường độ dòng điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,336 gam hỗn hợp kim loại, 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 19,2 và dung dịch Y chứa 3,04 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,112 lít khí H(đktc). Giá trị của t là:

A.

2267,75.

B.

2895,10.

C.

2316,00.

D.

2219,40.

Câu 6

Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là

A.

10,31 gam

B.

11,77 gam

C.

14,53 gam

D.

7,31 gam

Câu 7

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?

A.

CaCO3.

B.

AlCl3.

C.

Al2O3.

D.

BaCO3.

Câu 8

Cho vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, lắc nhẹ thấy xuất hiện

A.

kết tủa trắng.

B.

kết tủa đỏ nâu.

C.

bọt khí.

D.

dung dịch màu xanh.

Câu 9

Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh?

A.

Na2CO3.

B.

HNO3.

C.

HCl.

D.

NaCl.

Câu 10

Trong số các phương pháp làm mềm nước cứng, phương pháp nào chỉ khử được độ cứng tạm thời?

A.

Phương pháp cất nước.

B.

Phương pháp trao đổi ion.

C.

Phương pháp hóa học.

D.

Phương pháp đun sôi nước.

Câu 11

Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

A.

CO2.

B.

SO2.

C.

N2.

D.

O2.

Câu 12

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì

A.

etyl axetat.

B.

axyl etylat.

C.

axetyl etylat. 

D.

metyl axetat.

Câu 13

Công thức của Crom(VI) oxit là

A.

Cr2O3.

B.

CrO3.

C.

Cr(OH)2.

D.

NaCrO2.

Câu 14

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A.

Fe3+

B.

Al3+

C.

Ag+.

D.

Cu2+

Câu 15

Polime nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

A.

Sợi bông.

B.

Poli (viyl clorua).

C.

Poli etilen.

D.

Tơ nilon-6.

Câu 16

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch NaOH khi đun nóng là:

A.

2

B.

3

C.

5

D.

4

Câu 17

Cho 2,04 gam một este đơn chức X có công thức C8H8O2 tác dụng hết với dung dịch chứa 1,60 gam NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,37 gam chất rắn khan. Số đồng phân thỏa mãn điều kiện trên của X là:

A.

1

B.

4

C.

3

D.

5

Câu 18

Hòa tan hết 0,54 gam Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A.

0,448.

B.

0,672.

C.

1,008.

D.

0,560.

Câu 19

Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít khí H2 (đktc). Kim loại đó là:

A.

Mg.

B.

Sr.

C.

Ca.

D.

Ba.

Câu 20

Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là:

A.

32,6 gam.

B.

36,6 gam.

C.

38,4 gam.

D.

40,2 gam.

Câu 21

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế và thu khí oxi như hình vẽ dưới đây vì oxi 

điều chế và thu khí oxi

A.

nặng hơn không khí.

B.

nhẹ hơn nước.

C.

nhẹ hơn không khí.

D.

rất ít tan trong nước.

Câu 22

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A.

CrO3 có tính oxi hóa.

B.

CrO có tính lưỡng tính.

C.

H2CrO4 là chất rắn, màu vàng.

D.

CrO3 không tan trong nước.

Câu 23

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

A.

C3H7N.

B.

C2H7N.

C.

C3H9N.

D.

C4H9N.

Câu 24

Cho hình vẽ sau: 

xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ 

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.

B.

Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.

C.

Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.

D.

Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.

Câu 25

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tripanmitin, triolein có công thức lần lượt là: (C15H31COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Câu 26

Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng hóa học nào sau đây?

A.

C + CO2 → 2CO.

B.

C + 2CuO → 2Cu + CO2.

C.

C + O2 → CO2.

D.

3C + 4Al → Al4C3.

Câu 27

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau: 

 

X, Y, Z, T lần lượt là

A.

Etyl fomat, glyxin, glucozơ, phenol. 

B.

Glyxin, etyl fomat, glucozơ, anilin.

C.

Glucozơ, glyxin, etyl fomat, anilin.

D.

Etyl fomat, glyxin, glucozơ, axit acrylic.

Câu 28

Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO và Fe3O4 đun nóng, thu được MgO và Fe.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) Cho mẩu Na vào dung dịch muối CuSO4, sau phản ứng thu được Cu kim loại.

Số phát biểu đúng là

A.

5

B.

3

C.

4

D.

2

Câu 29

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là:

A.

2785,0 ml.

B.

2875,0 ml.

C.

2300,0 ml.

D.

3194,4 ml.

Câu 30

Cho các chất sau: axetilen, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, alanin, metyl acrylat. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là:

A.

6

B.

5

C.

4

D.

7

Câu 31

Hỗn hợp X gồm axit axetic, metyl propionat, etyl fomat (trong đó số mol axit axetic bằng số mol etyl fomat). Cho 15,0 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,20 mol NaOH. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:

A.

17,6 gam.

B.

19,4 gam.

C.

16,4 gam.

D.

16,6 gam.

Câu 32

Chọn phát biểu không đúng

A.

Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với HCl và CrO3 tác dụng được với NaOH.

B.

Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat muối này chuyển thành muối cromat.

C.

Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.

D.

Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng và hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh.

Câu 33

Tiến hành các thí nghiệm sau:

            (a) Cho dung dịch chứa 4 mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.

            (b) Cho Al(OH)3 vào lượng dư dung dịch NaOH.

            (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

            (d) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

            (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

            (g) Cho Al dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là:

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 34

Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1:3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị lớn nhất của m là

A.

2,54.

B.

3,46.

C.

2,26.

D.

2,40.

Câu 35

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)3, KMnO4, NaOH, Cl2, K2SO4, AgNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là:

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 36

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín (không có không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,5 (giả sử khí NOsinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí (gồm NO và H2) có tỉ khối so với H2 là 8. Giá trị của m là

A.

13,76.

B.

11,32.

C.

13,92.

D.

19,16.

Câu 37

Oligopeptit mạch hở X được tạo nên từ các α - amino đều có công thức dạng H2NCxHyCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần dùng vừa đủ 1,875 mol O2, chỉ thu được N2; 1,5 mol CO2 và 1,3 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,025 mol X bằng 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Số liên kết peptit trong X và giá trị của m lần lượt là

A.

10 và 27,75.

B.

9 và 33,75.

C.

10 và 33,75.

D.

9 và 27,75.

Câu 38

Este X có công thức phân tử dạng CnH2n-2O2. Đốt cháy 0,42 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 68,376 gam Ca(OH)2 thì thấy dung dịch nước vôi trong vẩn đục. Thủy phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. Phát biểu nào sau đây về X là đúng?

A.

Thành phần % khối lượng O trong X là 36,36%.

B.

Tên của este X là vinyl axetat.

C.

X là đồng đẳng của etyl acrylat.

D.

Không thể điều chế được từ ancol và axit hữu cơ tương ứng.

Câu 39

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y vừa phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

73

B.

18

C.

63

D.

20

Câu 40

Hỗn hợp X gồm 0,1 mol một α -amino axit no, mạch hở A chứa 1 nhóm -NH2, 1 nhóm -COOH và 0,025 mol pentapeptit mạch hở cấu tạo từ A. Đốt cháy hỗn hợp X cần a mol O2,sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 1,2M thu được dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch chứa 0,8a mol HCl vào dung dịch Y thu được 14,448 lít CO2 (đktc). Đốt 0,01a mol đipeptit mạch hở cấu tạo từ A cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V là:

A.

2,5760.

B.

2,7783.

C.

2,2491.

D.

2,3520.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn