Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Hóa học- THPT Đô Lương- Nghệ An

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/09/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/09/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 716 lượt xem Lượt thi 3 lượt thi

Câu 1

Cho dãy chuyển hóa sau:

    

Tên gọi của X và Z lần lượt là

A.

axetilen và ancol etylic

B.

etilen và ancol etylic

C.

axetilen và etylen glicol

D.

etan và etanal 

Câu 2

Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là

A.

11,4

B.

14,6

C.

13,2

D.

6,78

Câu 3

Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A.

45

B.

50

C.

55

D.

60

Câu 4

Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là:

A.

40

B.

50

C.

60

D.

100

Câu 5

Để bảo quản các kim loại kiềm cần:

A.

Ngâm chúng vào nước.

B.

Ngâm chúng trong rượu nguyên chất.

C.

Ngâm chúng trong dầu hoả.

D.

Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín.

Câu 6

Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm, nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 18,74 gam chất rắn. Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là

A.

Cs

B.

Na

C.

K

D.

Li

Câu 7

Loại polime nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O?

A.

Polietilen

B.

Tơ olon

C.

Nilon-6,6

D.

Tơ tằm

Câu 8

Chất khí nào sau đây rất độc được dùng để điều chế photgen sử dụng làm vũ khí hoá học trong chiến tranh thế giới thứ nhất ?

A.

CO

B.

CO2

C.

H2S

D.

O3

Câu 9

Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường

A.

Cu  

B.

Fe

C.

Ca

D.

Ag

Câu 10

Cho các kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm thổ trong dãy là

A.

1

B.

3

C.

2

D.

4

Câu 11

Công thức của ancol etylic là

A.

C2H5COOC2H5

B.

C2H5OH

C.

CH3COOH

D.

CH3CHO

Câu 12

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy:

A.

Ag

B.

Fe

C.

Cu

D.

Na

Câu 13

Tinh bột có nhiều trong các loại ngũ cốc như gạo, ngô, khoai, sắn. Công thức phân tử của tinh bột là

A.

C12H22O11

B.

C6H12O6

C.

(C6H10O5)n

D.

CH2O

Câu 14

Amin nào sau đây là amin bậc 1:

A.

Trimetyl amin.

B.

đimetyl amin.

C.

Etyl metyl amin.

D.

Metyl amin.

Câu 15

Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?

A.

Axit glutamic.

B.

Lysin.

C.

Alanin.

D.

Axit amino axetic.

Câu 16

Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được este có công thức cấu tạo là

A.

C2H5COOC2H5

B.

CH3COOCH=CH2

C.

CH2=CHCOOC2H5

D.

C2H5COOCH3

Câu 17

Este X có CTPT C3H4O2 khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Số chất X thỏa mãn điều kiện trên là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 18

Cho 7,78 gam hỗn hợp X chứa Glyxin và Alanin vào 200 ml dung dịch KOH 0,4M sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A.

10,82

B.

10,18

C.

11,04

D.

12,6

Câu 19

Một loại quặng photphat dùng để làm phân bón có chứa 35% Ca3(PO4)2 về khối lượng, còn lại là các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là

A.

7%.

B.

16,03%.

C.

25%.

D.

35%.

Câu 20

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H2O dư thu được dung dịch X. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch X, qua quá trình khảo sát người ta lập được đồ thị như sau:

Giá trị của x là

A.

0,025

B.

0,020

C.

0,040

D.

0,050

Câu 21

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

A.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

B.

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.

C.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

D.

Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2.

Câu 22

Chất X phản ứng được với HCl và phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 tạo kết tủa . Chất X là

A.

KCl

B.

Ba(NO3)2

C.

KHCO3

D.

K2SO4

Câu 23

Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 3,36 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được sau phản ứng là 

A.

2,8.

B.

16,8.

C.

8,4.

D.

5,6.

Câu 24

Cho các khí không màu sau: CH4; SO2; CO2; C2H4; C2H2. Số chất khí không có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 là

A.

5

B.

4

C.

2

D.

3

Câu 25

Ngâm một lá Fe có khối lượng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M một thời gian lấy lá Fe ra rửa sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam. Giả sử toàn bộ kim loại sinh ra đều bám vào thanh sắt. Khối lượng FeSOcó trong dung dịch sau phản ứng là

A.

3,2 gam

B.

6,4 gam

C.

7,6 gam

D.

14,2 gam

Câu 26

Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo,…Este có mùi dứa có công thức cấu tạo thu gọn là

A.

CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.

B.

CH3COOCH2CH(CH3)2.

C.

CH3CH2CH2COOC2H5.

D.

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

Câu 27

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng m gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,2 gam muối. Giá trị của m là

A.

6,0 gam

B.

9,0 gam

C.

7,5 gam

D.

12,0 gam

Câu 28

Cho 10 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,25 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.

17,125.

B.

23,625.

C.

12,75.

D.

19,125.

Câu 29

Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí H2 dư theo sơ đồ hình vẽ: 

phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí H2

Oxit X không thể là

A.

CuO.

B.

Al2O3.

C.

PbO.

D.

FeO.

Câu 30

Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tôn (sắt tráng kẽm) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình 

A.

Zn bị ăn mòn hóa học.

B.

Fe bị ăn mòn điện hóa.

C.

Fe bị ăn mòn hóa học.

D.

Zn bị ăn mòn điện hóa.

Câu 31

Cho glucozơ lên men thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Khối lượng glucozơ cần dùng là

A.

33,70 gam.

B.

56,25 gam.

C.

20,00 gam.

D.

90,00 gam.

Câu 32

Peptit nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure ? 

A.

Ala-Gly-Gly.

B.

Ala-Gly-Ala-Gly.

C.

Ala-Ala-Gly-Gly.

D.

Gly-Gly.

Câu 33

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

(II) Cho dung dịch K2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3.

Số thí nghiệm không xảy ra phản ứng hóa học là

A.

3

B.

4

C.

2

D.

1

Câu 34

X, Y, Z, T là một trong các chất sau: glucozơ, anilin (C6H5NH2), fructozơ và phenol (C6H5OH). Tiến hành các thí nghiệm để nhận biết chúng và ta có kết quả như sau:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A.

Anilin, fructozơ, phenol, glucozơ.

B.

Glucozơ, anilin, phenol, fructozơ

C.

Fructozơ, phenol, glucozơ, anilin

D.

Phenol, fructozơ, anilin, glucozơ

Câu 35

Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3 kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa các muối trung hòa có khối lượng 115,28 gam và V lít (đkc) hỗn hợp khí T gồm N2O và H2 (tỉ lệ 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào X thấy lượng NaOH phản ứng là 36,8 gam, đồng thời thu được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là

A.

1,344

B.

1,792

C.

2,24

D.

2,016

Câu 36

X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết π và 50 < MX < MY); Z là este được tạo bởi X, Y và etylen glicol. Đốt cháy 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,50 mol O2. Mặt khác 0,36 mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Nếu đun nóng 13,12 gam E với 200 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm a gam muối A bà b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ của a : b gần nhất với giá trị nào sau đây

A.

3,0

B.

3,5

C.

2,0

D.

2,5

Câu 37

Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 bằng cường độ dòng điện 2,68 ampe, trong thời gian t (giờ) thu được dung dịch X. Cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thu được 34,28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của t là

A.

1,00.

B.

1,20.

C.

1,25.

D.

1,40.

Câu 38

Hỗn hợp X gồm tripeptit A và tetrapeptit B đều được cấu tạo bởi glyxin và alanin. Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong A và B theo thứ tự là 19,36% và 19,44%. Thuỷ phân 0,1 mol hỗn hợp X bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 36,34 gam hỗn hợp muối. Tỉ lệ mol A và B trong hỗn hợp X là

A.

2 : 3

B.

3 : 7

C.

7 : 3

D.

3 : 2

Câu 39

Đốt cháy hết 25,56g hỗn hợp H gồm hai este đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp và một amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần đúng 1,09 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,02 mol khí N2. Cũng lượng H trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan và một ancol duy nhất. Biết KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng. Giá trị của m là 

A.

38,792

B.

34,760

C.

31,880

D.

34,312

Câu 40

Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là

A.

10,31 gam

B.

11,77 gam

C.

14,53 gam

D.

7,31 gam

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn