Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh - Đề 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 29/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 896 lượt xem Lượt thi 159 lượt thi

Câu 1

Một trong những nội dung chủ yếu của học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu (1991) là

A.

tiếp tục coi trọng quan hệ và liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B.

mở rộng hoạt động và quan hệ đối ngoại trên phạm vi toàn cầu.

C.

tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.

D.

củng cố mối quan hệ giữa Nhật và các nước Đông Á.

Câu 2

Nhân tố nào đã tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công vào tháng Tám năm 1945?

A.

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.

Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

C.

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước đấu tranh giải phóng dân tộc.

D.

Quá trình chuẩn bị lâu dài, rút kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh.

Câu 3

Những nước (vùng lãnh thổ) trong khu vực Đông Bắc Á được mệnh danh là "con rồng châu Á", đó là

A.

Hàn Quốc, Hồng Kông, Ma Cao.

B.

Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan.

C.

Hàn Quốc, Ma Cao, Đài Loan.

D.

Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

Câu 4

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhân dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950) nhằm

A.

khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

B.

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

C.

hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

D.

đối phó với âm mưu mới của Mĩ.

Câu 5

Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu sau: "Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận...".

A.

quyền hưởng độc lập của ba nước Đông Dương.

B.

các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.

C.

quyền tổ chức tổng tuyển cử tự do.

D.

quyền tập kết quân theo giới tuyến quân sự tạm thời.

Câu 6

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939) đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược quan trọng của Đảng vì

A.

đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

B.

mở rộng vấn đề dân chủ trên toàn cõi Đông Dương.

C.

kịp thời giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D.

 xác định đúng kẻ thù là phát xít Nhật.

Câu 7

Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong những năm 1929-1933 là

A.

dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ.

B.

dân tộc Việt Nam với Pháp, công nhân với tư sản.

C.

các tầng lớp nhân dân lao động với thực dân Pháp và tay sai.

D.

nông dân với địa chủ phong kiến, công nhân với tư sản.

Câu 8

Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946), thực dân Pháp đã có thái độ như thế nào?

A.

Đề nghị tiếp tục được đàm phám với chính phủ ta.

B.

Liên tiếp bội ước, tăng cường khiêu khích, tấn công ta ở nhiều nơi.

C.

Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước.

D.

Nghiêm túc rút quân về nước, trả lại độc lập cho Việt Nam.

Câu 9

Vai trò quan trọng của Liên hợp quốc trong hơn nửa thế kỷ qua

A.

là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

B.

là hợp tác quốc tế về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội giữa các thành viên.

C.

đã trợ giúp các nước đang phát triển, thực hiện cứu trợ nhân đạo đến các nước thành viên.

D.

đã giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở các khu vực trên thế giới.

Câu 10

Để xây dựng chính quyền cách mạng, sau khi hoàn thành bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1/1946), các địa phương đã thực hiện nhiệm vụ gì?

A.

Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp.

B.

Thành lập chính quyền cách mạng ở các địa phương.

C.

Thành lập tòa án nhân dân các cấp.

D.

Thành lập đội dân quân du kích ở các địa phương.

Câu 11

Mĩ – Diệm mở rộng chiến dịch "tố cộng", "diệt cộng" và ra lệnh "đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật", thực hiện "luật 10/59" để chứng minh

A.

Mĩ – Diệm rất mạnh ở miền Nam và có khả năng bình định toàn miền Nam.

B.

sức mạnh quân sự và âm mưu của Mĩ – Diệm nhằm tiêu diệt cách mạng miền Nam.

C.

sự suy yếu và ngày càng bị cô lập của Mĩ – Diệm.

D.

chính sách độc tài của chế độ gia đình trị nhằm tiêu diệt cách mạng miền Nam.

Câu 12

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên (3/1975) có ý nghĩa như thế nào?

A.

 Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

B.

 Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước từ cuộc nổi dậy phát triển thành tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

C.

 Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước từ tổng tiến công chiến lược phát triển thành tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

D.

 Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước từ cuộc khởi nghĩa phát triển thành tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

Câu 13

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc thành lập (1925), nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để

A.

 đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến để tự cứu mình.

B.

 đánh đổ đế quốc Pháp và tư sản mại bản giành độc lập.

C.

 đánh đổ thực dân Pháp và tư sản để giành độc lập dân tộc.

D.

 đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu mình.

Câu 14

Trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), thắng lợi làm xoay chuyển cục diện chiến trường, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi là

A.

 chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947).

B.

 chiến dịch Biên giới thu - đông (1950).

C.

 cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 -1954.

D.

 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954).

Câu 15

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối chiến lược cách mạng là

A.

 tư sản dân quyền cách mạng, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội.

B.

 giành độc lập, tự do, đòi quyền dân sinh, dân chủ, hòa bình.

C.

 tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

D.

 nhanh chóng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 16

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), thắng lợi của chiến dịch nào buộc Pháp phải chuyển từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh lâu dài" với ta?

A.

 Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

B.

 Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C.

 Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

D.

 Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 17

Ngày 26/1/1950, sự kiện đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân Ấn Độ là

A.

 thực dân Anh rút khỏi Ấn Độ.

B.

 Ấn Độ được thống nhất.

C.

 Ấn Độ tuyên bố tự trị.

D.

 Ấn Độ tuyên bố độc lập.

Câu 18

Tác phẩm Đường Kách mệnh (1927) của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp từ

A.

 những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu (Trung Quốc).

B.

 những bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc tại các Đại hội người tham gia.

C.

 những bài viết đăng báo và sách của Nguyễn Ái Quốc khi ở Pháp.

D.

 những bài viết đăng báo của Nguyễn Ái Quốc khi ở Nga.

Câu 19

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Thành lập Trung ương cục miền Nam.
2. Thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
3. Thành lập Quân giải phóng miền Nam.

A.

 2, 3, 1.

B.

 1, 2, 3.

C.

 2, 1, 3

D.

 3, 1, 2.

Câu 20

Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là

A.

 công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

B.

 công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

C.

 công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

D.

 công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán