Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 30/03/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 30/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,099 lượt xem Lượt thi 131 lượt thi

Câu 1

Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

B.

Lôi kéo các nước Tây Âu vào khối NATO

C.

Thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng

D.

Xâm lược các nước ở khu vực Châu á

Câu 2

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là?

A.

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B.

Tập trung cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.

C.

Thừa nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.

D.

Kiên định con đường tư bản chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu 3

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại trong thời gian nào?

A.

 Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX.

B.

 Từ nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

C.

 Từ nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

D.

 Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 4

Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành phong trào tự giác?

A.

 Năm 1928, thực hiện phong trào "vô sản hóa".

B.

 Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo.

C.

 Tháng 8 - 1925, thợ máy xưởng Ba Son bãi công.

D.

 Năm 1920, thành lập Công hội.

Câu 5

Cho các sự kiện sau:

1. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)
2. Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)
3. Thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

A.

 1,3,2.

B.

 1,2,3.

C.

 2,1,3.

D.

 3,2,1.

Câu 6

Sự kiện đánh dấu thắng lợi quan trọng nhất về mặt chính trị mà ta đạt được trong năm 1951 là

A.

 Hội Liên Việt mở rộng cơ sở trong quần chúng.

B.

 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II.

C.

 Hội nghị đại biểu thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.

D.

 Đại hội thống nhất Hội Liên Việt và Mặt trận Việt Minh.

Câu 7

Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng đã xác định nhiệm vụ của thời kì cuối cùng là

A.

 đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập.

B.

 đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến.

C.

 đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

D.

 đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

Câu 8

Mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam là

A.

 Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

B.

 Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

C.

 Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D.

 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Câu 9

Chiến dịch nào dưới đây đã mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)?

A.

 Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

B.

 Chiến dịch Việt Bắc - thu đông năm 1947.

C.

 Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.

D.

 Chiến dịch Trung Lào năm 1953.

Câu 10

Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã là

A.

 năm 1994, Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

B.

 năm 1975, cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích và Ănggôla thắng lợi.

C.

 năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập.

D.

 năm 1960, 17 nước được trao trả độc lập.

Câu 11

Đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925 là

A.

 phong trào thể hiện ý thức chính trị.

B.

 phong trào kết hợp đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị, mang tính tự giác.

C.

 phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị.

D.

 phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, mang tính tự phát.

Câu 12

Khẩu hiệu nào được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A.

 "Chống đế quốc", "Chống phát xít, chống chiến tranh".

B.

 "Độc lập dân tộc", "Ruộng đất cho dân cày".

C.

 "Giải phóng dân tộc", "Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian".

D.

 "Tự do dân chủ", "Cơm áo hòa bình".

Câu 13

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta đòi để tang Phan Châu Trinh (1926) do giai cấp nào dưới đây lãnh đạo?

A.

 Nông dân

B.

 Tư sản

C.

 Tiểu tư sản

D.

 Công nhân

Câu 14

Luận cương chính trị của Đảng (10- 1930) có hạn chế nào dưới đây?

A.

 chưa nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh.

B.

 chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.

C.

 chưa xác định đúng tính chất và đường lối chiến lược của cách mạng.

D.

 chưa thấy vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu 15

Kẻ thù chính của nhân dân châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

 chế độ phân biệt chủng tộc.

B.

 chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

C.

 chế độ độc tài thân Mĩ.

D.

 chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Câu 16

Trong giai đoạn sau của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về lĩnh vực nào?

A.

 Năng lượng.

B.

 Tin học.

C.

 Công nghệ.

D.

 Sinh học.

Câu 17

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là chiến dịch nào?

A.

 Chiến dịch Biên giới (1950).

B.

 Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

C.

 Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954.

D.

 Chiến dịch Việt Bắc (1947).

Câu 18

Trong xu thế hòa hoãn Đông - Tây, vào tháng 8 - 1975 ở châu Âu đã diễn ra sự kiện

A.

 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa kí kết định ước Henxinki.

B.

 hai siêu cường Liên Xô và Mĩ thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược và kí Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM).

C.

 hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức kí Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức

D.

 M. Goócbachốp và G.Busơ gặp nhau tại đảo Manta.

Câu 19

Trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991 có đặc trưng nổi bật nhất là

A.

 các cuộc chiến tranh cục bộ xảy ra ở nhiều khu vực.

B.

 chiến tranh bao trùm thế giới.

C.

 chạy đua vũ trang.

D.

 hình thành hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

Câu 20

Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

A.

 xu thế hòa hoãn Đông - Tây xuất hiện.

B.

 xu thế toàn cầu hóa.

C.

 hòa bình được củng cố.

D.

 xu thế đa cực.

Câu 21

Kẻ thù chính của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A.

 thực dân Anh.

B.

 thực dân Pháp.

C.

 Trung Hoa Dân quốc.

D.

 phát xít Nhật

Câu 22

Giai đoạn kinh tế Nhật Bản phát triển "thần kì" là

A.

 từ năm 1945 đến năm 1973.

B.

 từ năm 1952 đến năm 1973.

C.

 từ năm 1960 đến năm 1973.

D.

 từ năm 1952 đến năm 1960.

Câu 23

Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu (1989 - 1991) là

A.

 không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kĩ thuật tiên tiến.

B.

 những sai lầm về chính trị và tha hóa về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

C.

 sự chống phá của các thế lực thù địch.

D.

 đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.

Câu 24

Năm 1940, căn cứ địa cách mạng được xây dựng theo chủ trương của Đảng là

A.

 căn cứ địa Cao Bằng.

B.

 căn cứ địa Lạng Sơn.

C.

 căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.

D.

 căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng.

Câu 25

Hội nghị nào của Đảng ta dưới đây đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương và thông qua Luận cương chính trị của Đảng?

A.

 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

B.

 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

C.

 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.

D.

 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 26

Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng - đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A.

 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).

B.

 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941).

C.

 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11 - 1939).

D.

 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936).

Câu 27

Chính sách đối ngoại chủ đạo của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỉ XX là

A.

 thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.

B.

 bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C.

 mở rộng sự hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

D.

 gây chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam.

Câu 28

Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh được mệnh danh là

A.

 "Lục địa bùng cháy".

B.

 "Lục địa mới trỗi dậy".

C.

 "Đại lục mới trỗi dậy".

D.

 "Lục địa ngủ kĩ".

Câu 29

Năm 1936, Đảng chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?

A.

 Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

B.

 Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

C.

 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D.

 Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 30

Các tổ chức cộng sản ra đời tại Việt Nam năm 1929 là

A.

 Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

B.

 Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đảng Cộng sản Đông Dương.

C.

 Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D.

 Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 31

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Campuchia thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào?

A.

 Hòa bình, trung lập.

B.

 Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

C.

 Đoàn kết với Lào và Việt Nam trong mặt trận chung chống đế quốc Mĩ.

D.

 Mâu thuẫn gay gắt với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Câu 32

Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị (10 - 1930) là

A.

 công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, trung và tiểu địa chủ.

B.

 công nhân, nông dân.

C.

 công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

D.

 công nhân, nông dân, trí thức.

Câu 33

Hiệp ước Bali (1976) được kí kết tại Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của tổ chức ASEAN là tên viết tắt của

A.

 hiệp ước hợp tác phát triển.

B.

 hiệp ước thân thiện và hợp tác.

C.

 hiệp ước hòa bình và hợp tác.

D.

 hiệp ước bình đẳng và thân thiện.

Câu 34

Cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kì của tư bản Pháp (1923) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo?

A.

 Tiểu tư sản.

B.

 Nông dân.

C.

 Công nhân.

D.

 Tư sản.

Câu 35

Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 là

A.

 kinh tế phát triển nhanh.

B.

 kinh tế phát triển chậm chạp.

C.

 kinh tế khủng hoảng, suy thoái.

D.

 kinh tế phát triển nhanh nhưng không ổn định.

Câu 36

Cơ quan ngôn luận của tổ chức An Nam Cộng sản Đảng là

A.

 báo Đỏ

B.

 báo An Nam trẻ.

C.

 báo Búa liềm.

D.

 báo Tiếng chuông rè.

Câu 37

Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1930 là

A.

 trực tiếp sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

B.

 chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

C.

 đề ra Cương lĩnh chính trị - Đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam.

D.

 xác định đúng đắn con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Câu 38

"Phương án Maobáttơn" của thực dân Anh có nội dung chia đất nước Ấn Độ thành hai quốc gia nào trên cơ sở tôn giáo?

A.

 Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Ápganixtan của người theo Hồi giáo.

B.

 Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo.

C.

 Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Pakistan của người theo Ấn Độ giáo.

D.

 Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Ápganixtan của người theo Hin đu giáo.

Câu 39

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương gì để giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.

 Thành lập hệ thống trường học các cấp.

B.

 Kêu gọi nhân dân cả nước tham gia xóa nạn mù chữ.

C.

 Ra Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ.

D.

 Nhanh chóng mở khai giảng các trường học cấp phổ thông.

Câu 40

Những vấn đề quan trọng và cấp bách cần giải quyết buộc phe Đồng minh phải triệu tập Hội nghị Ianta (2 - 1945) là

A.

 tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

B.

 nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

C.

 nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

D.

 phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán