Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên - Đề 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 29/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 580 lượt xem Lượt thi 37 lượt thi

Câu 1

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của

A.

Công, nông, binh

B.

Toàn thể nhân dân

C.

Công nhân và nông dân

D.

Công, nông và trí thức

Câu 2

Để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân, từ cuối năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã

A.

 mở các lớp học lí luận cách mạng.

B.

 xuất bản tác phẩm "Đường Kách mệnh".

C.

 thực hiện chủ trương "vô sản hoá".

D.

 xuất bản báo chí để tuyên truyền.

Câu 3

Dựa vào điều kiện nào để Đảng ta xác định hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 là công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp?

A.

 Chính phủ Pháp cho thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

B.

 Lực lượng chính trị ở Việt Nam đã trở thành một lực lượng hùng hậu.

C.

 Chủ nghĩa phát xít đang chạy đua vũ trang, chuẩn bị gây chiến tranh.

D.

 Quốc tế Cộng sản xác định mục tiêu đấu tranh là đòi hoà bình, dân chủ.

Câu 4

"Cương lính chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo...". Sự sáng tạo đó được thể hiện rõ ở việc

A.

 xác định lực lượng lãnh đạo cách mạng.

B.

 xác định mâu thuẫn cơ bản trong xã hội.

C.

 xác định lực lượng cách mạng.

D.

 xác định kẻ thù của dân tộc.

Câu 5

Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 của nhân dân ta diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu là do

A.

 Đảng ta chọn đúng thời cơ phát động khởi nghĩa.

B.

 Đảng đã có sự chuyển hướng chiến lược kịp thời.

C.

 chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.

D.

 quân Đồng minh tiến công mạnh vào quân Nhật ở châu Á.

Câu 6

Ngay sau khi giành độc lập, để phát triển kinh tế, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành

A.

 đẩy mạnh sản xuất, tăng cường xuất khẩu.

B.

 công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

C.

 đẩy mạnh sản xuất, hạn chế nhập khẩu.

D.

 tăng cường nhập khẩu.

Câu 7

Căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta do Nguyễn Ái Quốc xây dựng là

A.

 Bắc Kạn.

B.

 Hà Giang.

C.

 Tuyên Quang.

D.

 Cao Bằng.

Câu 8

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7.1936) đã xác định đối tượng đấu tranh trực tiếp, trước mắt của nhân dân Đông Dương là

A.

 thế lực phong kiến.

B.

 chủ nghĩa đế quốc.

C.

 bọn phản động thuộc địa.

D.

 chính phủ Pháp.

Câu 9

Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949) đã có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới?

A.

 Tăng cường sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

B.

 Xoá bỏ hoàn toàn tàn dư phong kiến.

C.

 Đưa Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

D.

 Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

Câu 10

Bước sang thế kỉ XXI, xu thế mới của thế giới được các dân tộc kì vọng là

A.

 hoà bình, hợp tác, bình đẳng.

B.

 hoà bình, hợp tác, phát triển.

C.

 hoà bình, dân chủ, văn minh.

D.

 hoà bình, ổn định,hợp tác.

Câu 11

Mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu trong xã hội Việt Nam giai đoạn 1936 – 1939 là mâu thuẫn giữa

A.

 nhân dân ta với thực dân Pháp.

B.

 tư sản với công nhân.

C.

 nhân dân ta với phát xít Nhật.

D.

 nông dân với địa chủ.

Câu 12

Yếu tố nào quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

 Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

B.

 Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.

C.

 Sự suy yếu của các nước đế quốc.

D.

 Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh.

Câu 13

Chỉ thị "Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" được Đảng ta đề ra trong bối cảnh nào?

A.

 Nhật đã chính thức độc chiếm Đông Dương.

B.

 Mâu thuẫn Nhật – Pháp ở Đông Dương đang gay gắt.

C.

 Nhật đang đảo chính Pháp.

D.

 Quân Đồng minh đang tấn công quân Nhật ở Đông Dương.

Câu 14

Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX là

A.

 sự ra đời của các khối quân sự đối lập.

B.

 cục diện "Chiến tranh lạnh".

C.

 xu thế toàn cầu hoá.

D.

 xu thế hợp tác, phát triển.

Câu 15

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu nhận viện trợ từ Mĩ trong khuôn khổ "Kế hoạch Mácsan" nhằm mục đích

A.

 trở thành đồng minh của Mĩ.

B.

 củng cố quốc phòng.

C.

 khôi phục kinh tế.

D.

 cạnh tranh với các nước Đông Âu.

Câu 16

Sự kiện nào chứng tỏ chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ?

A.

 Ta giành được chính quyền ở Hà Nội (19.8.1945).

B.

 Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (30.8.1945).

C.

 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập (2.9.1945).

D.

 Ta giành được chính quyền trong cả nước (28.8.1945).

Câu 17

Đâu là thách thức lớn nhất đối với hoà bình, an ninh thế giới ở đầu thế kỉ XXI này?

A.

 Xung đột sắc tộc.

B.

 Chủ nghĩa khủng bố.

C.

 Chủ nghĩa li khai.

D.

 Mâu thuẫn tôn giáo.

Câu 18

Khối liên minh công – nông ở nước ta được hình thành khi nào?

A.

 Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931.

B.

 Sau khi Xô viết Nghệ - Tĩnh tan rã.

C.

 Trong phong trào dân chủ 1936 -1939.

D.

 Sau Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 19

Thành công lớn nhất mà phong trào dân chủ 1936 – 1939 đạt được là

A.

 khối liên minh công – nông được củng cố vững chắc.

B.

 Đảng đã có một cuộc tập dượt chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

C.

 buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách.

D.

 Đảng đã tập hợp được lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng.

Câu 20

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 là

A.

 chống bọn phản động thuộc địa, thực hiện dân sinh, dân chủ.

B.

 chống phong kiến để chia ruộng đất cho dân cày.

C.

 chống phát xít, góp phần giữ gìn anh ninh thế giới.

D.

 chống đế quốc để giải phóng dân tộc.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán