Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Trãi, Thanh Hóa (Lần 2) - Đề 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 29/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 623 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?

A.

 Đứng thứ nhất trên thế giới

B.

 Đứng thứ hai trên thế giới

C.

 Đứng thứ ba trên thế giới

D.

 Đứng thứ tư trên thế giới

Câu 2

Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

A.

 Ngày 8-8-1967

B.

 Ngày 8-8-1977

C.

 Ngày 8-8-1987

D.

 Ngày 8-8-1997

Câu 3

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

A.

 Angiêri

B.

 Ai Cập

C.

 Ghinê

D.

 Tuynidi

Câu 4

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh:

A.

 Từ năm 1945 đến năm 1959

B.

 Từ năm 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX

C.

 Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỷ XX

D.

 Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay

Câu 5

Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

A.

 Anh.

B.

 Pháp

C.

 Mỹ

D.

 Nhật

Câu 6

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai

A.

 Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động

B.

 Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao

C.

 Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh

D.

 Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi

Câu 7

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai

A.

 Biết xâm nhập thị trường thế giới

B.

 Tác dụng của những cải cách dân chủ

C.

 Truyền thống Tự lực tự cường"

D.

 Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật

Câu 8

Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai

A.

 Do yêu cầu cuộc sống

B.

 Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ hai

C.

 Những thành tựu khoa học- kĩ thuật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỹ XX, tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ cách mạng khoa học- kĩ thuật lần hai

D.

 Tất cả đều đúng

Câu 9

Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A.

 cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng cách mạng vô sản và khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

B.

 sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác.

C.

 sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

D.

 sự chuyển biến về tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản trước tác động của chủ nghĩa Mác - Lê nin.

Câu 10

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp được triển khai ở Đông Dương trong khoảng thời gian nào?

A.

 1918-1939

B.

 1918-1933

C.

 1919-1933

D.

 1919-1929

Câu 11

 

Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương là gì?

A.

 Bù đắp thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

B.

 Thúc đẩy sự chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam

C.

 Tăng cường sức mạnh kinh tế, chạy đua vũ trang, nâng cao vị thế của nước Pháp trong trường quốc tế.

D.

 Bù đắp những thiệt hại nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

Câu 12

Lĩnh vực không được Pháp chú trọng đầu tư trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương?

A.

 Công nghiệp nặng

B.

 Công nghiệp nhẹ

C.

 Ngoại thương

D.

 Giao thông vận tải

Câu 13

Sau Chiến tranh thế giới thứ Nhất, giai cấp nào có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam triệt để nhất?

A.

 Nông dân

B.

 Tiểu tư sản

C.

 Công nhân

D.

 Tư sản dân tộc

Câu 14

Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A.

 Tư sản yêu nước

B.

 Tiểu tư sản yêu nước

C.

 Công nhân

D.

 Nông dân

Câu 15

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

A.

 Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam

B.

 Thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo

C.

 Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam

D.

 Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 16

Điểm giống nhau cơ bản giữa "Cương lĩnh chính trị" đầu tiên (đầu năm 1930) với "Luận cương chính trị" (10/1930).

A.

 Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương

B.

 Xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo

C.

 Xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp

D.

 Xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

Câu 17

Hai khẩu hiệu chính mà Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931 là:

A.

 "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc" và "Đả đảo phong kiến"

B.

 "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hòa bình"

C.

 "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt Nam" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"

D.

 "Chống đế quốc" và "Chống phát xít"

Câu 18

Điểm mới căn bản giữa Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11 năm 1939 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là:

A.

 thành lập mặt trận thống nhất rộng rãi chống đế quốc

B.

 đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

C.

 giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương

D.

 tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức

Câu 19

Kẻ thù cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936-1939 là

A.

 Thực dân Pháp nói chung

B.

 Địa chủ phong kiến

C.

 Phản động thuộc địa và tay sai không chấp nhận thi hành chính sách của Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp

D.

 Các quan lại của triều đình Huế

Câu 20

Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 chủ yếu là

A.

 Công nhân, nông dân

B.

 Tư sản, tiểu tư sản, nông dân

C.

 Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp

D.

 Liên minh tư sản và địa chủ.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán