Đề thi thử THPT quốc gia 2017 bộ môn Lịch sử - Hà Tĩnh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 12/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 7,749 lượt xem Lượt thi 1,634 lượt thi

Câu 1

Sự kiện ngày 11.9 ở Mĩ đã đặt ra cho các quốc gia –dân tộc trên thế giới hiện nay là:

A.

chiến tranh và xung đột diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới.

B.

sự xuất hiện và hoạt động của chủ nghĩa khủng bố.

C.

nguy cơ cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D.

tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.

Câu 2

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm gì mới so với phong trào dân tộc dân chủ 1930 – 1931?

A.

Kết hợp hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với bí mật bất hợp pháp..

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo đấu tranh.

C.

Giai cấp công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ. 

D.

Là cuộc diễn tập chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Câu 3

Cho bảng dữ liệu sau: 

Thời gian Sự kiện 
1). 9/3/1945 a). Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.
2). 14 - 15/8/1945 b). Đại hội Quốc dân tại Tân Trào. 
3). 16 - 17/8/1945 c). Nhật đảo chính Pháp.
4). 02/9/1945 d). Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào

Hãy chọn đáp án đúng khi nối thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử. 

A.

1-c, 2-b, 3-d, 4-a. 

B.

1-c, 2-b, 3-a, 4-d. 

C.

1-a, 2-b, 3-c, 4-d. 

D.

1-c, 2-d, 3-b, 4-a. 

Câu 4

Cho các sự kiện sau:

1. quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam.

2. Nguyễn Ái Quốc về nước sau 30 năm xa Tổ quốc.

3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI.

4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo thứ tự thời gian.

A.

3, 2, 4, 1.

B.

4, 2, 3, 1. 

C.

4, 3, 1, 2.

D.

2, 4, 1, 3.

Câu 5

Nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là 

A.

Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 

B.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

C.

Tôn trọng quyền bình đẳng và chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

D.

Chung sống hòa bình và có sự nhất trí giữa 5 cường quốc lớn. 

Câu 6

Nguyên nhân quyết định Đảng ta đề ra đường lối đổi mới năm 1986 là do:

A.

cuộc khủng hoảng ở Liên Xô ngày càng trầm trọng. 

B.

tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. 

C.

thành công của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc. 

D.

Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng toan diện về kinh tế - xã hội. 

Câu 7

"Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được".

Đoạn văn trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày tại đâu?

A.

Trong thư gửi đồng bào toàn quốc sau Hội nghị trung ương lần thứ 8.

B.

Trong Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945). 

C.

Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939). 

D.

Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941).

Câu 8

Hội nghị nào đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng? 

A.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939. 

B.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936. 

C.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1940. 

D.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941. 

Câu 9

Tính chất cơ bản của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929) là:

A.

Nền kinh tế thực dân được mở rộng và bao trùm lên nền kinh tế phong kiến.

B.

Cơ cấu kinh tế chuyển biến cục bộ ở một số vùng, một số ngành.

C.

Yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện và phổ biến, thành phần kinh tế phong kiến thu hẹp.

D.

Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn và lệ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp.

Câu 10

ASEAN là một tổ chức khu vực Đông Nam Á, có nét khác cơ bản với EU là 

A.

mang tính toàn cầu hóa. 

B.

hội nhập tất cả các nước có chế độ chính trị khác nhau. 

C.

kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực. 

D.

xem mục tiêu chính trị là hoạt động chủ yếu. 

Câu 11

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc?

A.

Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn. 

B.

Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc.

C.

Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

D.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

Câu 12

Nguyên nhân cơ bản nhất đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ trong 20 năm sau Thế chiến II:

A.

Ít bị tổn thất trong chiến tranh thế giới, lợi dụng chiến tranh để làm giàu. 

B.

Là nước đi tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại và áp dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng này. 

C.

Chính sách điều tiết nền kinh tế năng động, có hiệu quả của nhà nước. 

D.

Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào. 

Câu 13

Cách mạng miền Nam chuyển từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, gắn liền với thắng lợi của 

A.

việc ký kết Hiệp định Pari (1973). 

B.

cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

C.

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. 

D.

phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960). 

Câu 14

Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A.

Thế giới đã phân chia thành hai phe xã hộ chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đối lập nhau về tư tưởng, chế độ xã hội, kinh tế, đối ngoại.

B.

Dẫn đến cuộc "Chiến tranh lạnh" sau chiến tranh thế giới thứ hai giữa Liên Xô và Mĩ đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX 

C.

Hình thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới - trật tự hai cực Ianta chi phối mọi mối quan hệ quốc tế.

D.

Quan hệ quốc tế phát triển theo xu hướng đa cực..

Câu 15

Tại sao ta chọn Tây Nguyên làm chiến dịch mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975? 

A.

Vì địch muốn quyết chiến với ta tại Tây Nguyên. 

B.

Vì Tây Nguyên gần hậu phương của ta. 

C.

Vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng nhưng địch bố phòng sơ hở. 

D.

Vì bộ đội chủ lực của ta ở đây mạnh. 

Câu 16

Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam? 

A.

Ngọn cờ tư tưởng tư sản đã lỗi thời, không tập hợp được lực lượng. 

B.

Nổ ra trong tình thế bị động, tổ chức thiếu chu đáo, không đúng thời cơ. 

C.

So sánh lực lượng không có lợi cho cách mạng, Pháp còn mạnh. 

D.

Thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp đấu tranh khoa học. 

Câu 17

Kế hoạch Nava khi mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại vì:

A.

phong trào chiến tranh du kích tại Việt Nam đang phát triển.

B.

không đủ quân để tập trung binh lực xây dựng lực lượng cơ động. 

C.

bị mất quyền chủ động chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương.

D.

ra đời trong khó khăn bị động, mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán sâu sắc.

Câu 18

Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A.

Mỹ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên.

B.

Trung Quốc thu hồi được Hồng Công. 

C.

Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ. 

D.

Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và sự thành lập hai Nhà nước trên bán đảo Triền Tiên

Câu 19

Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào của quân dân ta đã buộc Pháp chuyển từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh lâu dài" với ta? 

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

B.

Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

C.

Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

D.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị. 

Câu 20

Thành công lớn nhất của Mỹ trong chính sách đối ngoại thời kì chiến tranh lạnh là gì? 

A.

Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. 

B.

Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống. 

C.

Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới. 

D.

Thiết lập chế độ thực dân mới ở nhiều nước, nhiều khu vực trên trên thế giới. 

Câu 21

Cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phôngtennơblô (Pháp) từ ngày 6-7-1946 không thu được kết quả vì:

A.

Pháp lập chính phủ Nam Kì tự trị, âm mưu tách Nam Bộ khỏi Việt Nam.

B.

Pháp có những hành động khiêu khích, chuẩn bị chiến tranh.

C.

Pháp đẩy mạnh xâm lược vũ trang ở Nam Bộ Việt Nam.

D.

Pháp không công nhận nền độc lập và thống nhất của Việt Nam.

Câu 22

Lí do nào dưới đây khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam? 

A.

Có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tuy tổ chức chưa chặt chẽ nhưng đội ngũ đảng viên kiên trung tận tụy cho sự nghiệp của Đảng. 

B.

Ngay khi mới ra đời, Đảng đã được công nhận là một bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản. 

C.

Ngay khi mới ra đời, Đảng đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ trực tiếp từ Đảng Cộng sản Liên Xô. 

D.

Cách mạng Việt Nam đã có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tổ chức chặt chẽ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên kiên trung tận tụy cho sự nghiệp của Đảng. 

Câu 23

Trong Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 điều khoản nào chứng tỏ ta đã bước đầu giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc?

A.

Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

B.

Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp. 

C.

Pháp công nhận nền độc lập dân tộc của Việt Nam 

D.

Pháp công nhận địa vị pháp lí của Việt Nam

Câu 24

Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là

A.

chống lại các tổ chức khủng bố, nhà nước Hồi giáo cực đoan. 

B.

hòa bình, hợp tác để cùng nhau phát triển. 

C.

cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. 

D.

tăng cường liên kết khu vực để tăng sức mạnh kinh tế, quân sự. 

Câu 25

Khẩu hiệu chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là: 

A.

"Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng". 

B.

"Một khu vực, một bản sắc, một cộng đồng". 

C.

"Một tầm nhìn, một tương lai, một cộng đồng". 

D.

"Một cộng đồng, một bản sắc, một trung tâm". 

Câu 26

Một trong những bài học được rút ra từ công cuộc cải cách-mở cửa ở Trung Quốc là:

A.

chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. 

B.

xóa bỏ con đường xã hội chủ nghĩa 

C.

kiên định con đường xã hội chủ nghĩa.

D.

chú trọng việc phát triển kinh tế công nghiệp

Câu 27

Sau năm 1975, tình hình nước ta có sự khác nhau cơ bản so với sau năm 1954 là 

A.

miền Nam tiến hành công cuộc đổi mới. 

B.

đất nước được hòa bình, thống nhất. 

C.

miền Bắc hoàn toàn giải phóng. 

D.

miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 28

Những thành tựu của nước ta đạt được trong 15 năm đổi mới đã khẳng định 

A.

tầm quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

B.

nước ta căn bản trở thành một nước công - nông nghiệp. 

C.

đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của đổi mới là phù hợp. 

D.

vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Câu 29

Tại sao lại khẳng định từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 đến chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp?

A.

do ta giành được quyền chủ động trên chiến trường.

B.

đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

C.

cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi.

D.

Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Câu 30

Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là 

A.

đều mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

B.

đều được tiến hành bằng quân đội Mỹ. 

C.

đều tiến hành các cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định". 

D.

đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ. 

Câu 31

Sự thành lập Liên minh châu Âu (EU) mang lại lợi ích chủ yếu gì cho các nước thành viên tham gia?

A.

Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

B.

Tăng sức cạnh tranh, tránh sự chi phối từ bên ngoài. 

C.

Mở rộng thị trường.

D.

Hợp tác cùng phát triển.

Câu 32

Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào từ sự sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu? 

A.

Không cần thiết phải tiến hành cải tổ trước những biến động của tình hình thế giới. 

B.

Trở thành đồng minh của Mĩ và tăng cường giao lưu hợp tác với các nước về mọi mặt. 

C.

Cần tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về mọi mặt, nhất là về văn hóa. 

D.

Kiên định con đường Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Câu 33

Điểm giống nhau cơ bản về tình thế của Pháp khi tiến hành kế hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là gì?

A.

Pháp tiếp tục giữ vững thế chiến lược tiến công.

B.

Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đó 

C.

Pháp được Mỹ giúp sức, lực lượng rất mạnh. 

D.

Pháp lâm vào thế bị động, phòng thủ trên toàn chiến trường Đông Dương.

Câu 34

Thắng lợi lớn nhất ta đã đạt được qua Hiệp định Giơnevơ là 

A.

Các nước cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Việt Nam.

B.

Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước. 

C.

Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, chuyển giao quân sự. 

D.

Được các nước tham dự Hội nghị công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

Câu 35

Nội dung quyết định để Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng là:

A.

phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ.

B.

thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

C.

thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng, nêu lên đường lối của cách mạng Việt Nam. 

D.

bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.

Câu 36

Việc kí văn kiện nào đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

A.

Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. 

B.

Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông.

C.

Hiến chương ASEAN.

D.

Tuyên bố nhân quyền ASEAN.

Câu 37

Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) của nhân dân Việt Nam?

A.

Hậu phương đã cung cấp sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành thắng lợi, thúc đẩy cuộc kháng chiến đi lên.

B.

Hậu phương đã đem lại quyền lợi cho nhân dân, động viên khích lệ chiến sĩ ngoài chiến trường. 

C.

Hậu phương đáp ứng nhu cầu cung cấp cho kháng chiến ngày càng lớn về vật chất và tinh thần, là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh. 

D.

Hậu phương vững mạnh là nền móng để xây dựng nền kinh tế của một nhà nước mới,hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc.

Câu 38

Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam là:

A.

Ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp .

B.

Sống tập trung, có tinh thần đoàn kết đấu tranh.

C.

Là lực lượng đông đảo, đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ.

D.

Phần lớn xuất thân từ nông dân, bị đế quốc, phong kiến và tư sản bóc lột.

Câu 39

Để tương xứng với vị trí siêu cường kinh tế, hiện nay Nhật Bản đang nỗ lực vươn lên để trở thành siêu cường về:

A.

khoa học vũ trụ 

B.

quân sự.

C.

chính trị.

D.

khoa học - kĩ thuật.

Câu 40

Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 là:

A.

sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, xã hội dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh theo khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam. 

B.

cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng cách mạng vô sản và khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản nhằm thực hiện mục tiêu số một là giải phóng dân tộc. 

C.

sự phát triển mạnh mẽ của phong trào tư sản, tiểu tư sản và phong trào công nhân Việt Nam.

D.

cuộc đấu tranh giành quyền cai trị ở Việt Nam giữa thực dân Pháp và vương triều Nguyễn diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán