Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử Sở GD&DT TP. HCM

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 03/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 03/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 8,570 lượt xem Lượt thi 1,842 lượt thi

Câu 1

Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

A.

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

B.

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

C.

Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn

D.

Tất cả đều sai

Câu 2

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

A.

Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

B.

Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6

C.

Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

D.

Củng cố được khối đoàn kết toàn dân

Câu 3

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào 

A.

Chính trị, ngoại giao 

B.

Kinh tế ,văn hóa

C.

Quân sự 

D.

Chính trị, văn hóa

Câu 4

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở 

A.

Châu Á

B.

Châu Âu.

C.

Châu Phi

D.

Châu Mĩ

Câu 5

Cho các sự kiện sau:

1. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam.

3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian

A.

 2, 3 ,1

B.

1, 2, 3

C.

3, 2, 1.

D.

1, 3, 2

Câu 6

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu?

A.

Thợ thủ công bị thất nghiệp.

B.

Tư sản bị phá sản.

C.

Tiểu tư sản bị chèn ép.

D.

Nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

Câu 7

Ý nào dưới đây không phải là mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

A.

Khai thông biên giới mở đường liên lạc với thế giới dân chủ.

B.

Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. 

C.

Buộc Pháp thay đổi chiến lược từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh lâu dài" với ta.

D.

Tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch. 

Câu 8

Văn kiện lịch sử quan trọng thể hiện soạn thảo đường lối kháng chiến chống Pháp do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trường Chinh viết là tác phẩm 

A.

Chủ nghĩa Mác và vấn đề Văn hóa Việt Nam. 

B.

Đề cương văn hóa Việt Nam. 

C.

Vấn đề ruộng đất cho dân cày. 

D.

Kháng chiến nhất định thắng lợi. 

Câu 9

Vị trí của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) là 

A.

Chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của quân và dân ta. 

B.

Chiến dịch phản công đầu tiên của quân và dân ta. 

C.

Chiến dịch phòng ngự quy mô lớn nhất của quân và dân ta. 

D.

Chiến dịch tiến công quy mô lớn nhất của quân và dân ta. 

Câu 10

Cho sẵn các sự kiện sau:

1. Nhật nhảy vào Đông Dương;

2. Nguyễn Ái Quốc về nước sau 30 năm xa Tổ quốc;

3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI;

4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo thứ tự thời gian. 

A.

 3, 2, 4, 1. 

B.

4, 2, 3, 1. 

C.

4, 3, 1, 2. 

D.

2, 4, 1, 3. 

Câu 11

Do tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhân loại đã bước sang một nền văn minh mới là 

A.

Văn minh nông nghiệp. 

B.

Văn minh thông tin. 

C.

Văn minh thương mại. 

D.

Văn minh công nghiệp. 

Câu 12

"Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp" là chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch nào? 

A.

Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950. 

B.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

C.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947. 

D.

Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. 

Câu 13

Nội dung nào sau đây không đúng với ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ?

A.

Đập tan hoàn toàn kế hoạch quân sự Nava. 

B.

Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. 

C.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi. 

D.

Đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta kết thúc thắng lợi. 

Câu 14

Hãy cho biết tình hình kinh tế Mỹ trong thời gian 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai 

A.

Kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn phát triển về mọi mặt 

B.

Mỹ trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới 

C.

Bị kinh tế Nhật, tây Âu cạnh tranh 

D.

Kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn suy thoái 

Câu 15

Chủ trương "vô sản hóa" của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm 

A.

tăng cường công tác vận động quần chúng. 

B.

phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. 

C.

kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. 

D.

tăng thêm số lượng hội viên, mở rộng tổ chức. 

Câu 16

"Tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lang Đông-Tây", đó là âm mưu của Pháp trong chiến dịch nào? 

A.

Việt Bắc thu-đông 1947 

B.

Biên giới thu-đông 1950 

C.

Điện Biên Phủ 1954 

D.

Hòa Bình 1951

Câu 17

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam là 

A.

giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. 

B.

giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và phong kiến. 

C.

giữa nhân dân Việt Nam với phát xít Nhật. 

D.

giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc phát xít Pháp - Nhật. 

Câu 18

Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì từ năm 1911 đến năm 1930 là 

A.

truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước. 

B.

thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

C.

tìm thấy cho dân tộc Việt Nam con đường cứu nước đúng đắn. 

D.

đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới. 

Câu 19

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào cách mạng 1930-1931 là 

A.

đấu tranh vũ trang. 

B.

đấu tranh vũ trang là chính, kết hợp với đấu tranh chính trị. 

C.

mít tinh, biểu tình, bãi công, bãi khóa, bãi thị. 

D.

đấu tranh chính trị là chính, có vũ trang tự vệ. 

Câu 20

Sự kiện ngày 11.9 ở Mĩ đã đạt ra cho các quốc gia - dân tộc trên thế giới hiện nay là

A.

tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. 

B.

chiến tranh và xung đột diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. 

C.

nguy cơ cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

D.

sự xuất hiện và hoạt động của chủ nghĩa khủng bố. 

Câu 21

Kế hoạch Nava khi mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại vì 

A.

ra đời trong khó khăn bị động, mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán đang sâu sắc. 

B.

bị mất quyền chủ động chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương. 

C.

phong trào chiến tranh du kích tại Việt Nam đang phát triển. 

D.

không đủ quân để tập trung binh lực xây dựng lực lượng cơ động. 

Câu 22

Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo điều kiện để giải quyết những vấn đề gì trên thế giới?

A.

Duy trì hòa bình và an ninh ở châu Âu 

B.

Giải quyết hòa bình và các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới 

C.

Tạo điều kiện giải quyết các vấn đề có tính chất toàn cầu 

D.

Tình trạng đối đầu giữa Liên xô và Mỹ

Câu 23

Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 

A.

Thực hiện chính sách "đóng cửa" nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ bên ngoài. 

B.

Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa để phát triể nền kinh tế. 

C.

Duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên chính trị. 

D.

Cải tổ, đổi mới về kinh tế - xã hội trước tiên, sau đó mới đến cải tổ, đổi mới về chính trị. 

Câu 24

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất chỉ đạo khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng là 

A.

Nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp.

B.

Tập hợp, tổ chức các lược lượng yêu nước rộng rãi trong Mặt trận dân tộc thống nhất. 

C.

Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. 

D.

Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần, chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa. 

Câu 25

Với chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947, ta đã 

A.

giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. 

B.

làm thất bại hoàn toàn mọi mưu đồ xâm lược của Pháp. 

C.

buộc Pháp chuyển từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh lâu dài". 

D.

chuyển từ thế bị động sang thế chủ động tiến công. 

Câu 26

Ý nào sau đây phản ánh đúng bối cảnh dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược? 

A.

Để có hòa bình, Chính phủ ta đã kí Hiệp định, Tạm ước nhân nhượng cho Pháp nhiều quyền lợi.

B.

Một Hội nghị quốc tế bàn về chiến tranh Việt Nam được tổ chức.

C.

Pháp ráo riết chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa.

D.

Pháp liên tiếp mở các cuộc tiến công ta ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, đặc biệt là Hà Nội.

Câu 27

Giai cấp có ý thức dân tộc dân chủ và tha thiết canh tân đất nước là 

A.

giai cấp tư sản. 

B.

giai cấp nông nhân. 

C.

giai cấp công nhân. 

D.

giai cấp tiểu tư sản. 

Câu 28

Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A.

Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa và sự thành lập hai Nhà nước trên bán đảo Triền Tiên. 

B.

Trung Quốc thu hồi được Hồng Công. 

C.

Mỹ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên. 

D.

Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mỹ. 

Câu 29

Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động quan trọng nhất của Liên hợp quốc? 

A.

Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. 

B.

Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 cường. 

C.

Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

D.

Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

Câu 30

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)? 

A.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

B.

Thành lập Tòa án quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh. 

C.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. 

D.

Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít. 

Câu 31

Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950? 

A.

Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng 

B.

Để đánh bại kế hoạch Rơ-ve 

C.

Khai thông Biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới 

D.

Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc khởi nghĩa của ta tiến lên một bước 

Câu 32

Chính quyền cách mạng ở Nghệ Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì? 

A.

Chính quyền đầu tiên của công nông 

B.

Chính quyền của giai cấp công nhân lãnh đạo 

C.

Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga) 

D.

Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới 

Câu 33

Chiến lược "kinh tế hướng nội" của nhóm các nước sáng lập ASEAN với nội dung chủ yếu là 

A.

phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất. 

B.

khuyến khích sử dụng hàng nội thay cho hàng ngoại. 

C.

chú trọng đầu tư trong nước hơn là đầu tư ở nước ngoài. 

D.

lấy thị trường trong nước làm chổ dựa để phát triển sản xuất, xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ. 

Câu 34

Một thỏa thuận của Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật là 

A.

Mỹ được đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản. 

B.

Mỹ không được đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản. 

C.

Mỹ viện trợ quân sự Nhật. 

D.

Mỹ phải rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ Nhật Bản. 

Câu 35

Yếu tố nào không phản ánh đúng tình hình quân Pháp khi quân Nhật tiến vào Đông Dương 

A.

Pháp cấu kết với Nhật, cùng thống trị và bóc lột nhân dân Đông Dương. 

B.

Pháp phục tùng và tuyên truyền cho sức mạnh của Nhật Bản. 

C.

Pháp tiến hành xuất cảng các nguyên liệu chiến lược sang Nhật Bản. 

D.

Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương. 

Câu 36

Nguyên nhân dẫn đến việc chính sách đối ngoại của Mỹ bị thất bại ở nhiều nơi sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

một mình Mỹ không thể thực hiện "chiến lược toàn cầu". 

B.

các đồng minh của Mỹ là Nhật, Tây Âu không thống nhất mục tiêu trong chính sách đối ngoại. 

C.

xu thế tất yếu của thời đại, phong trào giải phóng dân tộc sau thế chiến thứ hai dâng cao. 

D.

sự lớn mạnh của phog trào giải phóng dân tộc trên thế giới, sự sai lầm trong chính sách đối ngoại, sự giúp đỡ của các nước XHCN, các lực lượng tiến bộ. 

Câu 37

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương quy định việc thống nhất đất nước Việt Nam sẽ được tiến hành bằng hình thức 

A.

sáp nhập miền Bắc vào miền Nam. 

B.

sáp nhập miền Nam vào miền Bắc. 

C.

tổng tuyển cử tự do trong cả nước. 

D.

trưng cầu dân ý ở cả hai miền. 

Câu 38

Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương chuyển hướng đấu tranh trong những năm 1936-1939 căn cứ vào 

A.

Chính sách thống trị và khai thác thuộc địa của Pháp. 

B.

Phong trào đấu tranh của quần chúng cách mạng trong nước. 

C.

Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

D.

Tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản và căn cứ vào tình hình cụ thể ở Việt Nam. 

Câu 39

Nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản thể hiện rõ nét nhất là 

A.

giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. 

B.

kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. 

C.

tiếp thu có chọn lọc văn hóa từ bên ngoài. 

D.

con người Nhật Bản luôn gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. 

Câu 40

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, nhưng khổ cực nhất vẫn là 

A.

nông dân. 

B.

công nhân. 

C.

trí thức, tiểu tư sản. 

D.

tư sản. 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán