Đề thi thử THPT quốc gia lần 1 năm 2016 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Môn Hóa Học

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 21/06/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/06/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,883 lượt xem Lượt thi 37 lượt thi

Câu 1

Độ âm điện của Al và Cl lần lượt bằng 1,6 và 3,0. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử AlCl3

A.

Liên kết ion

B.

Liên kết cộng hóa trị có cực

C.

Liên kết kim loại

D.

Liên kết cộng hóa trị không cực

Câu 2

Xét phản ứng hóa học: A (k) + 2B (k) → AB2 (k), DH > 0 (phản ứng thu nhiệt). Hiệu suất quá trình hình thành AB2 sẽ tăng khi

A.

Tăng áp suất chung của hệ

B.

Giảm nhiệt độ phản ứng

C.

Giảm nồng độ chất A

D.

Tăng thể tích bình phản ứng

Câu 3

Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO-3  . Đun dung dịch X đến cô cạn thu được muối khan có khối lượng là

A.

49,4 gam 

B.

28,6 gam

C.

37,4 gam 

D.

23,2 gam

Câu 4

Xét phản ứng: NaX (rắn) + H2SO4 (đặc)    NaHSO4 + HX (khí). Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là

A.

HCl, HBr và HI

B.

HBr và HI

C.

HF và HCl

D.

HF, HCl, HBr và HI

Câu 5

Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 L (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

A.

16,085 gam

B.

14,485 gam

C.

18,300 gam

D.

18,035 gam

Câu 6

Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

A.

Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

B.

Cho dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.

C.

Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước

D.

Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit

Câu 7

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là

A.

14,775 gam

B.

9,850 gam

C.

29,550 gam

D.

19,700 gam

Câu 8

Bốn kim loại K, Al, Fe và Ag được ấn định không theo thứ tự là X, Y, Z, và T. Biết rằng X và Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; và Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội.  Các kim loại X, Y, Z, và T theo thứ tự là

A.

Al, K, Fe, và Ag

B.

K, Fe, Al và Ag

C.

K, Al, Fe và Ag

D.

Al, K, Ag và Fe

Câu 9

Có 4 ống nghiệm cùng thể tích, mỗi ống đựng một trong bốn khí sau (không theo thứ tự): O2, H2S, SO2, và HCl. Lật úp từng ống nghiệm và nhúng vào các chậu nước thì kết quả thu được như các hình vẽ dưới đây:

Vậy các bình a, b, c, và d lần lượt chứa các khí  

A.

O2, H2S, HCl, và SO2

B.

H2S, HCl, O2, và SO2

C.

HCl, SO2, O2, và H2S

D.

SO2, HCl, O2, và H2S

Câu 10

Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Khí A trong bình có thể là khí nào dưới đây?


A.

H2S

B.

NH3

C.

SO2

D.

HCl

Câu 11

Kết luận nào sau đây về tính chất của hợp kim là sai?

A.

Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại

B.

Hợp kim thường dễ nóng chảy hơn so với kim loại nguyên chất

C.

Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất

D.

Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất

Câu 12

Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh

B.

Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước          

C.

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền bảo vệ

D.

Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần

Câu 13

Khi nhỏ từ từ dung dịch AlCl3 cho tới dư vào dung dịch NaOH và lắc đều thì

A.

Đầu tiên không xuất hiện kết tủa, sau đó có kết tủa trắng keo

B.

Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan lại

C.

Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa không tan lại

D.

Không thấy kết tủa trắng keo xuất hiện

Câu 14

Trường hợp nào sau đây không xảy ra sự ăn mòn điện hoá?

A.

Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển     

B.

Sự gỉ của gang trong không khí ẩm

C.

Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt CuSO4

D.

Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4

Câu 15

Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch natri aluminat đến dư thì 

A.

Không có phản ứng xảy ra

B.

Tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa Na2CO3

C.

Tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa NaHCO3

D.

Tạo kết tủa Al(OH)3, sau đó kết tủa bị hòa tan lại

Câu 16

Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Kết thúc phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Biết  0,5c < a < b + 0,5c. Kết luận nào sau đây đúng?

A.

X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại

B.

X chứa 3 muối và Y chứa 2 kim loại

C.

X chứa 2 muối và Y chứa 2 kim loại

D.

X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại

Câu 17

Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 200 mL dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Khi cho BaCl2 dư vào dung dịch X được kết tủa và dung dịch Y, đun nóng Y lại thấy có kết tủa xuất hiện. Khoảng giá trị của V là 

A.

V \(\leq\) 1,12

B.

2,24 < V < 4,48  

C.

1,12 < V < 2,24.

D.

4,48 \(\leq\) V \(\leq\) 6,72

Câu 18

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Ba với số mol bằng nhau vào nước được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch X đến khi lượng kết tủa đạt giá trị lớn nhất thấy dùng hết 200 mL. Giá trị của m bằng

A.

8,2 gam

B.

16,4 gam

C.

13,7 gam

D.

4,1 gam

Câu 19

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 8,58 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat và 3,472 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.

6,80 gam

B.

8,04 gam

C.

6,96 gam

D.

7,28 gam

Câu 20

Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào 10g dung dịch H2SO4 20%  được dung dịch X có nồng độ a%. Giá trị của a là

A.

33,875%.

B.

11,292%.

C.

22,054%.

D.

42,344%.

Câu 21

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CrCl3, AlCl3, MgSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là 

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 22

Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra 2 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X và Y là: 

A.

Fe và Fe2O3

B.

FeO và Fe3O4

C.

Fe3O4 và Fe2O3

D.

Fe và FeO

Câu 23

Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).

Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.

Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2  lít khí NO.

Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 3V1  lít khí NO.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng?

A.

V2 = V1

B.

V2 = 3V1

C.

V2 = 2V1

D.

2V2 = V1

Câu 24

Trong các cặp chất sau: (1) AgNO3 và NaCl; (2) NO2 và NaOH; (3) FeS2 và HCl; và (4) CaO và CO2. Số cặp chất  xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là 

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 25

Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.

CrO3 là một oxit axit

B.

Cr(OH)3  tan được trong dung dịch NaOH

C.

Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr2+

D.

Trong môi trường kiềm, Br2  oxi hóa \(CrO^-_2\) thành .\(Cr_2O^{-2}_7\)

Câu 26

Cho dãy chuyển hóa sau :

Công thức của Y là.

A.

CaO

B.

Ca(OH)2

C.

CaCO3

D.

Ca(HCO3)2

Câu 27

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3; (b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S; (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4; (d) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3; (e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF. Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là

A.

3

B.

2

C.

5

D.

4

Câu 28

Xét các phản ứng sau:

(a) F2 + H2O (hơi)                           (d) dung dịch AgNO3 + dung dịch Fe(NO3)2                  →

(b) Al + dung dịch NaOH      →                      (e) Ca(NO3)2                     

c) P2O5 + H2O                  →                        (f) NaHCO3                         

Số phản ứng sinh ra đơn chất là :

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 29

Xét các hợp chất C10H14, C6H4(OH)2, C9H10BrCl và C6H6O(NO2)2. Số chất có thể chứa vòng benzen trong phân tử bằng

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 30

Cho công thức cấu tạo sau: CH3CH(OH)CH=C(Cl)CHO. Số oxi hóa của các nguyên tử cacbon tính từ phải sang trái có giá trị lần lượt là

A.

+1;+1;-1; 0; -3

B.

+1;-1;-1; 0; -3

C.

+1;+1;0;-1; +3

D.

+1;-1;0;-1; +3

Câu 31

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm các hidrocacbon thu được 2,24 lít (đktc) CO2 và 2,7 gam H2O. Thể tích oxi đã tham gia phản ứng cháy ở điều kiện tiêu chuẩn là

A.

5,6 lít.

B.

2,8 lít

C.

4,48 lít

D.

3,92 lít

Câu 32

Số lượng đồng phân chứa vòng benzen (không chứa các vòng no khác) ứng với công thức phân tử C9H10

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Câu 33

Xét bốn ankan: metan, etan, propan, isobutan, và neopentan. Số chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là

A.

2

B.

5

C.

3

D.

4

Câu 34

Xét sáu nhận định sau: (1) Phản ứng monobrom hóa propan (bằng Br2, đun nóng) tạo sản phẩm chính là n-propyl bromua; (2) Phản ứng của isobutilen với hidro clorua tạo sản phẩm chính là t-butyl clorua; (3) Phản ứng dehidrat hóa 2-metylpentan-3-ol tạo sản phẩm chính là 4-metylpent-2-en; (4) Phản ứng của buta-1,3-đien với brom có thể tạo cả 3,4-đibrombut-1-en và 1,4-đibrombut-2-en; (5) Điclo hóa benzen bằng Cl2 (xúc tác bột Fe, đun nóng) ưu tiên tạo sản phẩm là o-điclobenzen và p- điclobenzen; và (6) Monoclo hóa toluen bằng Cl2 (chiếu sáng) ưu tiên tạo sản phẩm là o-clotoluen và p-clotoluen. Số nhận định đúng trong số sáu nhận định này bằng 

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 35

Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3  trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam  brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng

A.

11,2.

B.

13,44

C.

5,60

D.

8,96

Câu 36

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic

A.

C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5

B.

HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH

C.

C2H5OH, C2H4, C2H2

D.

CH3COOH, C2H2, C2H4

Câu 37

Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glycol và glixerol. Cho 43,2 gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp muối X. Đốt cháy hoàn toàn 43,2 gam X, rồi thổi sản phẩm cháy qua bình chứa CuSO4 khan dư, thì khi kết thúc thí nghiệm khối lượng bình này tăng

A.

9 gam

B.

18 gam

C.

36 gam

D.

54 gam

Câu 38

Axit cacboxylic đơn chức mạch hở phân nhánh (A) có phần trăm khối lượng oxi là 37,2%. Phát biểu nào dưới đây là sai? 

A.

A làm mất màu dung dịch brom

B.

A là nguyên liệu tổng hợp polime

C.

A có đồng phân hình học

D.

A có hai liên kết τ trong phân tử

Câu 39

Hỗn hợp X gồm CH3COOC2H5, C2H5COOCH3 và C2H5OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 0,6 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng của C2H5OH bằng

A.

34,33%

B.

51,11%

C.

50,00%

D.

20,72%

Câu 40

Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là

A.

14,95%.

B.

12,60%.

C.

29,91%.

D.

29,6%.

Câu 41

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 8 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là 

A.

0,15

B.

0,10

C.

0,30     

D.

0,20

Câu 42

Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ; (3) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ; (5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic; (6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước; (7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói; (8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit; (9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc; và (10) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.

7

B.

8

C.

9

D.

10

Câu 43

Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 19,1 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X  là

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 44

Cho 58,8 gam một tetrapeptit Ala-Gly-Val-Phe tác dụng với dung dịch chứa 0,7 NaOH thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A.

84,1 gam

B.

80,1 gam

C.

74,1 gam

D.

82,8 gam

Câu 45

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

B.

Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).

C.

Poli(etylen terephtalat) là polime trùng ngưng

D.

Tơ visco là tơ tổng hợp

Câu 46

Dãy nào dưới đây gồm các chất có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tan trong trong nước?

A.

etilen glycol, axit axetic, và gly.ala.gly

B.

ancol etylic, fructozơ, và gly.ala.lys.val

C.

glixerol, glucozơ, và gly.ala

D.

ancol etylic, axit fomic, và lys.val     

Câu 47

Xét các phát biểu sau: (1) metan, metanol, metanal và metanamin đều là những chất khí ở điều kiện thường. (2) metanol, metanal, metanoic, alanin và sacarozơ đều tan tốt trong nước. (3) xyclopropan, propen, etanal, metanoic, và mantozơ đều có khả năng làm nhạt màu nước brom; (4) axetilen, anđehit axetic, axit fomic, và fructozơ đều tạo kết tủa màu trắng bạc khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Số phát biểu đúng bằng

A.

1

B.

2

C.

3

D.

5

Câu 48

Xét các tác nhân phản ứng gồm Na, dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3. Trong số bốn chất là (1) ancol etylic, (2) phenol (C6H5OH), (3) axit axetic, và (4) glyxin, có bao nhiêu chất có thể phản ứng được với cả ba tác nhân?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 49

Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và t đồng phân vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Nhận định nào dưới đây là sai?

A.

x = 1

B.

y = 2

C.

z = 0

D.

t = 2

Câu 50

Xét các phát biểu: (1) SO2 và NO là những nguyên nhân chính gây hiện tượng mưa axit; (2) CFC và NO là những nguyên nhân chính phá hủy tầng ozon của trái đất; và (3) Ngoài CO2­ , freon, metan và đinitơ oxit cũng tham gia đáng kể vào hiệu ứng nhà kính. Số phát biểu đúng là

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn