Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2018 - 2019 Sở GD&ĐT An Giang

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 27/03/2018
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/03/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 5692 lượt xem Lượt thi 1239 lượt thi

Câu 1

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

A.

Axit aminoaxetic

B.

Axit α-aminopropionic

C.

Axit α-aminoglutaric

D.

Axit α,ε-điaminocaproic

Câu 2

Axit nào sau đây là axit béo?

A.

Axit glutamic

B.

Axit stearic

C.

Axit ađipic

D.

Axit axetic

Câu 3

Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2 ?

A.

Tinh bột

B.

Xenlulozơ

C.

Chất béo

D.

Protein

Câu 4

Hiđrocacbon không tác dụng với dung dịch brom trong CCl4
 

A.

stiren
 

B.

vinylaxetylen
 

C.

tilen
 

D.

toluene
 

Câu 5

 Đun nóng 5,14 gam hỗn hợp khí X gồm metan, hiđro và một ankin với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch brom dư thu được 6,048 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối đối với hiđro bằng 8. Độ tăng khối lượng dung dịch brom là: 

A.

0,82 gam

B.

 1,62 gam 

C.

 4,6 gam 

D.

 2,98 gam

Câu 6

Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch Brom dư thì có 36 gam Br2 phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là:

A.

70% và 23,8g

B.

85% và 23,8g

C.

77,5% và 22,4g

D.

77,5% và 21,7g

Câu 7

Dung dich chứa chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh:

A.

Alanin

B.

Alinin 

C.

Metyl amin

D.

Axit glutamic

Câu 8

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A.

Etyl axetat.

B.

Metyl fomat.

C.

Vinyl axetat.

D.

Saccarozơ.

Câu 9

Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A.

1,92

B.

3,20

C.

0,64

D.

3,84

Câu 10

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

A.

10,5

B.

11,5

C.

12,3

D.

15,6

Câu 11

Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, có khí NO thoát ra. Để hòa tan vừa hết chất rắn, cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO thoát ra. Giá trị của m là

A.

9,60 gam

B.

11,52 gam

C.

10,24 gam

D.

6,4 gam

Câu 12

Chất nào sau đây thuộc loại amin đơn chức, no?

A.

HOOC–CH2NH2

B.

C6H5NH2

C.

CH6N2

D.

CH3NH2

Câu 13

Kim loại cứng nhất là kim loại nào sau đây?

A.

Au

B.

Ag

C.

Cr

D.

W

Câu 14

Glyxin là amino axit

A.

có nhóm amino (–NH2) gắn tại vị trí Cα trên mạch cacbon

B.

không có tính lưỡng tính

C.

no, đơn chức, mạch hở

D.

không no có một liên kết đôi trong phân tử

Câu 15

Cho dãy các chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH3CHO. Số chất không thuốc este là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 16

Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là

A.

poli(metyl metacrylat)

B.

poli(vinyl clorua)

C.

polietilen

D.

polistiren

Câu 17

Loại đường nào sau đây có trong máu động vật?

A.

Saccarozơ

B.

Mantozơ

C.

Fructozơ

D.

Glucozơ.

Câu 18

Công ty The Goodyear Tire & Rubber là một trong những công ty lốp xe lớn nhất thế giới khởi lập năm 1898. Năm 1971, lốp Goodyear trở thành bánh xe đầu tiên lăn trên Mặt Trăng...Tên công ty được đặt theo tên của nhà tiên phong Charles Goodyear, người khám phá ra phương pháp kết hợp giữa nguyên tố S (lưu huỳnh) với cao su để tạo ra một loại cao su có cấu trúc dạng mạch không gian, làm tăng cao tính bền cơ học, khả năng chịu được sự ma sát, va chạm. Loại cao su này có tên là

A.

cao su buna-S

B.

cao su buna-N

C.

cao su buna

D.

cao su lưu hóa

Câu 19

Công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây là của glyxin (axit 2-amino etanoic)?

A.

H2NCH2COOH

B.

CH3CH(NH2)COOH

C.

HOOCCH2CH(NH2)COOH

D.

H2NCH2CH2COOH

Câu 20

Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOC2H5. X có tên gọi nào sau đây?

A.

Etyl fomat

B.

Metyl fomat

C.

Propyl axetat

D.

Metyl axetat

Câu 21

Sợi visco thuộc loại

A.

polime trùng hợp

B.

polime bán tổng hợp

C.

polime thiên nhiên

D.

polime tổng hợp

Câu 22

Khi thay thế hết các nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon thì tạo thành hợp chất mới là

A.

amino axit

B.

amin bậc 1

C.

amin bậc 3

D.

amin bậc 2

Câu 23

Cacbohiđrat sau khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo ra sản phẩm glucozơ là

A.

glucozơ

B.

saccarozơ

C.

fructozơ

D.

tinh bột

Câu 24

Trong thành phần hóa học của polime nào sau đây không có nguyên tố Nitơ?

A.

Tơ nilon-7

B.

Tơ nilon-6

C.

Cao su buna

D.

Tơ nilon-6,6

Câu 25

Có bốn kim loại Na, Al, Fe, Cu. Thứ tự tính khử giảm dần là

A.

Al, Na, Cu, Fe

B.

Na, Fe, Cu, Al

C.

Na, Al, Fe, Cu

D.

Cu, Na, Al, Fe

Câu 26

Có bao nhiêu hợp chất đơn chức có công thức phân tử C3H6O2 mà không phải là este?

A.

1

B.

4

C.

2

D.

3

Câu 27

Có ba lọ đựng riêng biệt ba dung dịch: lysin, valin, axit, glutamic. Có thể nhận biết ba dung dịch bằng

A.

dung dịch NaOH

B.

dung dịch brom

C.

quỳ tím

D.

kim loại Na

Câu 28

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.

11,3

B.

4,2.

C.

6,6

D.

8,4

Câu 29

Hợp chất X là 1 este đơn chức chứa 53,33% oxi. Công thức đúng của X là

A.

HCOOCH3

B.

CH3COOCH3

C.

HOOCCH3

D.

HCOOC2H5

Câu 30

Số hợp chất hữu cơ, đơn chức có công thức phân tử C2H4O2 và tác dụng được với dung dịch NaOH là

A.

4

B.

2

C.

1

D.

3

Câu 31

Dung dịch saccarozơ có phản ứng với chất nào sau đây?

A.

dung dịch NaCl.

B.

dung dịch AgNO3/NH3.

C.

dung dịch NaOH

D.

Cu(OH)2

Câu 32

Cho 72 gam glucozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A.

43,2

B.

86,4

C.

10,8

D.

64,8

Câu 33

Hiện tượng quan sát được khi cho dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch FeCl3

A.

xuất hiện kết tủa màu trắng

B.

xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

C.

có khói màu trắng bay ra

D.

có khí thoát ra làm xanh giấy quỳ ẩm

Câu 34

Nguồn cung cấp nước tự nhiên (cho các nhà máy nước sinh hoạt) chứa sắt tồn tại chủ yếu ở dạng Fe(HCO3)2 ở pH khoảng 6 – 7. Hàm lượng sắt trong nước cao làm cho nước có mùi tanh, để lâu có màu gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt của con người. Để khử sắt trong nước đạt hiệu quả kinh tế nhất, người ta dùng những phương pháp nào sau đây? (1) Dùng giản phun mưa hoặc bể tràn để cho nước ngầm tiếp xúc nhiều với không khí rồi lắng lọc. (2) Cho nước vôi vào nước. (3) Sục không khí giàu oxi vào bể nước ngầm

A.

(2), (3).

B.

(1), (2).

C.

(1), (2), (3).

D.

(1), (3).

Câu 35

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng nhất?

A.

Tất cả các amin đơn chức đều có số nguyên tử H là số lẻ.

B.

Thủy phân hoàn toàn chất béo bằng cách đun nóng với dung dịch NaOH dư luôn thu được sản phẩm gồm xà phòng và muối natri của glixerol.

C.

Tất cả trieste của glixerol là chất béo.

D.

Thủy phân hoàn toàn peptit trong môi trường axit luôn thu lại được các α-aminoaxit.

Câu 36

Xà phòng hóa hoàn toàn 80,6 gam một loại chất béo bằng dd NaOH thu được m gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no. Giá trị của m là

A.

9,2

B.

61,4

C.

27,6

D.

2,8

Câu 37

Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi vụ mùa vụ, nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác đó, việc đồng giúp

A.

cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng đạm dưới dạng N2.

B.

cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K2CO3

C.

loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu cho cánh đồng để chuẩn bị mùa vụ mới.

D.

làm sạch phần lúa bị rơi rụng khi thu hoạch để chuẩn bị gieo giống mới.

Câu 38

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dd X trong đó có chứa 1,13 gam muối kali của glyxin. Giá trị gần nhất với m là

A.

1,45

B.

2,15

C.

2,14

D.

1,64

Câu 39

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 4 hợp chất hữu cơ: axit acrylic (CH2=CH– COOH), metyl metacrylat (CH2=C(CH3)–COOCH3), vinyl axetat (CH2=CH–OOCCH3) và đimetyl oxalat (CH3OOC–COOCH3) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình 1 chứa H2SO4 đặc, dư; bình 2 đựng dd Ba(OH)2 dư. Kết thúc thí nghiệm thấy bình 1 tăng m gam, bình 2 thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

7,20

B.

7,15

C.

6

D.

9

Câu 40

Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd hỗn hợp HCl (dư) và KNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 và H2 có khối lượng 0,76 gam. Giá trị của m là

A.

28,50

B.

30,5

C.

34,68

D.

29,84

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn