Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử 2017 Ngày 10.5.2017

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 10/05/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 4,262 lượt xem Lượt thi 756 lượt thi

Câu 1

Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

A.

Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.

B.

Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.

C.

Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.

D.

Đảng có vững cách mạng mới thành công

Câu 2

Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong thời gian nào?

A.

Từ 4 đến 5 tháng

B.

Từ 5 đến 6 tháng

C.

Một năm

D.

Hai năm

Câu 3

Mặt trận Việt Minh được thành lập trong Hội nghị nào của Đảng?

A.

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939)

B.

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941)

C.

Hội nghị toàn quốc (từ 13 đến 15/8/1945)

D.

Không phải các hội nghị trên.

Câu 4

Hội nghị Ianta được triệu tập ở đâu? Vào thời gian nào?

A.

Tại Pháp. Từ ngày 04 đến 12 tháng 4 năm 1945

B.

Tại Anh. Từ ngày 04 đến 12 tháng 2 năm 1945

C.

Tại Mĩ. Từ ngày 04 đến 12 tháng 3 năm 1945

D.

Tại Liên Xô. Từ ngày 04 đến 11 tháng 2 năm 1945

Câu 5

Ngày 3-3-1951, diễn ra sự kiên tiêu biểu nào thể hiện việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống pháp?

A.

Thành lập mặt trận Việt-Miên-Lào

B.

Thành lập mặt trận Việt Minh

C.

Thành lập Hội quốc dân Việt Nam

D.

Thành lập mặt trận Liên Việt 

Câu 6

Miền bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào?

A.

1944-1953

B.

1953-1956

C.

1954-1958

D.

1954-1960

Câu 7

Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt “ ở miền Nam ?

A.

Ai xen hao 

B.

Ken nơ đi 

C.

Giôn xơn 

D.

Ru dơ ven 

Câu 8

Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh sang

A.

phòng ngự

B.

đánh phân tán

C.

đánh tiêu hao. 

D.

đánh lâu dài. 

Câu 9

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám (1945) thành công là 

A.

Phát xít Nhật

B.

Đế quốc Anh

C.

Thực dân Pháp

D.

Trung Hoa Dân Quốc

Câu 10

Điều khoản nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

A.

Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí ở miền Nam

B.

Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.

C.

Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền

D.

Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh

Câu 11

Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

A.

Bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra. 

B.

Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C.

Muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh

D.

Phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh

Câu 12

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của

A.

Công, nông, binh

B.

Toàn thể nhân dân

C.

Công nhân và nông dân

D.

Công, nông và trí thức

Câu 13

Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là 

A.

Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù

B.

Đảm bảo giành thắng lợi từng bước

C.

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng

D.

Không vi phạm chủ quyền dân tộc

Câu 14

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào tháng, năm nào? Ở đâu?

A.

Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

B.

Tháng 5/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

C.

Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).

D.

Tháng 6/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

Câu 15

Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng Tháng Tám là gì?

A.

Giải quyết vấn đề tài chính.

B.

Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

C.

Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về vấn đề tài chính.

D.

Giải quyết nạn đói, nạn dốt.

Câu 16

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại là :
"Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc ... ... ... . người không
đông nếu quyết tâm chiến đấu vì ... ... ... ..., có đường lối chính trị, quân
sự đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế thì hoàn toàn có khả năng đánh
bại mọi thế lực đế quốc hung bạo."
Hãy chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong câu trên.

A.

Có truyền thống yêu nước - chủ nghĩa xã hội.

B.

Đất không rộng - độc lập tự do.

C.

Anh hùng - cuộc sống ấm no của nhân dân.

D.

Nhỏ bé - dân tộc dân chủ.

Câu 17

Tại Đại hội Đảng lần II, Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là gì ?

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam.

B.

Việt Nam Cộng sản Đảng.

C.

Đảng cộng sản Đông Dương.

D.

Đảng Lao động Việt Nam.

Câu 18

Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?

A.

Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

B.

Tất cả đều đúng.

C.

Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.

D.

Đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Câu 19

Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh" vào năm nào?

A.

Năm 1989.

B.

Năm 1988.

C.

Năm 1991.

D.

Năm 1990.

Câu 20

Quan hệ giữa ASEAN với 3 nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979 là:

A.

Giúp đỡ nhân dân 3 nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp – Mĩ.

B.

Đối đầu căng thẳng.

C.

Hợp tác trên mọi lĩnh vực.

D.

Trung lập, không can thiệp vào công việc của nhau.

Câu 21

Hãy chỉ ra kết quả của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ Latinh.

A.

Thiết lập các chính phủ mới, thi hành chính sách thân Mĩ, chống phong trào cách mạng thế giới.

B.

Thành lập các chính phủ liên hiệp bao gồm cả Mĩ và người bản xứ.

C.

Tất cả các nước đều được độc lập và trở thành các nước công nghiệp mới.

D.

Xóa bỏ chính quyền độc tài thân Mĩ, thiết lập các chính phủ dân tộc dân chủ.

Câu 22

Khối quân sự NATO là tên viết tắt của

A.

Khối quân sự ở Trung Cận Đông.

B.

Hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á.

C.

Khối quân sự ở Nam Thái Bình Dương.

D.

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Câu 23

Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì?

A.

Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, rửa sạch nỗi nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế kỷ

B.

Mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử Viêt Nam: cả nước độc lập thống nhất cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.

Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới

D.

Câu A và B là ý nghĩa lớn nhất

Câu 24

Sự kiện nào tác động đến hội nghị Bộ chính trị (từ 18-12-1974 đến 9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975?

A.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột

B.

Chiến thắng Tây Nguyên

C.

Chiến thắng Quảng trị

D.

Chiến thắng Phước Long và đường số 14

Câu 25

Sau khi Hiệp dinh Pari được kí kết, miền Bắc nước ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào?

A.

Đưa vào miền Nam, Campuchia và Lào hàng chục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên kĩ thuật

B.

Đưa vào miền Nam hàng trục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên kĩ thuật

C.

Đưa vào Sài Gòn – Gia Định hàng trục vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong,cán bộ chuyên môn, nhân viên kĩ thuật

D.

Đưa vào mỉền Nam, Campuchia và Lào các loại vũ khí phương tiện chiến tranh hiện đại nhất

Câu 26

Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây ở miền Bắc Việt Nam

A.

Quân Pháp rút khỏi Hà Nội

B.

Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng

C.

Quân Pháp rút khỏi Cát Bà

D.

Miền Bắc hoàn toàn giải phóng

Câu 27

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như “một mốc lịch sử bằng vàng “ Dĩ là câu nói của ai ?

A.

Võ Nguyên Giáp

B.

Hồ Chí Minh

C.

Phạm Văn Đồng

D.

Trường Trinh

Câu 28

Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?

A.

Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta

B.

Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu

C.

Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố

D.

Câu A và C đúng

Câu 29

Thời gian và địa điểm diễn ra Hội nghị toàn quốc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945?

A.

Ngày 13/8/1945, tại Tân Trào

B.

Ngày 13/8/1945, tại Pắc Bó

C.

Ngày 15/8/1945, tại Tân Trào

D.

Ngày 16/8/1945, tại Tân Trào

Câu 30

Cuộc cách mạng nước nào tạo ra bước đột phá đối với trật tự hai cực Ianta?

A.

Cách mạng Việt Nam

B.

Cách mạng Cuba

C.

Cách mạng Trung Quốc

D.

Cách mạng ấn độ

Câu 31

So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương thức đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh

A.

chính trị và đấu tranh vũ trang.

B.

ngoại giao với vận động quần chúng.

C.

nghị trường và đấu tranh trên mặt trận báo chí.

D.

công khai và nửa công khai.

Câu 32

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp được triển khai ở Đông Dương trong khoảng thời gian nào?

A.

1919 – 1929.

B.

1918 – 1933.

C.

1919 – 1933.

D.

1918 – 1929.

Câu 33

Nội dung nào sau đây không nằm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?

A.

Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

B.

Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

C.

Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.

D.

Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.--

Câu 34

Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc tại Hội nghị nào?

A.

Hội nghị I-an-ta (Liên Xô): 9-2-1945

B.

Hội nghị Xan-phơ-ran-xi-cô (Mĩ): 4-6-1945

C.

Hội nghị Pôt-xđam (Đức): 7-8-1945

D.

A, B đúng.

Câu 35

Thế nào là "chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động theo phương thức đầy đủ nhất?

A.

Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thê giới mới.

B.

Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.

C.

Thực tế chưa gây chiến tranh, nhưng chạy đua vũ trang làm cho nhân loại "luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh" thực hiện "chính sách đu đưa bên miệng hổ chiến tranh"

D.

Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước

Câu 36

Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì thế hiện sự cạnh tranh với Mĩ và Tây âu?

A.

Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế.

B.

Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh về hạt nhân nói riêng.

C.

Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng.

D.

Thế cân bằng về chinh phục vù trụ.

Câu 37

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho Liên Xô và các nước Đông Âu bị “trì trệ”, khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A.

Do xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa nhân văn.

B.

Do chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới

C.

Do hoạt động chống phá của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội

D.

Tất cả các nguyên nhân trên.

Câu 38

Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận Điện Biên Phủ trên không là

A.

Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc.

B.

Buộc Mĩ kí Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước.

C.

Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.

D.

Đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

Câu 39

Điểm giống nhau cơ bản giữa “Việt Nam hóa chiến tranh” và “chiến tranh cục bộ” là

A.

Đều là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ.

B.

Đều thực hiện âm mưu “dùng người Việt trị người Việt”.

C.

Đều sử dụng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.

D.

Đều sử dụng quân đội Mĩ là chủ yếu.

Câu 40

Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh có gì mới so với các loại hình chiến tranh trước đó?

A.

Gắn Việt Nam hóa chiến tranh với “Đông Dương hóa” chiến tranh.

B.

Tìm cách chia rẻ Việt Nam với các nước XHCN.

C.

Được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu.

D.

Tăng cường viện trợ kinh tế và quân sự cho quân Sài Gòn.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn