Đề thi thử THPT Quốc gia Môn Lịch sử năm 2018 - Trường THPT Trần Nhân Tông

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 20/12/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/12/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 9,554 lượt xem Lượt thi 1,420 lượt thi

Câu 1

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946 phản ánh quy luật nào của lịch sử dân tộc Việt Nam? 

A.

Dựng nước đi đôi với giữ nước. 

B.

Kiên quyết chống giặc ngoại xâm. 

C.

Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc. 

D.

Mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại. 

Câu 2

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế? 

A.

Đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu. 

B.

Tạo nên sự phân chia đối lập giữa Đông Âu và Tây Âu. 

C.

Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. 

D.

Đặt nhân loại đứng trước nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới. 

Câu 3

Đâu không phải là điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

A.

Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động. 

B.

Lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng. 

C.

Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. 

D.

Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

Câu 4

"Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng". Đoạn trích trên nói về chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)? 

A.

Điện Biên Phủ (1954). 

B.

Việt Bắc thu - đông (1947). 

C.

Bắc Tây Nguyên (1954). 

D.

Biên giới thu - đông (1950). 

Câu 5

Xét về bản chất, toàn cầu hóa là

A.

xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược được, làm cho mọi mặt đời sống của con người kém an toàn hơn.

B.

kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước

C.

quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

D.

sự phát triển nhanh chóng các mối quan hệ thương mại, là sự phụ thuộc lẫn nhau trên phạm vi toàn cầu

Câu 6

Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

A.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

B.

Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương

C.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít

D.

Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á

Câu 7

Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc

A.

được bổ sung, hoàn chỉnh

B.

chính thức được công bố

C.

chính thức có hiệu lực

D.

được chính thức thông qua

Câu 8

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

A.

thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu

B.

xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu

C.

nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế

D.

tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu

Câu 9

Tại Quốc hội Mĩ (12-3-1947), Tổng thống Truman đề nghị

A.

thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

B.

giúp đỡ nước Pháp kéo dài cuộc chiến tranh Đông Dương

C.

thực hiện Kế hoạch Mácsan, giúp Tây Âu phục hồi kinh tế

D.

viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì

Câu 10

Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu

A.

khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước. B. . C. . D.

B.

nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ

C.

nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs)

D.

thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước

Câu 11

Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan của Mĩ (1947) còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào

A.

liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa

B.

liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu

C.

liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu

D.

tổ chức chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa

Câu 12

Tháng 12-1989, những người đứng đầu hai nước Mĩ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố

A.

bình thường hóa quan hệ

B.

chấm dứt Chiến tranh lạnh

C.

không phổ biến vũ khí hạt nhân

D.

cắt giảm vũ khí chiến lược

Câu 13

Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì thành lập tổ chức chính trị nào dưới đây?

A.

Đảng Lập hiến

B.

Hội Phục Việt

C.

Đảng Thanh niên

D.

Việt Nam nghĩa đoàn

Câu 14

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề ra nhiệm vụ lập chính phủ

A.

nhân dân

B.

công nông

C.

công nông binh

D.

dân chủ cộng hòa

Câu 15

Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là

A.

lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp

B.

lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc

C.

đánh đổ đế quốc và phong kiến phản động

D.

đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc

Câu 16

Việt Nam Quốc dân đảng phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) trong bối cảnh nào?

A.

Những người lãnh đạo đã có sự chuẩn bị chu đáo

B.

Tầng lớp trung gian sẵn sàng tham gia khởi nghĩa

C.

Lực lượng của cuộc khởi nghĩa được chuẩn bị chu đáo

D.

Pháp tiến hành khủng bố dã man những người yêu nước

Câu 17

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian.

(1) Mặt trận Việt Minh được thành lập.

(2) Sự ra đời của Khu giải phóng Việt Bắc.

(3) Hội nghị Quân sự cách mạng

A.

(1), (3), (2).

B.

(3), (1), (2)

C.

(2), (3), (1)

D.

(1), (2), (3)

Câu 18

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương

A.

hòa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc

B.

đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc và quân Pháp

C.

hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp

D.

đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc và hòa với Pháp

Câu 19

"Hỡi đồng bào toàn quốc. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!" là nội dung mở đầu của

A.

Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)

B.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)

C.

Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam (1951)

D.

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951).

Câu 20

Thắng lợi nào của quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm phá sản âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945-1954)?

A.

Cuộc chiến đấu trong các đô thị năm 1946

B.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947

C.

Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Câu 21

Thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

B.

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

C.

Trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972

D.

Chiến dịch Đường 14-Phước Long cuối năm 1974 đầu năm 1975

Câu 22

Ngày 13-8-1945, ngay khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập cơ quan nào?

A.

Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc

B.

Ủy ban lâm thời Khu giải phóng

C.

Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì

D.

Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam

Câu 23

Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (8-9-1945) là cơ quan chuyên trách về

A.

xóa nạn mù chữ

B.

bổ túc văn hóa

C.

chống nạn thất học

D.

giáo dục phổ thông

Câu 24

Biện pháp căn bản và lâu dài để giải quyết nạn đói ở Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là

A.

nghiêm trị những người đầu cơ tích trữ lúa gạo

B.

thực hiện phong trào thi đua tăng gia sản xuất

C.

tổ chức điều hòa thóc gạo giữa các địa phương

D.

thực hiện lời kêu gọi cứu đói của Hồ Chí Minh

Câu 25

Để góp phần xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1952, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

A.

quyết định phát động phong trào toàn dân xóa nạn mù chữ

B.

mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm

C.

họp Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào

D.

chủ trương thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam

Câu 26

Thực tiễn lịch sử nào là yếu tố quyết định Việt Nam phải tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước (từ năm 1986)?

A.

Các nước công nghiệp mới đạt nhiều thành tựu sau cải cách

B.

Xu thế quốc tế hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên thế giới

C.

Cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Việt Nam diễn ra trầm trọng

D.

Liên Xô và các nước Đông Âu tiến hành công cuộc cải tổ, cải cách

Câu 27

Nhân tố hàng đầu dẫn tới sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952-1973 là

A.

chi phí cho quốc phòng thấp (không vượt quá 1% GDP)

B.

tận dụng triệt để các yếu tố thuận lợi từ bên ngoài để phát triển

C.

con người được coi là vốn quý nhất, là chìa khóa của sự phát triển

D.

áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật để nâng cao năng suất

Câu 28

Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A.

tư sản và tiểu tư sản

B.

công nhân và tư sản

C.

công nhân và tiểu tư sản

D.

địa chủ và tư sản dân tộc

Câu 29

Tờ báo nào dưới đây do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút trong thời gian hoạt động ở nước ngoài?

A.

Sự thật

B.

Nhân đạo

C.

Người cùng khổ

D.

Đời sống công nhân

Câu 30

Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam?

A.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1936)

B.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3-1938)

C.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939)

D.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)

Câu 31

Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những năm 1950-1953 là

A.

đại chúng hóa

B.

phục vụ dân sinh

C.

phát triển xã hội

D.

củng cố hậu phương

Câu 32

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, những thế lực ngoại xâm nào có mặt ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc?

A.

Phát xít Nhật, đế quốc Mĩ

B.

Đế quốc Anh, phát xít Nhật

C.

Thực dân Pháp, phát xít Nhật

D.

Phát xít Nhật, Trung Hoa Dân quốc

Câu 33

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng cả nước?

A.

Quyết định nhất

B.

Quyết định trực tiếp

C.

Căn cứ địa cách mạng

D.

Hậu phương kháng chiến

Câu 34

Trong thời kì 1954-1975, thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ?

A.

Phong trào "Đồng khởi" 1959-1960

B.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

C.

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

D.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Câu 35

đồ chiến lược của Mĩ khi can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương (1945-1954) là gì?

A.

Khẳng định vị thế của nước Mĩ

B.

Chia cắt lâu dài nước Việt Nam

C.

Giúp đỡ Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh

D.

Nắm quyền điều khiển chiến tranh Đông Dương

Câu 36

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

A.

Bắc Phi

B.

Đông Phi

C.

Đông Bắc Á

D.

Đông Nam Á.

Câu 37

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

do bóc lột hệ thống thuộc địa

B.

nhờ có sự tự điều chỉnh kịp thời

C.

do giảm chi phí cho quốc phòng

D.

nhờ giá nguyên, nhiên liệu giảm

Câu 38

Bản chỉ thị "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" (12-3-1945) của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

A.

phát xít Nhật

B.

thực dân Pháp

C.

phát xít Nhật và thực dân Pháp

D.

thực dân Pháp và tay sai

Câu 39

Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

A.

Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6-1936)

B.

Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935)

C.

Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới mới (những năm 30 của thế kỉ XX)

D.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936)

Câu 40

Trong thời kì 1954-1975, sự kiện nào là mốc đánh dấu nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ "đánh cho Mĩ cút"?

A.

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

B.

Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972

C.

Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết năm 1973

D.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán