Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học Bắc Ninh - Trường Trần nguyên Hãm

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 06/06/2017
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 996 lượt xem Lượt thi 9 lượt thi

Câu 1

Giả sử ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng 
được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng nào là thể một?

A.

AaBbDdd

B.

AaBbd

C.

AaBb

D.

AaaBb

Câu 2

Khi nói về đột biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng.

(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

(4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

(5) Múc độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

A.

(3), (4), (5)

B.

(1), (3), (5)

C.

(2), (4), (5)

D.

(1), (2), (3)

Câu 3

Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chúa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là

A.

mất một cặp G-X

B.

mất một cặp A-T

C.

thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T

D.

thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X

Câu 4

Cho các thông tin sau đây:

(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành.

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

A.

(1) và (4)

B.

(2) và (4)

C.

(2) và (3)

D.

(3) và (4)

Câu 5

Trong quá trình sinh tổng hợp protein, ở giai đoạn hoạt hóa aa, ATP có vai trò cung cấp năng lượng:

A.

để các riboxom dịch chuyển trên mARN

B.

để cắt bỏ aa mở đầu ra khỏi chuỗi polipeptit

C.

để aa được hoạt hóa và gắn với tARN

D.

để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN

Câu 6

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon- lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozơ và khi môi trường không có lactozơ?

A.

Protein úc chế liên kếtvới vùng vận hành ngăn cản quá trình phiênmã của các gen cấu trúc

B.

Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế

C.

ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon-lác và tiến hành phiên mã

D.

Các gen cấu trúc Z,Y,A phiên mã tạo ra các mARN tương ứng

Câu 7

Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G - X, A - U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

(1) Phân tử ADN mạch kép.           (2) Phân tử tARN.

(3) Phân tử prôtêin.                         (4) Quá trình dịch mã.

A.

(3) và (4)

B.

(1) và (2)

C.

(2) và (4)

D.

(1) và (3)

Câu 8

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?

A.

Đảo đoạn

B.

Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể

C.

Lặp đoạn

D.

Mất đoạn

Câu 9

Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val - Trp - Lys- Pro. Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương úng như sau: Trp - UGG; Val - GUU; Lys - AAG; Pro - XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtit là

A.

5’ GTT - TGG - AAG - XXA 3’

B.

5’ GUU - UGG- AAG - XXA 3’

C.

5’ XAA-AXX - TTX - GGT 3’

D.

5’TGG -XTT - XXA - AAX 3’

Câu 10

Đặc điểm nào không phải của mã di truyền?

A.

Có tính phổ biến

B.

Mang tính thoái hoá

C.

Mang tính đặc hiệu

D.

Đặc trưng cho loài

Câu 11

Trong quá trình ôn thi, một bạn học sinh khi so sánh sự giống và khác nhau giữa đặc điểm gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính đã lập bảng tổng kết sau:

Gen nằm trên nhiễm sắc thể thƣờng Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính
(1) Số lượng nhiều (2) Số lượng ít
(3) Có thể bị đột biến (4) không thể bị đột biến
(5) Tồn tại thành từng cặp tương đồng (6) không tồn tại thành từng cặp tương đồng
(7) Có thể quy định giới tính (8) có thể quy định tính trạng thường
(9) Phân chia đồng đều trong phân bào (10) không phân chia đồng đều trong phân bào

Số thông tin mà bạn học sinh trên đã nhầm lẫn khi lập bảng tổng kết trên là

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 12

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (Al,al, A2.a2,A3,a3), chúng phân ly độc lập và cú mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Ở khi cho các cây ở thế hệ lai (giữa cây cao nhất và cây thấp nhất) giao phấn với nhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao 170 cm là bao nhiêu?

A.

9/64

B.

3/8

C.

3/32

D.

15/64

Câu 13

Phép lai giữa 2 cá thể khác nhau về 3 tính trạng trội lặn hoàn toàn AaBbDd x AaBbdd sẽ có

A.

8loạikiểu hình, 18 loại kiểu gen

B.

4 loại kiểu hình, 18 loại kiểu gen

C.

4 loại kiểu hình, 9 loại kiểu gen

D.

8 loại kiểu hình, 27 loại kiểu gen

Câu 14

Ở cà chua, gen A qui định tính trạng hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa hai cây cà chua tú bội đời F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. Nếu quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thƣờng thì kiểu gen của hai cây cà chua bố mẹ là:

A.

AAaa x AAaa

B.

Aaaa x Aaaa

C.

AAAa x AAaa

D.

AAaa x Aaaa

Câu 15

Ở một loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 trắng:1 đỏ. Có thể kết luận, màu hoa được quy định bởi:

A.

1 cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tính

B.

2 cặp gen không alen tương tác cộng gộp

C.

2 cặp gen không alen tương tác bổ trợ

D.

2 cặp gen liên kết hoàn toàn

Câu 16

Do đột biến lệch bội, ở người có dạng XXY. Bệnh mù màu do đột biến gen lặn m trên NST X. Một người phụ nữ bị mù màu, kết hôn với người chồng mắt bình thường. Họ sinh được một con trai XXY nhưng không bị mù màu. Điều giải thích nào sau đây là đúng ?

A.

Con trai đó có kiểu gen XMXMY và bị lệch bội do mẹ

B.

Con trai đó có kiểu gen XMXmY và bị lệch bội do mẹ

C.

Con trai đó có kiểu gen XMXMY và bị lệch bội do bố

D.

Con trai đó có kiểu gen XMXmY và bị lệch bội do bố

Câu 17

Ở một loài thực vật, biết A (hạt vàng) trội hoàn toàn so với a (hạt xanh), B (vỏ trơn) trội hoàn toàn so với b (vỏ nhăn). Cho PTC: hạt vàng - vỏ trơn x hạt xanh - vỏ nhăn, thu được F1 100% hạt vàng - vỏ trơn. Cho F1 tự thụ phấn ở F2 thu được 10000 hạt, trong đó có 1600 hạt xanh - vỏ nhăn. Biết quá trình giảm phân ở hai giới là như nhau. Số lượng hạt vàng - vỏ trơn dị hợp hai cặp gen ở F2 là

A.

5000

B.

3200

C.

6600

D.

3400

Câu 18

Hình dưới là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường ở một người. Người mang bộ nhiễm sắc thể này

A.

mắc hội chúng Claiphentơ

B.

mắc hội chúng Đao

C.

mắc hội chúng Tớcnơ

D.

mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm

Câu 19

Cơ sở tế bào học của hiện tương hoán vị gen là

A.

sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong giảm phân

B.

sự tiếp hợp của các nhiễm sắc thể tương đồng trong kỳ đầu của giảm phân I

C.

tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể kép trong kỳ giữa và kỳ sau của giảm phân I

D.

trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kỳ đầu của giảm phân I

Câu 20

Để kiểm chứng lại giả thuyết của mình, Men đen đã dùng phép lai nào?

A.

Tự thụ phấn

B.

Lai phân tích

C.

Giao phối gần

D.

Lai thuận nghịch

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn