Đề thi thử thpt quốc gia môn toán trường an giang I

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 11/02/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/02/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 2,919 lượt xem Lượt thi 342 lượt thi

Câu 1

Hỏi hàm số y = 2x4 + 1 đồng biến trên khoảng nào ?

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Tìm tập xác định  của hàm số y = log2(x2 - 2x -3).

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ℝ?

A.

y = x3 + 3x + 1

B.

tan x

C.

y = x2 + 2

D.

y = 2x4 + x2

Câu 4

Cho hàm số \(y = {ax +1 \over x+d}\). Biết đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1 và đi qua điểm A(2;5) thì ta được
hàm số nào dưới đây?

A.

\(y = {x +2 \over x-1}\)

B.

\(y = {x +1 \over x-1}\)

C.

\(y = {-3x +2 \over 1-x}\)

D.

\(y = {2x +1 \over x-1}\)

Câu 5

Tìm giá trị của m để hàm số y = –x3 – 3x2 + m có giá trị nhỏ nhất trên [–1;1] bằng 0?
 

A.

m = 0

B.

m = 6

C.

m = 4

D.

m = 2

Câu 6

Đồ thị hàm số \(y= {2x - 1\over x + 2}\) có các đường tiệm cận là:

A.

y = –2 và x = –2

B.

y = 2 và x = –2

C.

y = –2 và x = 2

D.

y = 2 và x = 2

Câu 7

Giá trị cực đạt của hàm số y = x3 – 3x – 2 là

A.

0

B.

4

C.

-1

D.

1

Câu 8

Một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc α. Thể tích hình chóp đó là:

A.

\({a^2 tan \alpha \over 12}\)

B.

\({a^3 cot \alpha \over 12}\)

C.

\({a^3 tan \alpha \over 12}\)

D.

\({a^2 cot \alpha \over 12}\)

Câu 9

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A.

y = –x3 – 3x + 1

B.

y = –x3 + 3x – 1

C.

y = x3 + 3x + 1

D.

y = x3 – 3x + 1

Câu 10

Cho hàm số \(y = {x^2+mx \over 1-x}\) Giá trị m để khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số trên bằng 10 là:

A.

m = 2
 

B.

m = 1

C.

m = 3

D.

m = 4

Câu 11

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Đồ thị hàm số nào sau đây không có đường tiệm cận:

A.

\(y = {x \over 2x^2 - 1}\)

B.

y = -x

C.

\(y = {x-2 \over 3x+2}\)

D.

y=x+2-\({1 \over x+3}\)

Câu 13

Một khối chóp có đáy là đa giác n cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

A.

Số mặt và số đỉnh bằng nhau

B.

Số đỉnh của khối chóp bằng 2n + 1 

C.

Số cạnh của khối chóp bằng n + 1

D.

Số mặt của khối chóp bằng 2n

Câu 14

 Một hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng b và cạnh bên tạo với đáy một góc α . Thể tích của khối chóp đó là:

A.

B.

C.

D.

Câu 15

Các điểm cực tiểu của hàm số y = x4 + 3x2 + 2 là

A.

x = –1 

B.

x = 0

C.

x = 5

D.

x = 1, x = 2

Câu 16

Tổng diện tích tất cả các mặt của hình lập phương bằng 96. Thể tích khối lập phương đó là:

A.

91

B.

48

C.

84

D.

64

Câu 17

 Cho (C) là đồ thị hàm số\(y = {x+1 \over x-2}\). Tìm các điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất:

A.

(1;1)

B.

 và 

C.

D.

Câu 18

Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0) có đồ thị như hình bên. Đồ thị bên là đồ thị của hàm số nào sau đây:

A.

y = –x4 + 2x

B.

y = x4 – 2x2 – 3

C.

y = x4 – 2x2

D.

y = –x4 + 2x2 – 3

Câu 19

Một hình chóp tứ giác đều có mấy mặt đối xứng

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Câu 20

Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = {2x + \sqrt{5-x^2}}\)

A.

5

B.

\(-2 \sqrt{5}\)

C.

6

D.

\(-2 \sqrt{6}\)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán