Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 lần 1 trường THPT Thủ Đức - Môn Sinh Học

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 09/06/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/06/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 2,489 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

Nhân tố nào sau đây cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh giới?

A.

Các yếu tố ngẫu nhiên

B.

Chọn lọc ngẫu nhiên

C.

Đột biến

D.

Các cơ chế cách li

Câu 2

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Quá trình hình thành loài mới chỉ diễn ra trong cùng khu vực địa lí

B.

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất

C.

Hình thành loài bằng cách li địa lí có thể có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên

D.

Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa chỉ diễn ra ở động vật

Câu 3

Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật, kiểu phân bố phổ biến nhất là 

A.

phân bố ngẫu nhiên

B.

phân bố theo nhóm

C.

phân bố theo chiều thẳng đứng

D.

phân bố đồng đều

Câu 4

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò 

A.

tổng hợp và kéo dài mạch mới

B.

tháo xoắn phân tử ADN

C.

nối các đoạn Okazaki với nhau

D.

tách hai mạch đơn của phân tử ADN

Câu 5

Ở tằm, tính trạng màu sắc trứng do một gen có 2 alen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen A quy định trứng màu sáng trội hoàn toàn so với alen a quy định trứng màu sẫm. Người ta có thể dựa vào kết quả của phép lai nào sau đây để phân biệt được tằm đực và tằm cái ngay từ giai đoạn trứng? 

A.

XA Xa × Xa Y

B.

XA Xa × XA Y

C.

Xa Xa × XA Y

D.

XA XA × Xa Y

Câu 6

Trong hệ sinh thái, quá trình sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ được thực hiện bởi nhóm 

A.

. sinh vật sản xuất

B.

sinh vật phân giải

C.

sinh vật tiêu thụ bậc 1

D.

sinh vật tiêu thụ bậc 2

Câu 7

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho một gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác? 

A.

Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể

B.

Đảo đoạn nhiễm sắc thể

C.

Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng

D.

Lặp đoạn nhiễm sắc thể

Câu 8

Ở một loài sinh vật lưỡng bội, xét hai lôcut gen. Lôcut I nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen; lôcut II nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen. Quá trình ngẫu phối có thể tạo ra trong quần thể của loài này tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về hai lôcut trên?

A.

15

B.

10

C.

4

D.

9

Câu 9

 Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hoá axit amin mêtiônin? 

A.

5’AGU3’

B.

5’UAG3’

C.

5’UUG3’

D.

5’AUG3’

Câu 10

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hoá là 

A.

thường biến

B.

biến dị cá thể

C.

đột biến 

D.

đột biến nhiễm sắc thể

Câu 11

Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học sử dụng thể truyền có gen đánh dấu để A. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền

A.

giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền

B.

nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp

C.

tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn

D.

dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

Câu 12

Biết rằng cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội AAAa × Aaaa cho đời con có kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ 

A.

75%

B.

50%

C.

56,25%

D.

25%

Câu 13

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng

A.

di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết

B.

sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử

C.

luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng

D.

luôn có số lượng, thành phần và trật tự các nuclêôtit giống nhau

Câu 14

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE × aaBBDdee cho đời con có

A.

8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

B.

4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình

C.

12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

D.

12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

Câu 15

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, gen điều hòa có vai trò

A.

kết thúc quá trình phiên mã của các gen cấu trúc

B.

khởi đầu quá trình phiên mã của các gen cấu trúc

C.

quy định tổng hợp prôtêin ức chế

D.

quy định tổng hợp enzim phân giải lactôzơ

Câu 16

Trong một hồ ở châu Phi, người ta thấy có hai loài cá rất giống nhau về các đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ và một loài màu xám. Mặc dù cùng sống trong một hồ nhưng chúng không giao phối với nhau. Tuy nhiên, khi nuôi các cá thể của hai loài này trong một bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm cho chúng có màu giống nhau thì chúng lại giao phối với nhau và sinh con. Dạng cách li nào sau đây làm cho hai loài này không giao phối với nhau trong điều kiện tự nhiên?

A.

Cách li cơ học

B.

Cách li địa lí

C.

Cách li sinh thái

D.

Cách li tập tính

Câu 17

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Hai cây dị hợp về cả hai cặp gen trên giao phấn với nhau, thu được đời con gồm 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình quả tròn, chua chiếm tỉ lệ 24%. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở đời con, số cây có kiểu hình quả tròn, ngọt chiếm tỉ lệ

A.

24%

B.

51%

C.

56%

D.

54%

Câu 18

Ở một loài động vật, xét phép lai ♂AABBDD × ♀aaBbdd. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Cơ thể đực giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen trên?

A.

4

B.

5

C.

3

D.

6

Câu 19

Khi nói về quần thể ngẫu phối, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A.

Quá trình ngẫu phối làm cho quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

B.

Quá trình ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

C.

Quá trình ngẫu phối làm cho tần số kiểu gen dị hợp giảm dần qua các thế hệ.

D.

Quá trình ngẫu phối tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

Câu 20

Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, loại giao tử ABD được sinh ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AB ab Dd chiếm tỉ lệ

A.

10%

B.

20%

C.

15%

D.

30%

Câu 21

Cho cây (P) có kiểu gen AB ab tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết trong quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái đều không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F1, số cây có kiểu gen AB aB chiếm tỉ lệ

A.

8%

B.

16%

C.

20%

D.

4%

Câu 22

Khi nói về chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Tất cả các chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn đều khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng

B.

Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã

C.

Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn không kéo dài quá 6 mắt xích

D.

Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích chỉ có một loài sinh vật

Câu 23

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật di cư lên cạn là đặc điểm sinh vật điển hình ở A. kỉ Đệ tam

A.

kỉ Đệ tam

B.

kỉ Phấn trắng

C.

kỉ Silua

D.

kỉ Tam điệp

Câu 24

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật di cư lên cạn là đặc điểm sinh vật điển hình ở 

A.

kỉ Đệ tam

B.

kỉ Phấn trắng

C.

kỉ Silua

D.

kỉ Tam điệp

Câu 25

Ở một loài sinh vật, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen là A và a. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội bằng hai lần tần số kiểu gen dị hợp. Theo lí thuyết, tần số alen A và a của quần thể này lần lượt là 

A.

0,2 và 0,8

B.

0,8 và 0,2.

C.

0,67 và 0,33

D.

0,33 và 0,67

Câu 26

Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng của thể một, thể ba thuộc loài này lần lượt là 

A.

19 và 21

B.

18 và 19

C.

9 và 11

D.

19 và 20

Câu 27

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cây thân cao, chín sớm (cây Q) lai với cây thân thấp, chín muộn, thu được F1 gồm 160 cây thân cao, chín sớm; 160 cây thân thấp, chín muộn; 40 cây thân cao, chín muộn; 40 cây thân thấp, chín sớm. Kiểu gen của cây Q và tần số hoán vị gen là

A.

Ab aB và 20%

B.

AB ab và 20%

C.

AB ab và 40%

D.

Ab aB và 40%

Câu 28

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh này của cặp vợ chồng III13 – III14 là

 

A.

1/6

B.

1/4

C.

1/8

D.

1/9

Câu 29

 Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau: 
(1) AaBb × aabb. (2) aaBb × AaBB. (3) aaBb × aaBb. (4) AABb × AaBb. 
(5) AaBb × AaBB. (6) AaBb × aaBb. (7) AAbb × aaBb. (8) Aabb × aaBb. 
Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 2 loại kiểu hình? 

A.

3

B.

5

C.

6

D.

4

Câu 30

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen 
B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn 
toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: , thu được F1. 
Trong tổng số ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Theo lí thuyết, trong tổng 
số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ

A.

1,25%

B.

2,5%

C.

3,75%

D.

5%

Câu 31

Ở thực vật, hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành cây 
tứ bội? 

A.

Các giao tử lệch bội (n+1) kết hợp với nhau. 

B.

Giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với giao tử đơn bội (n). 

C.

Giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với giao tử lệch bội (n+1). 

D.

Các giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với nhau. 

Câu 32

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt 
phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. 
Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm 

A.

75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa trắng. 

B.

50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa trắng. 

C.

100% cây hoa trắng. 

D.

100% cây hoa đỏ. 

Câu 33

Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ đó làm thay đổi tần số alen của quần thể. 

B.

Chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chống lại alen trội. 

C.

Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội gây chết ra khỏi quần thể.

D.

Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh 
vật lưỡng bội.

Câu 34

Đặc điểm chung của nhân tố đột biến và di - nhập gen là 

A.

không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 

B.

luôn làm tăng tần số kiểu gen dị hợp trong quần thể. 

C.

có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể. 

D.

làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. 

Câu 35

Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu 
được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa 
trắng. Nếu cho cây F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thì thu được đời con gồm 

A.

75% số cây hoa đỏ và 25% số cây hoa trắng. 

B.

100% số cây hoa đỏ. 

C.

100% số cây hoa trắng. 

D.

25% số cây hoa đỏ và 75% số cây hoa trắng. 

Câu 36

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa có hai trạng thái là hoa đỏ và hoa trắng. Trong phép lai 
giữa hai cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu 
được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Dự đoán nào sau đây về kiểu 
gen của F2 là không đúng?

A.

Các cây hoa trắng thuần chủng có 3 loại kiểu gen. 

B.

Các cây hoa trắng có 7 loại kiểu gen.

C.

Các cây hoa đỏ thuần chủng có 1 loại kiểu gen. 

D.

Các cây hoa đỏ có 4 loại kiểu gen. 

Câu 37

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây 
thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân 
cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

A.

3 cây thân thấp : 1 cây thân cao. 

B.

1 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 

C.

3 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

D.

2 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 

Câu 38

Ở sinh vật nhân thực, các vùng đầu mút của nhiễm sắc thể là các trình tự nuclêôtit đặc biệt, 
các trình tự này có vai trò

A.

bảo vệ các nhiễm sắc thể, làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. 

B.

là điểm khởi đầu cho quá trình nhân đôi của phân tử ADN. 

C.

mã hoá cho các loại prôtêin quan trọng trong tế bào. 

D.

giúp các nhiễm sắc thể liên kết với thoi phân bào trong quá trình nguyên phân

Câu 39

Giống cây trồng nào sau đây đã được tạo ra nhờ thành tựu của công nghệ gen? 

A.

Giống lúa IR22

B.

Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β- carôten

C.

Giống dâu tằm tam bội. 

D.

Giống dưa hấu tam bội. 

Câu 40

Khi nói về hội chứng Đao ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A.

Người mắc hội chứng Đao có ba nhiễm sắc thể số 21. 

B.

Hội chứng Đao thường gặp ở nam, ít gặp ở nữ

C.

Người mắc hội chứng Đao vẫn sinh con bình thường. 

D.

Tuổi mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng thấp. 

Câu 41

Do các trở ngại địa lí, từ một quần thể ban đầu được chia thành nhiều quần thể cách li với nhau. 
Nếu các nhân tố tiến hoá làm phân hoá vốn gen của các quần thể này đến mức làm xuất hiện các cơ chế
cách li sinh sản thì loài mới sẽ hình thành. Đây là quá trình hình thành loài mới bằng con đường

A.

cách li sinh thái. 

B.

cách li tập tính. 

C.

lai xa và đa bội hoá. 

D.

cách li địa lí.

Câu 42

Theo quan niệm hiện đại, tần số alen của một gen nào đó trong quần thể có thể bị thay đổi 
nhanh chóng khi 

A.

các cá thể trong quần thể giao phối không ngẫu nhiên

B.

các cá thể trong quần thể giao phối ngẫu nhiên. 

C.

gen dễ bị đột biến thành các alen khác nhau. 

D.

kích thước quần thể giảm mạnh. 

Câu 43

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm 
sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng không có các đột 
biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của 
cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ này là

 

A.

\( {8\over 9}\)

B.

\({3 \over 4}\)

C.

\({7 \over 8}\)

D.

\({5 \over 6}\)

Câu 44

Ở một loài thực vật, trên nhiễm sắc thể số 1 có trình tự các gen như sau : ABCDEGHIK. 
Do đột biến nên trình tự các gen trên nhiễm sắc thể này là ABHGEDCIK. Đột biến này thuộc 
dạng 

A.

mất đoạn nhiễm sắc thể

B.

chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể.

C.

đảo đoạn nhiễm sắc thể

D.

lặp đoạn nhiễm sắc thể. 

Câu 45

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. 
Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng (P), thu được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu 
được F2. Tính theo lí thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ

A.

\({1 \over 3}\)

B.

\({2 \over 3}\)

C.

\({3 \over 4}\)

D.

\({1 \over 4}\)

Câu 46

Một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen là A 
và a, trong đó số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%. Tần số các alen A và a 
trong quần thể này lần lượt là 

A.

0,42 và 0,58 

B.

0,4 và 0,6 

C.

0,38 và 0,62 

D.

0,6 và 0,4 

Câu 47

Tần số các alen của một gen ở một quần thể giao phối là 0,4A và 0,6a đột ngột biến đổi 
thành 0,8A và 0,2a. Quần thể này có thể đã chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A.

Đột biến. 

B.

Chọn lọc tự nhiên. 

C.

Các yếu tố ngẫu nhiên.

D.

Giao phối không ngẫu nhiên. 

Câu 48

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột 
biến. Theo lí thuyết, phép lai : AaBbDdEe x AabbDdee cho đời con có kiểu hình mang 4 tính 
trạng trội chiếm tỉ lệ

A.

\({7 \over 32}\)

B.

\({81 \over 256}\)

C.

\({27 \over 128}\)

D.

\({9 \over 64}\)

Câu 49

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết 
hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ
lệ 1:1:1:1? 

A.

B.

C.

D.

Câu 50

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; 
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ
trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai : cho đời con có tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là

A.

12,5% 

B.

6,25% 

C.

18,75% 

D.

25% 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán