Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 Trường THPT Đặng Thai Mai Môn Hóa Học

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 06/06/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/06/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1119 lượt xem Lượt thi 5 lượt thi

Câu 1

Cho anđehit acrylic (CH2=CH-CHO) phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, to) thu được

A.

CH3CH2CH2OH

B.

CH3CH2COOH

C.

CH3CH2CHO

D.

CH2=CH-COOH

Câu 2

Thể tích dung dịch HNO3  67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)

A.

55 lít

B.

70 lít

C.

81 lít

D.

49 lít

Câu 3

Ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z có cùng CTPT C3H4O2. X, Y đều tham gia phản ứng tráng bạc ; X, Z có phản ứng cộng với Br2 ; Z có tác dụng với KHCO3. X, Y, Z lần lượt là

A.

HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH, HCO-CH2-CHO.

B.

HCOOCH=CH2, OHC-CH2-CHO, CH2=CH-COOH.

C.

HCO-CH2-CHO, HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH.

D.

CH3-CO-CHO, HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH.

Câu 4

Axit HCOOH không tác dụng được với dung dịch nào sau đây ?

A.

Dung dịch NaCl.

B.

Dung dịch Na2CO3

C.

Dung dịch NaHCO3

D.

Dung dịch KOH

Câu 5

Hòa tan hoàn toàn 8,4gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là

A.

90

B.

120

C.

30

D.

60

Câu 6

Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đung nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và (m – 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch Y thu được (m – 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là

A.

CH3COOCH=CHCH3 và CH3COOC(CH3)=CH2.

B.

HCOOC(CH3)=CH2 và HCOOCH=CHCH3.

C.

C2H5COOCH=CH2 và CH3COOCH=CHCH3.

D.

HCOOCH=CHCH3 và CH3COOCH=CH2.

Câu 7

Cho các phản ứng sau:

(1) MnO2  + HCl (đặc)  → khí X +...;                                  (2)  NH4NO2  khí Y +….

(3)  Na2SO3   + H2SO4 (loãng) → khí Z +….                      (4)  C + HNO3 (đặc, nóng) → khí T +….

(5)  Al4C3    + HCl→ khí Q +….

Những khí tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A.

X, Y, Z.

B.

X, Z, T.

C.

X, T, Q.

D.

Y, Z, Q

Câu 8

Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây?

A.

NaOH.

B.

HCl.

C.

Na2CO3.

D.

NaCl.

Câu 9

Cho các phát biểu sau:

 1. Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5.
 2. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo % khối lượng K2O tương ứng với lượng K có trong thành phần.
 3. Phân amophot có thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 và KNO3.
 4. Nitrophotka là một loại phân phức hợp.
 5. Phân ure là loại phân đạm có độ dinh dưỡng cao, được điều chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp.
 6. Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
 7. Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucozơ.
 8. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

Số phát biểu đúng là

A.

4

B.

5

C.

2

D.

3

Câu 10

Đốt 3,36 gam kim loại M trong khí clo dư thì thu được 9,75 gam muối clorua. Kim loại M là

A.

Cu.

B.

Zn.

C.

Fe.

D.

Al.

Câu 11

Trong phòng thí nghiệm, khí C được điều chế bằng bộ dụng cụ như hình vẽ:

Khí C có thể là dãy các khí nào sau đây?

A.

N2O, CO, H2, H2S.

B.

NO, CO2, C2H6, Cl2.       

C.

NO2, Cl2, CO2, SO2

D.

N2, CO2, SO2, NH3.

Câu 12

Hoà tan hoàn toàn 14,52 gam hỗn hợp X gồm NaHCO3, KHCO3 và MgCO3 bằng dd HCl dư, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và dd chứa m gam muối KCl. Giá trị của m là

A.

11,175.

B.

16,39.

C.

11,92.

D.

8,94.

Câu 13

Thực hiện các thí ngiệm sau ở điều kiện thường:

 1. Cho kim loại liti vào bình khí nitơ.                                         (5) Cho bột S vào Hg.
 2. Sục khí hiđrosunfua vào dung dịch Zn(NO3)2.                        (6) Cho dung dịch HI vào dung dịch Fe2(SO4)3.
 3. Sục khí clo vào dung dịch FeBr3.                                         (7) Cho Na vào dầu hỏa.
 4. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch phenol(C6H5OH).            (8) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng gà.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A.

4

B.

8

C.

7

D.

6

Câu 14

Nước đá khô được sử dụng để bảo quản và vận chuyển những chế phẩm sinh học, dùng làm sương mù trong các hiệu ứng đặc biệt của ngành công nghiệp giải trí; thông thường nhất là trong ngành thực phẩm, nơi nó được dùng để bảo quản những loại thực phẩm dễ hư hỏng … Nước đá khô là gì?

A.

N2 rắn

B.

CO2  rắn

C.

CH3COOH rắn.

D.

H2O rắn ở nhiệt độ rất thấp

Câu 15

Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A.

Al và Mg.

B.

Na và Fe.

C.

Mg và Zn.

D.

Cu và Ag.

Câu 16

Dung dịch X chứa 0,1mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol \(HCO^-_3\). Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là

A.

23,2gam

B.

49,4gam

C.

28,6gam

D.

37,4gam

Câu 17

Cho các phản ứng sau:

                   (a)  X + O2  Y                           (b)   Z + H2O  G

                   (c)  Z + Y  T                             (d)   T + H2O  Y + G.

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa; G có 2 nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của oxi trong T là

A.

44,44%.

B.

43,24%.

C.

37,21%.

D.

53,33%.

Câu 18

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A.

HCOONa và CH3OH.

B.

CH3COONa và CH3OH.

C.

HCOONa và C2H5OH.

D.

CH3COONa và C2H5OH.

Câu 19

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 mlNaOH 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là

A.

3,28 gam.

B.

8,56 gam.

C.

10,4 gam.

D.

8,2 gam.

Câu 20

Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là

A.

Propanal.

B.

Metyl vinyl xeton.

C.

Metyl phenyl xeton.

D.

Đimetyl xeton.

Câu 21

Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là

A.

11,4.

B.

14,6.

C.

13,2.

D.

6,78.

Câu 22

Cho phản ứng: Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2

Tổng hệ số của các chất tham gia (nguyên, tối giản) khi phản ứng cân bằng là

A.

24

B.

18

C.

36

D.

26

Câu 23

Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A.

0,4

B.

0,3

C.

0,2

D.

0,1

Câu 24

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?

A.

BaCl2.

B.

Fe2O3.

C.

H2S.

D.

NaOH.

Câu 25

Nguyên tố R có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p3. Công thức hợp chất với hidro và công thức oxit cao nhất của R là

A.

RH và R2O7.

B.

RH2 và RO3.

C.

RH3 và R2O5.

D.

RH4 và RO2.

Câu 26

Phản ứng tráng bạc được sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích. Hóa chất được dùng để thực hiện phản ứng này là

A.

Saccarozơ.       

B.

Glucozơ.

C.

Andehit fomic.

D.

Andehit axetic.

Câu 27

Cho các phản ứng sau (ở điều kiện thích hợp):

                   (1)  FeS2 +  HCl  →                                          (2) SiO2 + Mg   

                   (3) Si + NaOH(đặc)                                   (4) SiO2 + NaOH(đặc)

                   (5) CuO + NH3                                      (6) Ca3(PO4)2 + C + SiO2

                   (7)  Ag2S + O2                                        (8) H2O(h) +  C

(9) H2S + SO2 →                                              (10) Na2S2O3 + dung dịch H2SO4 (loãng) →    

(11) KMnO4 + HCl (đặc) →                             (12) SO2  + dung dịch Br2 →              

(13) Ag + O3 →                                               (14) SiO2 + dung dịch HF →

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A.

13

B.

11

C.

12

D.

10

Câu 28

Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?

A.

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O.

B.

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.

C.

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2.

D.

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O.

Câu 29

Sục khí H2S cho tới dư vào 100 ml dd chứa Fe2(SO4)3 0,1M và CuSO4 0,2M; phản ứng xong thu được a gam kết tủa Giá trị của a là

A.

1,92 gam

B.

4 gam

C.

3,68 gam

D.

2,24 gam

Câu 30

Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

A.

a : b > 1 : 4.

B.

a : b < 1 : 4.

C.

a : b = 1 : 5.

D.

a : b = 1 : 4.

Câu 31

Tính chất hóa học chung của kim loại là

A.

Tính khử.

B.

Tính axit.

C.

Tính dẫn điện.

D.

Tính oxi hóa.

Câu 32

Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng  dư thu được được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B được 90,4 gam muối khan. Nếu cho dung dịch B tác dụng với Cl2 dư thì được 97,5 gam muối khan. Giá trị của m là

A.

23,2 gam

B.

39,2 gam

C.

38,4  gam

D.

46,4gam

Câu 33

Polime trong nhóm nào sau đây đều có thể điều chế bằng phản ứng trùng ngưng:

A.

PPF, PVC, Nilon-6, Tơ nitron.

B.

Thủy tinh hữu cơ, PVC, Cao su buna, Nilon-6,6

C.

PPF, Nilon-6, Nilon-6,6.

D.

PE, PVC, Nilon-6, Nilon-6,6.

Câu 34

Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch brom thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A.

V = 22,4 (4a – b).

B.

V = 22,4(b + 3a).

C.

V = 22,4(b + 6a).

D.

V = 22,4(b + 7a).

Câu 35

Axit nào sau đây là axit béo?

A.

Axit glutamic

B.

Axit stearic

C.

Axit ađipic

D.

Axit axetic

Câu 36

Đun nóng 7,2 gam CH3COOH với 6,9 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4) thì thu được 7,04 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A.

50,0%.

B.

53,33%.

C.

66,67%.

D.

60,0%.

Câu 37

Cho các phát biểu sau :

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa ;  

(b) Axit flohiđric là axit yếu ; 

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng ; 

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa:  -1, +1, +3, +5 và +7 ;  

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F-, Cl-, Br-, I-.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.

4

B.

3

C.

5

D.

2

Câu 38

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

A.

KNO3.

B.

BaCl2.

C.

H2SO4.

D.

FeCl3.

Câu 39

Chất phản ứng được với các dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

A.

C2H5OH.

B.

CH3COOH.

C.

H2N-CH2-COOH.

D.

C2H6.

Câu 40

Cho các dãy chất: metyl axetat, etilen, buta-1,3-đien, vinyl axetat, glucozơ. Số chất trong dãy có thể làm nhạt màu nước brom là

A.

4

B.

5

C.

3

D.

2

Câu 41

Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.

6,38.

B.

10,45.

C.

10,43.

D.

8,09.

Câu 42

Cho hỗn hợp X gồm C3H7COOH,  C4H8(NH2)2,  HO-CH2- CH=CH-CH2OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 20 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi thu được 5,6 gam chất rắn. Giá trị của m là

A.

5,4

B.

7,2

C.

8,2

D.

8,8

Câu 43

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a). Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường;

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư) ;

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư);

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3(có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

A.

1

B.

4

C.

2

D.

3

Câu 44

Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al, trong đó khối lượng oxi bằng 1/4 khối lượng hỗn hợp. Cho 0,06 mol khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có số mol bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất

A.

9,77                                           

B.

9,51                                        

C.

9,48                                         

D.

9,02

Câu 45

Trong các chất sau: C2H5OH, CH3CHO, CH3COONa, HCOOC2H5, CH3OH. Số chất từ đó điều chế trực tiếp được CH3COOH (bằng một phản ứng) là

A.

5

B.

4

C.

3

D.

6

Câu 46

Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic (MX < MY); cho Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước  Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là

A.

5,44 g  

B.

5,04 g  

C.

5,80 g  

D.

4,68 g.    

Câu 47

Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200 ml dung dịch chứa AlCl3 0,75M và HCl 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

7,80.

B.

3,90.

C.

11,70.

D.

5,85.

Câu 48

Cho 2,52 gam hỗn hợp gồm Cu2S, CuS, FeS2 và S vào lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được dung dịch X và V lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 3,495 gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, thu được 0,535 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A.

15,12.

B.

5,264.

C.

13,16.  

D.

5,404.

Câu 49

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dd NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4  mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị m gần nhất

A.

32.

B.

34.

C.

28.

D.

18.

Câu 50

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí, hiệu suất 100%) với 9,66 gam hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan Y bằng dung dịch NaOH dư, sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, chất không tan T và 0,03 mol khí. Sục CO2 đến dư vào dung dịch Z, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam một chất rắn. Công thức của oxit sắt và khối lượng của nó trong hỗn hợp X trên 

A.

Fe3O4 và 2,76 gam

B.

Fe3O4 và 6,96 gam

C.

FeO và 7,20 gam

D.

Fe2O3 và 8,00 gam

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn