Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn lịch sử - Đề số 3

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 04/10/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 04/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 17,502 lượt xem Lượt thi 1,163 lượt thi

Câu 1

Nơi diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10 năm 1930 ở đâu

A.

Hương Cảng – Trung Quốc 

B.

Quảng Châu – Trung Quốc

C.

Hà Nội – Việt Nam

D.

Không phải các địa điểm trên

Câu 2

Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là

A.

Công nhân, nông dân

B.

Công nhân, nông dân và tiểu tư sản

C.

Công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản

D.

Công nhân, nông dân và trí thức

Câu 3

Nước nào ở Đông Nam á gia nhập vào khối ASEAN năm 1997

A.

Việt Nam

B.

Lào 

C.

Campuchia

D.

Brunây

Câu 4

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã quyết định đổi tên Đảng ta thành:

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương

C.

Đảng Lao động Việt Nam

D.

Đông Dương cộng sản đảng

Câu 5

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất bầu ai làm Tổng bí thư

A.

Nguyễn ái Quốc 

B.

Trường Chinh

C.

Trần Phú

D.

Hà Huy Tập

Câu 6

Sự kiện nào dưới đây không thuộc Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

A.

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới

B.

Cách mạng Việt Nam trước hết làm cách mạng tư sản dân quyền sau đó làm cách mạng xã hội chủ nghĩa

C.

Lực lượng của cách mạng Việt Nam là công nhân và nông dân

D.

Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Câu 7

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Các nước Đông Nam á đều giành được độc lập

B.

Các nước Đông Nam á đều gia nhập ASEAN

C.

Các nước Đông Nam á trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

D.

Tất cả đều đúng

Câu 8

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất do ai chủ trì?

A.

Trần Phú

B.

Nguyễn ái Quốc 

C.

Nguyễn Văn Cừ

D.

Hà Huy Tập

Câu 9

Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

A.

Là kết quả của quá trình đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam

B.

Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam

C.

Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam

D.

Là bước chuẩn bị tất yếu có tính chất quyết định cho sự nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam

Câu 10

Trong các niên đại sau đây, niên đại nào gắn với Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo

A.

Tháng 10 – 1930

B.

Tháng 9 - 1930

C.

Tháng 2 – 1930

D.

Tháng 3 – 1930

Câu 11

Vai trò to lớn của Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1930 là gì?

A.

Tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn

B.

Sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam

C.

Đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam

D.

Câu b và câu c đúng

Câu 12

Khối SEATO là liên minh chính trị quân sự do nước nào cầm đầu?

A.

Anh

B.

Mỹ 

C.

Liên Xô

D.

Đức

Câu 13

Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền vào Việt Nam bằng con đường nào là cơ bản nhất?

A.

Hoạt động của các thủy thủ trên tàu viễn dương

B.

Hoạt động của Nguyễn ái Quốc 

C.

Qua sách báo từ nước ngoài gửi về trong nước 

D.

Câu a và b đúng

Câu 14

Nguyễn ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước ?

A.

Việt Nam cách mạng đồng chí hội

B.

Tân Việt cách mạng đảng

C.

Tâm tâm xã

D.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 15

Khi mới thành lập, Đảng ta lấy tên là gì?

A.

Đảng Cộng sản Đông Dương

B.

Đảng Cộng sản Việt Nam

C.

Đảng Lao động Việt Nam

D.

Đông Dương cộng sản đảng

Câu 16

Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất (10/1930) gồm bao nhiêu đại biểu

A.

Có 05 đại biểu

B.

Có 06 đại biểu

C.

Có 07 đại biểu

D.

Có 09 đại biểu

Câu 17

Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 26-1-1950

B.

Ngày 26-2-1950

C.

Ngày 26-1-1951

D.

Ngày 19-2-1950

Câu 18

Nguyễn ái Quốc đến Quảng Châu – Trung Quốc tiếp xúc với tổ chức của người Việt Nam đầu tiên đó là tổ chức nào?

A.

Tâm tâm xã

B.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Tân Việt cách mạng đảng

D.

Không phải các tổ chức trên

Câu 19

Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931

A.

Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân ta

B.

Lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân

C.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chính trị đúng đắn

D.

Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

Câu 20

Nhờ đâu ấn Độ từ một nước phải nhập lương thực trở thành một nước tự túc được lương thực?

A.

“cách mạng xanh” trong nông nghiệp

B.

Khai hoang các vùn đất mới

C.

Nông dân hăng hái sản xuất

D.

Tất cả các nguyên nhân trên

Câu 21

Phong trào cách mạng  1930-1931 phát triển lên đến đỉnh cao vào thời gian nào?

A.

Tháng 2 đến tháng 4 năm 1930.

B.

Tháng 5 đến tháng 8 năm 1930

C.

Tháng 9 đến tháng 10 năm 1930

D.

Tháng 2 đến tháng 5 năm 1931

Câu 22

Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong thời gian nào?

A.

Từ 4 đến 5 tháng

B.

Từ 5 đến 6 tháng

C.

Một năm

D.

Hai năm

Câu 23

Trong tháng 5 năm 1930, cả nước có bao nhiêu cuộc đấu tranh của công nhân, của nông dân?

A.

20 cuộc đấu tranh của công nhân, 34 cuộc đấu tranh của nông dân

B.

16 cuộc đấu tranh của công nhân, 34 cuộc đấu tranh của nông dân

C.

18 cuộc đấu tranh của công nhân, 30 cuộc đấu tranh của nông dân

D.

20 cuộc đấu tranh của công nhân, 43 cuộc đấu tranh của nông dân

Câu 24

Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm nào?

A.

Năm 1947 

B.

Năm 1948

C.

Năm 1949

D.

Năm 1950

Câu 25

Bài học kinh nghiệm về lực lượng cách mạng được rút ra trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?

A.

Xây dựng sự đoàn kết giữa công-nông với các lực lượng cách mạng khác

B.

Xây dựng khối liên minh công nông

C.

Xây dựng khối đoàn kết dân tộc 

D.

Tất cả đều đúng.

Câu 26

Yếu tố nào dưới đây thể hiện tính rộng khắp của phong trào cách mạng 1930-1931

A.

Phong trào nổ ra trên khắp toàn quốc

B.

Phong trào kéo dài từ đầu năm 1930 đến cuối năm 1930

C.

Phong trào do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo 

D.

Câu a và b đúng

Câu 27

Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931

A.

Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và đã giành được chính quyền ở nông thôn Ngệ Tĩnh

B.

Phong trào đã có sự liên minh công – nông vững chắc

C.

Phong trào đã đánh bại thực dân Pháp và phong kiến tay sai

D.

Tất cả các yếu tố đó

Câu 28

Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu? Vào thời gian nào? 

A.

ở Hương cảng- Trung Quốc, vào tháng 3 năm 1930

B.

ở Quảng Châu – Trung Quốc, vào tháng 5 năm 1935

C.

ở Ma Cao – Trung Quốc, vào tháng 3 năm 1935

D.

ở Cửu Long – Trung Quốc, vào tháng 3 năm 1935

Câu 29

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược khu vực Trung Đông

A.

Đế quốc Pháp

B.

Đế quốc Mĩ

C.

Đế quốc Anh

D.

Đế quốc Đức

Câu 30

Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A.

ở miền Bắc

B.

ở miền Nam

C.

ở miền trung

D.

Trong cả nước 

Câu 31

Đâu là nguyên nhân thuộc về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931

A.

Thực dân Pháp áp bức bóc lột nặng nề, thêm vào đó là cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng khốn khổ

B.

Thực dân Pháp thực hiện cuộc khủng bố trắng

C.

Đảng ra đời đề ra khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”

D.

Tất cả các nguyên nhân nêu trên

Câu 32

Sự kiện nào dưới đây gắn với ngày 12 tháng 9 năm 1930

A.

Bãi công của công nhân Vinh – Bến Thủy

B.

Nổi dậy của nông dân Hưng Nguyên – Nam Đàn – Nghệ An

C.

Nổi dậy của nông dân Thanh Chương phá đồn điền Trí Viễn

D.

Bãi công của công nhân đồn điền cao su Dầu Tiếng

Câu 33

Ba nghìn nông dân Thanh Chương kéo đến phá đồn điền Trí Viễn vào thời gian nào?

A.

Ngày 21 tháng 9 năm 1930

B.

Ngày 12 tháng 9 năm 1930

C.

Ngày 1 tháng 5 năm 1930

D.

Ngày 1 tháng 8 năm 1930

Câu 34

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở vùng nào của Châu Phi

A.

Bắc Phi

B.

Đông Phi

C.

Nam Phi

D.

Tây Phi

Câu 35

Điểm nổi bật nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A.

Vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện liên minh công nông

B.

Tập hợp đông đảo quần chúng thành lập đội quân chính trị

C.

Đảng kiên định trong đấu tranh

D.

Tất cả cùng đúng

Câu 36

Hai khẩu hiệu “độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày” được thể hiện rõ nét nhất trong thời kỳ cách mạng nào?

A.

1930 -1931

B.

1932 -1935

C.

1936 -1939

D.

1939 -1945

Câu 37

Phong trào cách mạng 1930 -1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?

A.

Từ tháng 2 – 4/1930

B.

Từ tháng 5 – 8/1930

C.

Từ tháng 9 – 10/1930

D.

Từ tháng 1 – 5/1931

Câu 38

Công tác mặt trận được xây dựng thời kỳ cách mạng 1930- 1931 gọi tên là gì?

A.

Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

C.

Hội phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

Câu 39

Vào tháng 8/1954 Angiêri diễn ra sự kiện lịch sử tiêu biểu nào?

A.

Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri được thành lập

B.

Đất nước Angiêri bước vào kỷ nguyên độc lập tự do

C.

Quân giải phóng Angiêri được thành lập

D.

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lan rộng khắp nơi

Câu 40

Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A.

Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

B.

Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

C.

Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc

D.

Chống phát xít, chống chiến tranh,  bảo vệ hòa bình

Câu 41

Tháng 5/1930 có bao nhiêu cuộc đấu tranh của công nhân

A.

Có 34 cuộc đấu tranh

B.

Có 16 cuộc đấu tranh

C.

Có 25 cuộc đấu tranh

D.

Có 18 cuộc đấu tranh

Câu 42

Sự kiện lịch sử nào năm 1930 đã chứng tỏ “thời kỳ đấu tranh kịch liệt” đã đến

A.

Cuộc đấu tranh của 3000 nông dân ở Thanh Chương

B.

Cuộc tổng bãi công của công nhân Vinh – Bến Thủy

C.

Cuộc biểu tình của hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên

D.

Tất cả các sự kiện trên

Câu 43

Bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 -1931 được đánh dấu bằng cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong cả nước nổ ra vào thời gian nào?

A.

Ngày 1/5/1930 

B.

Ngày 1/8/1930 

C.

Ngày 12/9/1930 

D.

Ngày 16/5/1930 

Câu 44

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nam Phi đấu trang chống thế lực nào?

A.

Chống chủ nghĩa đế quốc

B.

Chống chủ nghĩa thực dân

C.

Chống chủ nghĩa phát xít

D.

Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu 45

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 -1933, chủ nghĩa phát xít đã nắm được chính quyền ở đâu?

A.

Đức, Phát, Nhật

B.

Đức, Tây Ban Nha, ý

C.

Đức, Italia, Nhật

D.

Đức, áo, Hung

Câu 46

Đại hội quốc tế cộng sản lần VII họp vào thời gian nào, ở đâu?

A.

6/1934 tại Macao – Trung Quốc

B.

7/1935 tại Maxcova – Liên Xô

C.

3/1935 tại Macao – Trung Quốc

D.

7/1935 tại Ianta – Liên Xô

Câu 47

Đại hội lần VII của quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mặt của nhân dân thế giới là bọn nào?

A.

Chủ nghĩa đế quốc, thực dân

B.

Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc

C.

Không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít

D.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu 48

Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936 – 1939 là bọn nào?

A.

Thực dân Pháp nói chung

B.

Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng

C.

Bọn phát xít

D.

Bọn phong kiến tay sai

Câu 49

Sau chiến trang thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ La Tinh được mệnh danh là gì?

A.

“Lục địa mới trỗi dậy”

B.

“Lục địa thức tỉnh”

C.

“Lục địa bùng cháy”

D.

“Lục địa giải phóng”

Câu 50

Chủ trương thành lập mặt trận trong thời kỳ cách mạng 1936 – 1939 có tên gọi là gì?

A.

Mặt trận phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận Việt Minh

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán