Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn lịch sử - Đề số 4

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 04/10/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 04/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 7,088 lượt xem Lượt thi 879 lượt thi

Câu 1

Phong trào Đông Dương đại hội diễn ra trong thời gian nào?

A.

Từ năm 1936 - 1939

B.

Từ cuối năm 1936 đến cuối năm 1937

C.

Từ giữa năm 1936 – 3/1938

D.

Từ giữa năm 1936 – 9/1936

Câu 2

Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 diễn ra vào thời gian nào ở đâu?

A.

Vào ngày 1/8/1936 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội

B.

Vào ngày 1/5/1938 tại Bến Thủy - Vinh

C.

Vào ngày 1/5/1939 tại Hà Nội

D.

Vào ngày 1/5/1938, tại Đấu Xảo, Hà Nội

Câu 3

Trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939, có hai sự kiện tiêu biểu nhất, đó là sự kiện nào?

A.

Phong trào Đại hội Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ

B.

Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và nghị trường

C.

Phong trào đón Gođa và đấu tranh nghị trường

D.

Phong trào báo chí và đòi dân sinh dân chủ

Câu 4

Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối của Quốc tế cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn nào?

A.

Thực dân Pháp

B.

Bọn phản động thuộc địa cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp

C.

Bọn phong kiến

D.

Câu A và B đúng

Câu 5

Nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta xác định trong thời kỳ 1936-1939 là gì?

A.

Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập

B.

Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày

C.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

D.

Tất cả đều đúng

Câu 6

Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?

A.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

D.

Mặt trận Việt Minh

Câu 7

Đến tháng 3/1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì?

A.

Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương

B.

Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận Việt Minh

Câu 8

Sau sự kiện lịch sử nào, Cuba tuyên bố bắt đầu bước vào tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

A.

Batixta bỏ chạy ra nước ngoài

B.

Chiến thắng Hirôn

C.

Chế độ độc tài Batixta bị sụp đổ

D.

Tất cả các sự kiện trên

Câu 9

Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kỳ 1936-1939 diễn ra như thế nào?

A.

Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai

B.

Kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

C.

Lợi dụng tình hình thế giới và trong nước đấu tranh công khai đối mặt với kẻ thù

D.

Đấu tranh trên lĩnh vực nghị trường là chủ yếu

Câu 10

Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là gì?

A.

Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân

B.

Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của đảng viên được nâng cao

C.

Tập hợp được một lực lượng công – nông hùng mạnh

D.

Đảng đã tập hợp được một lực lượng quần chúng đông đảo, sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú

Câu 11

Tác phẩm mang tính chính trị được phổ biến rộng rãi nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin và chính sách của Đảng đó là tác phẩm nào?

A.

Đường cách mệnh

B.

Bản án chế độ thực dân Pháp

C.

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 

D.

Vấn đề dân cày

Câu 12

Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào cách mạng 1936-1939

A.

Công khai hợp pháp

B.

Đấu tranh vũ trang

C.

Đấu tranh nghị trường

D.

Câu b và câu c đúng

Câu 13

Nguyên nhân nào là cơ bản nhất làm cho nền kinh tế của Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai

A.

Thu lợi nhuận trong chiến tranh thế giới thứ hai

B.

Không bị chiến tranh tàn phá

C.

Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật

D.

Có tài nguyên phong phú và quân sự nền kinh tế

Câu 14

Sự kiện nào sau đây của chiến tranh thế giới thứ hai có tác động mạnh mẽ với Việt Nam

A.

Đức đánh chiếm Ba Lan (9/1939)

B.

Đức đánh chiếm Pháp (6/1940)

C.

Nhật mở rộng chiến tranh ở Châu á thái bình dương(9/1940)

D.

Câu b và c đúng

Câu 15

Thực dân Pháp thi hành chính sách gì ở Đông Dương khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

A.

Chính sách kinh tế chỉ huy

B.

Chính sách khủng bố trắng

C.

Chính sách thời chiến

D.

Chính sách hai mặt

Câu 16

Trong hội nghị Trung ương đảng lần thứ sáu (1939) Đảng ta đã chủ động thành lập mặt trận với tên gọi là gì?

A.

Mặt trận phản đế Đông Dương 

B.

Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương 

C.

Mặt trận dân chủ Đông Dương 

D.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương 

Câu 17

Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 là bọn nào?

A.

Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng

B.

Bọn đế quốc và phát xít

C.

Bọn thực dân và phong kiến 

D.

Bọn phát xít Nhật          

Câu 18

Vì sao Nhật bản có thêm cơ hội để đạt được bước phát triển thần kỳ?

A.

Mĩ gây chiến tranh xâm lược Việt Nam

B.

Mĩ gây chiến tranh xâm lược Triều Tiên

C.

Mĩ cho Nhật bản vay nhiều tiền        

D.

Mĩ không đủ sức cạnh tranh với Nhật bản

Câu 19

Hội nghị lần thứ sáu (11/1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

A.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp lên hàng đầu

B.

Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh

C.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách

D.

Tất cả các nhiệm vụ trên         

Câu 20

Mối quan hệ giữa hai khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” được giải quyết như thế nào trong thời kỳ 1939-1945         

A.

Tạm gác lại khẩu hiệu ruộng đất

B.

Tạm gác lại khẩu hiệu giải phóng dân tộc

C.

Tiếp tục thực hiện hai khẩu hiệu trên một cách đồng bộ

D.

Cả a và b đều đúng

Câu 21

Hội nghị trung ương lần sáu vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

A.

Ngày 19/5/1941 tại Bà Điểm – Hóc Môn

B.

Ngày 15/9/1939 tại Pắc Bó – Cao Bằng

C.

Ngày 6/11/1939 tại Bà Điểm – Hóc Môn

D.

Ngày 10/5/1940 tại Đình Bảng – Bắc Ninh

Câu 22

Ngày 23/11/1940 gắn liền với sự kiện lịch sử nào trong những phát súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh mới

A.

Khởi nghĩa Bắc Sơn

B.

Khởi nghĩa Nam kỳ

C.

Binh biến Đô Lương

D.

Khởi nghĩa Ba Tơ

Câu 23

Tháng 9/1946 Quốc hội lập hiến nước Pháp thông qua bản hiến Pháp mới thiết lập nền cộng hòa thứ mấy ở Pháp

A.

Nền cộng hòa thứ hai

B.

Nền cộng hòa thứ ba

C.

Nền cộng hòa thứ tư

D.

Nền cộng hòa thứ năm

Câu 24

Nguyên nhân chủ quan làm cho khởi nghĩa Bấc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương bị thất bại

A.

Đế quốc Pháp và phát xít Nhật còn mạnh

B.

Khởi nghĩa nổ ra chưa đúng thời cơ 

C.

Pháp cấu kết với Nhật khi Nhật vào Đông Dương 

D.

Câu b và câu c đúng

Câu 25

Những người con ưu tú của Đảng như : Nguyễn văn Cừ, Hà huy Tập, Nguyễn thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?

A.

Khởi nghĩa Yên Bái 

B.

Khởi nghĩa Bắc Sơn

C.

Khởi nghĩa Nam Kì

D.

Binh biến Đô Lương

Câu 26

Lực lượng nào tham gia vào cuộc binh biến Đô Lương (13/1/1941) 

A.

Đông đảo quần chúng nhân dân

B.

Chủ yếu là công nhân và nông dân

C.

Chủ yếu là nông dân

D.

Chỉ có binh biến người Việt trong quân đội Pháp, không có quuần chúng tham gia

Câu 27

Ý nghĩa chung của 3 sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn ,khởi nghĩa Nam Kì, binh biến Đô Lương là gì?

A.

Giáng một đòn phủ đầu chí tử vào thực dân Pháp đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo phát xít Nhật

B.

Để lại nhiều bài học kinh nghiện về khỏi nghĩa vũ trang 

C.

Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân phong kiến

D.

Câu a và b đúng

Câu 28

Hiến pháp của nền cộng hòa thứ năm nước Pháp ban hành vào thời gian nào?

A.

Tháng10/1958

B.

Tháng12/1958

C.

Tháng 6/1958

D.

Tháng 5/1958

Câu 29

Với “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” giữa Pháp và Nhật ký vào ngày 23/7/1941, Pháp đã thừa nhận cho Nhật có quyền gì ở Đông Dương

A.

Có quyền chỉ huy kinh tế

B.

Có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương

C.

Có quyền độc chiếm ba sân bay Cát Bi, Gia Lâm, Phủ Lạng Thương

D.

Có quyền đưa 6000 quân đóng ở phía bắc sông Hồng

Câu 30

Nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm cho hơn hai triệu đồng bào ta ở miền Bắc trong mấy tháng đầu năm 1945 là gì

A.

Thực dân Pháp bắt nhân dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy

B.

Phát xít Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay, thầu dầu

C.

Ngăn chặt không cho vận chuyển lương thực từ miền nam ra miền Bắc

D.

Tất cả các nguyên nhân trên

Câu 31

Việc thực hiện chính sách hai mặt: Một mặt chúng vẫn tiếp tục đàn áp bóc lột nhân dân ta. Mặt khác đưa ra nhiều thủ đoạn lừa bịp hòng làm cho nhân dân ta tưởng chúng là “bạn” chứ không phải là “thù”. Đó là chính sách của?

A.

Bọn thực dân Pháp

B.

Bọn phát xít Nhật          

C.

Bọn tay sai phong kiến

D.

Bọn thực dân Pháp và phát xít Nhật

Câu 32

Hội nghị Trung ương Đảng (11/1940) tại làng Đình Bảng – Bắc Ninh đã xác định kẻ thù chính của cách mạng Đông Dương lúc này là bọn nào?

A.

Phát xít Nhật

B.

Thực dân Pháp - phát xít Nhật

C.

Phát xít Nhật và tay sai

D.

Thực dân Pháp

Câu 33

Khối thị trường chung châu âu ra đời vào thời gian nào? ở đâu?

A.

25/3/1957 tại Italia

B.

25/3/1958 tại Đức

C.

25/3/1959 tại Pháp

D.

25/3/1960 tại Hà Lan

Câu 34

Nhà thơ Tố Hữu viết:

 “Ba mươi năm chân không mỏi
 Mà đến bây giờ mới tới nơi.”

Đó là hai câu thơ nói về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn ái Quốc và đến khi Người quay về tổ quốc. Vậy, Nguyễn ái Quốc về nước thời gian nào? ở đâu?

A.

Ngày 25/1/1941, tại Pắc Bó – Cao Bằng

B.

Ngày 28/1/1941, tại Tân Trào – Tuyên Quang

C.

Ngày 28/1/1941, tại Pắc Bó – Cao Bằng

D.

Ngày 28/2/1941, tại Hà Nội

Câu 35

Từ ngày 10 đến 19/5/1941 ở Việt Nam diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng có liên quan đến Cách mạng tháng Tám

A.

Đức mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên Xô

B.

Nguyễn ái Quốc mới đặt chân về tổ quốc

C.

Quá trình diễn ra hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8

D.

Câu a và c đúng

Câu 36

Mặt trận Việt Minh được thành lập trong Hội nghị nào của Đảng?

A.

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939)

B.

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941)

C.

Hội nghị toàn quốc (từ 13 đến 15/8/1945)

D.

Không phải các hội nghị trên.

Câu 37

Vào giai đoạn nào Tây Âu và Nhật Bản trở thành trung tâm kinh tế, tài chính cạnh tranh khốc liệt với Mĩ?

A.

Giai đoạn 1945 – 1954

B.

Giai đoạn 1950 – 1973

C.

Giai đoạn 1973 – 1990

D.

Giai đoạn 1990 – nay

Câu 38

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

A.

Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

B.

Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 6

C.

Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

D.

Củng cố được khối đoàn kết toàn dân

Câu 39

Trình bày xuất xứ của đoạn văn sau đây : “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta hãy đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi, lửa bỏng”.

A.

Trong thư của Nguyễn ái Quốc gửi đồng bào cả nước

B.

Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần 8

C.

Trong lời Hịch của mặt trận Việt minh

D.

Trong Quân lệnh số 1 của Mặt trận Việt Minh

Câu 40

Đội cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ trang nào?

A.

Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ

B.

Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

C.

Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân

D.

Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

Câu 41

Chủ nghĩa tư bản trở thành chủ nghĩa tư bản hiện đại vào thời gian nào?

A.

Cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII

B.

Cuối thế kỉ XVIII đến đầu năm 1945

C.

Từ năm 1945 đến nay

D.

Từ năm 1991 đến nay

Câu 42

Vì sao Nhật bất ngờ làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương vào đêm 9 tháng 3 năm 1945

A.

Để tránh hậu họa khi quân Đồng minh vào Đông Dương, Pháp sẽ dựa vào Đồng minh đánh Nhật.

B.

Nhật muốn độc chiếm hoàn toàn Đông Dương

C.

Pháp không thực hiện đúng những điều khoản đã kí với Nhật

D.

Nhật bị Đồng minh đánh bại nên trả thù Pháp

Câu 43

Sau cuộc đảo chính ngày 9/3/1945, Bảo Đại khác danh hiệu gì?

A.

“Thủ tướng”

B.

“Quốc trưởng”

C.

“Tổng thống”

D.

“Cố vấn tối cao”

Câu 44

Ngay trong đêm 9/3/1945, khi Nhật đảo chính Pháp, ban thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào?

A.

Cuộc đảo chính Nhật – Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện

B.

“Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C.

Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật

D.

Tất cả đều đúng

Câu 45

Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong:

A.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/3/1945)

B.

Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C.

Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15/8/1945)

D.

Đại hội Quốc dân Tân Trào

Câu 46

Hội nghị Ianta được triệu tập ở đâu? Vào thời gian nào?

A.

Tại Pháp. Từ ngày 04 đến 12 tháng 4 năm 1945

B.

Tại Anh. Từ ngày 04 đến 12 tháng 2 năm 1945

C.

Tại Mĩ. Từ ngày 04 đến 12 tháng 3 năm 1945

D.

Tại Liên Xô. Từ ngày 04 đến 11 tháng 2 năm 1945

Câu 47

Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?

A.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8

B.

Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15/8/1945)

C.

Nghị quyết của Đại hội Quốc dân Tân Trào

D.

Nghị quyết của ban thường vụ trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9/3/1945

Câu 48

Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

A.

Đấu tranh vũ trang

B.

Đấu tranh bạo lực

C.

Đấu tranh chính trị

D.

Đấu tranh ngoại giao

Câu 49

Thời cơ trong cách mạng tháng Tám được xác định vào thời điểm lịch sử nào?

A.

Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp

B.

Ngày 12/3/1945, thông qua chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C.

Ngày 14/8/1945, Nhật bị Đồng minh đánh bại

D.

Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện

Câu 50

Yếu tố nào dưới đây có tác động làm cho cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra và giành được thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu

A.

Do thời cơ khách quan thuận lợi

B.

Do thời cơ chủ quan thuận lợi

C.

Do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo

D.

Do nhân dân ta vùng lên đấu tranh đồng loạt ở khắp các địa phương

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán