Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn lịch sử - Đề số 5

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 05/10/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 5,265 lượt xem Lượt thi 1,145 lượt thi

Câu 1

Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc gồm những nước nào?

A.

Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc

B.

Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức

C.

Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Nhật, Pháp, Trung Quốc

D.

Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Đức, Trung Quốc

Câu 2

Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón nhận đồng minh vào trong cách mạng tháng Tám

A.

Hội nghị toàn quốc (13 – 15/8/1945)

B.

Đại hội quốc dân Tân Trào (16 – 18/8/1945)

C.

Hội nghị quân sự Bắc kỳ (5/1945)

D.

Câu A và B đúng

Câu 3

Mặt trận nào giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám 1945 ?

A.

Mặt trận liên việt

B.

Mặt trận Việt minh

C.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

Câu 4

Hạn chế về lực lượng cách mạng nêu ra trong luận cương chính trị tháng 10/1930 được khắc phục trong mặt trận nào?

A.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

B.

Mặt trận Việt Minh

C.

Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương

Câu 5

Mỹ phát động chiến tranh lạnh vào thời gian nào? Gắn liền với đời tổng thống nào?

A.

Tháng 5/1947. Đời tổng thống Tơrumơn

B.

Tháng 6/1947. Đời tổng thống Aixenhao

C.

Tháng 3/1947. Đời tổng thống Tơrumơn

D.

Tháng 5/1947. Đời tổng thống Kennơđi

Câu 6

Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ đảng ta đã hoàn thành công việc chuẩn bị về chủ chương, đường lối cho cách mạng tháng Tám?

A.

Hội nghị TW lần thứ 6 (tháng 11/1939)

B.

Hội nghị TW lần 8 (tháng 5/1941)

C.

Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945)

D.

Đại hội quốc dân Tân Trào (16-18/8/1945)

Câu 7

Hội nghị TW lần 6 (tháng 11/1939) đã xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách mạng Đông Dương là gì?

A.

Đánh đổ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày

B.

Củng cố và xây dựng Đảng thật vững mạnh

C.

Củng cố và xây dựng Mặt trận, đoàn kết toàn dân

D.

Đánh đổ Đế quốc và tay sai

Câu 8

Vì sao nói rằng hội nghị TW Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt?

A.

Nó hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đề ra trong hội nghị TW 6 (11/1939)

B.

Nó quyết định thành lập mặt trận Việt Minh 

C.

Nó đánh dấu thời điểm Nguyễn ái Quốc về nước

D.

Tất cả các lý do trên đều đúng

Câu 9

Vấn đề khởi nghĩa vũ trang được đưa ra bàn bạc và quyết định từ thời gian nào để tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

A.

Từ hội nghị TW lần 6 (11/1939)

B.

Từ hội nghị TW lần 8 (5/1941)

C.

Từ Hội nghị TW lần 7 (11/1940)

D.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)

Câu 10

Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Xô-Mĩ chấm dứt “chiến tranh lạnh” giữa 2 nước lớn?

A.

Quan hệ Xô-Mĩ ngày càng được cải thiện

B.

Cuộc gặp gỡ không chính thức giữa tổng thống George Bus (Mĩ) và Goócbachóp tại đảo Manta vào năm 1989

C.

Xô-Mĩ tuyên bố giải trừ vũ khí hạt nhân

D.

Tất cả các sự kiện trên

Câu 11

Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và chỉ thị của chúng ta” ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

A.

Đêm 9-3-1945 

B.

Ngày 10-3-1945

C.

Ngày 12-3-1945

D.

Sáng 13-3-1945

Câu 12

Niên đại nào dưới đây không thuộc thời kì tiền khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám 1945?

A.

9/3/1945

B.

12/3/1945

C.

14/8/1945

D.

Tất cả các niên đại trên

Câu 13

Lực lượng vũ trang ra đời từ khởi nghĩa Bắc Sơn sau đó thống nhất lại với tên gọi là gì?

A.

Cứu quốc quân

B.

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

C.

Việt Nam giải phóng quân

D.

Vệ quốc đoàn

Câu 14

Cao trào kháng Nhật cứu quốc bắt đầu từ thời gian nào?

A.

Tháng 12/1944

B.

Tháng 3/1945

C.

Tháng 5/1945

D.

Tháng 8/1945

Câu 15

Cuộc cách mạng nước nào tạo ra bước đột phá đối với trật tự  hai cực Ianta?

A.

Cách mạng Việt Nam

B.

Cách mạng Cuba

C.

Cách mạng Trung Quốc

D.

Cách mạng ấn độ

Câu 16

15 ngày tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cách mạng tháng Tám được tính từ mốc lịch sử nào?

A.

14/8/1945 đến 28/8/1945

B.

15/8/1945 đến 30/8/1945

C.

16/8/1945 đến 30/8/1945

D.

18/8/1945 đến 2/9/1945

Câu 17

Cách mạng tháng Tám thắng lợi trên thực tế nhân dân ta giành chính quyền từ tay bọn nào?

A.

Pháp – Nhật và bọn phong kiến tay sai

B.

Nhật và bọn phong kiến tay sai

C.

Bọn phong kiến

D.

Tất cả đều đúng

Câu 18

Ngày 30/8/1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong cách mạng tháng Tám 1945?

A.

Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước

B.

Tổng khởi nghĩa dành chính quyền ở Sài Gòn

C.

Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị

D.

Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội

Câu 19

Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân quyết định nhất đưa cách mạng tháng Tám 1945 giành thắng lợi

A.

Phát xít Nhật bị đồng minh đánh bại

B.

Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo

C.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm

D.

Tất cả các nguyên nhân trên

Câu 20

Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng : cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII-XIX và cách mạng khoa học, công nghệ thế kỷ XX là gì ?

A.

Do sự bùng nổ dân số

B.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng đòi hỏi của cuộc sống con người

C.

Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới

D.

Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân

Câu 21

Thời gian và địa điểm diễn ra Hội nghị toàn quốc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành  chính quyền tháng Tám năm 1945?

A.

Ngày 13/8/1945, tại Tân Trào 

B.

Ngày 13/8/1945, tại Pắc Bó

C.

Ngày 15/8/1945, tại Tân Trào

D.

Ngày 16/8/1945, tại Tân Trào

Câu 22

“Hỡi quốc dân đồng bào !..Phát xít Nhật đã đầu hàng Đống minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục ..”

Câu nói đó thể hiện điều gì trong cách mạng tháng tám ? 

A.

Thời cơ khách quan thuận lợi 

B.

Thời cơ chủ quan thuận lợi 

C.

Cách mạng tháng Tám đã thành công 

D.

Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu

Câu 23

Đội Việt Nam giải phóng quân kéo từ Tân trào về giải phóng thị xã Thái Nguyên vào thời gian nào ?

A.

Chiều 15-8-1945

B.

Sáng 15-8-1945

C.

Chiều 16-8-1945

D.

Chiều 18-8-1945

Câu 24

Các tỉnh nào dưới đây dành chính quyền sớm nhát trong  cách mạng tháng tám 1945

A.

Hà Nội, Huế, Sài gòn 

B.

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh,Quảng Bình

C.

Bắc Giang, Hải Dương, Bình Định

D.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh ,Quảng Nam

Câu 25

Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học- kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A.

Phát minh sinh học

B.

Phát minh hóa học

C.

“Cách mạng xanh”

D.

Tạo ra công cụ lao động mới

Câu 26

Chọn một sự kiện không dồng nhất trong các sự kiện sau đây.

A.

Khởi nghĩa Ba Tơ (13/3/1945)

B.

Khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945)

C.

Khởi nghĩa ở Huế (23/8/1945)

D.

Khởi nghĩa ở Sài Gòn (25/8/1945)

Câu 27

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

A.

Trong Hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 13 đến 15/8/1945

B.

Trong khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội

C.

Trong Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18/8/1945)

D.

Trong tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

Câu 28

Nội dung nào dưới đây khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc ta trên phương diện pháp lý và thực tiễn?

A.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Thực dân Pháp hơn 80 năm… dân tộc đó phải được tự do,dân tộc đó phải được độc lập

B.

Nước Việt Nam có quyền tự do, độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập

C.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy

D.

Tất cả các nội dung trên

Câu 29

Tính chất của cách mạng tháng Tám là gì?

A.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

B.

Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân

C.

Cách mạng vô sản

D.

Cách mạng cung đình

Câu 30

Giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi?

A.

Giai cấp tư sản

B.

Giai cấp vô sản

C.

Giai cấp địa chủ phong kiến

D.

Giai cấp nông dân

Câu 31

Những sách báo nào của Đảng trong thời kì 1939-1945 đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng?

A.

“Tiếng dân”, “Tin tức”, “Thời mới”

B.

“Giải phóng”, “Cờ giải phóng”, “chặt siềng”, “cứu quốc”, “Việt Nam độc lập”, “kèn gọi lính”

C.

“Tin tức”, “Thời mới”, “Nhành lúa”

D.

Câu a và c đúng

Câu 32

Tổng bộ Việt Minh đã chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung” vào thời gian nào

A.

5/7/1944

B.

16/8/1945

C.

7/5/1944

D.

13/8/1945

Câu 33

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?

A.

Do đồng chí Võ Nguyên Giáp – có 36 người

B.

Do đồng chí Trường Chinh – có 34 người

C.

Do đồng chí Phạm Hùng – có 35 người

D.

Do đồng chí Hoàng Sâm – có 34 người

Câu 34

Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập tại đâu?

A.

Số nhà 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội

B.

Số nhà 48 phố Hàng Quạt – Hà Nội

C.

Số nhà 48 phố Hàng Buồm – Hà Nội

D.

Số nhà 84 phố Hàng Ngang – Hà Nội

Câu 35

Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

A.

Năm 1958

B.

Năm 1957

C.

Năm 1978

D.

Năm 1981

Câu 36

Sau cách mạng tháng Tám khó khăn nào lớn nhất đưa nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

A.

Khó khăn về kinh tế

B.

Khó khăn về tài chính

C.

Khó khăn về thù trong

D.

Khó khăn về giặc ngoài

Câu 37

Đối sách của Đảng, chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sách lược mềm dẻo đối với quân đội Tưởng ở miền Bắc như thế nào?

A.

Độc lập chủ quyền ở nước ta phải giữa vững

B.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu Đảng và chính phủ

C.

Cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng ở miền Bắc

D.

Tất cả các đối sách trên

Câu 38

Vì sao Đảng ta chủ chương chuyển từ nhân nhượng với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp

A.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

B.

Pháp mạnh hơn Tưởng

C.

Tưởng chuẩn bị rút quân về nước

D.

Pháp, Tưởng đang tranh chấp Việt Nam

Câu 39

Nêu nội dung của sự kiện lịch sử gắn với ngày 11/3/1951 ở Lào?

A.

Chính phủ kháng chiến Lào được thành lập

B.

Thành lập liên minh Việt- Miên-Lào

C.

Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào giải phóng tỉnh Sầm Nưa

D.

Mặt trận nhân dân Lào ra đời

Câu 40

Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nguyên tắc trong hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946

A.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong liên hiệp Pháp

B.

Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ

C.

Nước Việt Nam có chính phủ riêng, có quân đội riêng và nền tài chính riêng

D.

Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc Việt Nam

Câu 41

Việc ký kết hiệp định sơ bộ, ngày 6/3/1946 của ta nhằm mục đích gì?

A.

Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

B.

Phân hóa kẻ thù, tập trung đánh kẻ thù chủ yếu

C.

Tạo điều kiện để xây dựng đất nước sau chiến tranh

D.

Thể hiện thiện chí của ta trên trường quốc tế

Câu 42

“... chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới... ”. Điều gì nói lên sự thật đó ?

A.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946 để Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc

B.

Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27/11/1946)

C.

Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta giải tán lực lượng vũ trang, giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng (18/12/1946)

D.

Câu b và c đúng

Câu 43

Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị nhằm thực hiện mục đích gì?

A.

Phá tan âm mưu xâm lược ngay từ đầu của thực dân Pháp

B.

Tiêu diệt sinh lực địch để kết thúc nhanh chiến tranh

C.

Tiêu hao sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố, đảm bảo cho cơ quan đầu não của Đảng và chính phủ rút về căn cứ cách mạng an toàn

D.

Tất cả các mục đích trên

Câu 44

Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào vào  thời gian nào?

A.

Tháng 3/1946

B.

Tháng 5/1946

C.

Tháng 8/1946

D.

Tháng 12/1946

Câu 45

Tác dụng của hiệp định sơ bộ đối với quân đội Tưởng ở miền Bắc?

A.

Vô hiệu hóa quân đội Tưởng ở Miền Bắc

B.

Dùng bàn tay Pháp đuổi quân đội Tưởng ra khỏi miền Bắc

C.

Lợi dụng được quân đội Tưởng để đánh Pháp

D.

Tất cả đều đúng

Câu 46

Nội dung nào dưới đây không nằm trong Hiệp địn sơ bộ ngày 6/3/1946?

A.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do

B.

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc và rút dần trong 5 năm

C.

Ta tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế và văn hóa.

D.

Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ

Câu 47

Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với chính phủ Pháp Tạm ước 14/9/1946 ở đâu?

A.

ở Paris

B.

ở Phông ten blô

C.

ở Hà Nội

D.

ở Đà Lạt

Câu 48

Thái độ của thực dân Pháp sau khi kí Hiệp định sơ bộ (6-3) và Tạm ước (14-9) năm 1946?

A.

Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định và Tạm ước

B.

Chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước

C.

Chỉ thi hành Tậm ước, không thi hành Hiệp định

D.

Không thi hành cả Hiệp ước

Câu 49

Sau thời kì đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, đất nước ta bước vào thời kì nào?

A.

Xây dựng phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

B.

Đấu tranh chống các thế lực thù địch

C.

Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

D.

Tiếp tục đấu tranh chống Pháp và Tưởng

Câu 50

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ đầu tiên ở đâu?

A.

ở Hải Phòng

B.

ở Đà Nẵng

C.

ở Hải Dương

D.

ở Hà Nội

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn