Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn lịch sử - Đề số 6

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 05/10/2016
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 7,344 lượt xem Lượt thi 1,432 lượt thi

Câu 1

Cuộc chiến đấu ở các dô thị kéo dài đến thời gian nào thì kết thúc?

A.

Tháng 4 – 1947

B.

Tháng 2 – 1947

C.

Tháng 6 - 1947

D.

Tháng 10 – 1947

Câu 2

Thiện chí của ta thể hiện trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

A.

Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta phải nhân nhượng.

B.

Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta đã kí hiệp định sơ bộ.

C.

Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ

D.

Tất cả các câu đều đúng

Câu 3

Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

B.

Lôi kéo các nước Tây Âu vào khối NATO

C.

Thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng

D.

Xâm lược các nước ở khu vực Châu á

Câu 4

Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được âm mưu nào của thực dân Pháp ?

A.

Đánh nhanh, thắng nhanh.

B.

Đánh úp.

C.

Dùng người Việt trị người Việt

D.

Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

Câu 5

Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiến lên bước phát triển nhảy vọt

A.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị

B.

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

C.

Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

D.

Câu A và B đúng

Câu 6

Chiến dịch nào dưới đây thể hiện cách đánh du kích ngắn ngày của ta?

A.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị.

B.

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

C.

Chiến dịch biên giới thu - đông 1950

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Câu 7

Chiến dịch nào dưới đây thể hiện các đánh diệt viện của ta?

A.

Chiến dịch Hòa Bình

B.

Chiến dịch Tây Bắc

C.

Chiến dịch Việt Bắc

D.

Chiến dịch biên giới

Câu 8

Trụ sở của Liên Hợp Quốc ở đâu?

A.

ở Oasinhtơn (Mĩ)

B.

ở Niu Oóc (Mĩ)

C.

ở Luân Đôn (Anh)

D.

ở Pari (Pháp)

Câu 9

Từ năm 1948-1949, Đảng ta chủ trương phát động chiến tranh du kích ở vùng nào nhiều nhất ?

A.

Vùng thành thị 

B.

Vùng tam chiến 

C.

Vùng đông dân cư

D.

Tất cả các vùng trên

Câu 10

Ở Nam Bộ, lần đầu tiên nhân dân ta  tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân các cấp vào năm  nào ?

A.

Năm 1945

B.

Năm 1946

C.

Năm 1947

D.

Năm 1948

Câu 11

Năm 1949, chính phủ ta ra sắc lệnh gì có tác dụng dến việc bồi dưỡng sức dân ?

A.

Giảm tức

B.

Cải cách ruộng đất 

C.

Giảm tô 25%

D.

Tất cả các sắc lệnh trên 

Câu 12

Cuộc cải cách giáo dục lần đầu tiên của nước ta vào năm nào?

A.

Năm 1949

B.

Năm 1950

C.

Năm 1955

D.

Năm 1948

Câu 13

Liên xô trở thành thành trì  của cách mạng thế giới trong thời gian nào

A.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1970 

B.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1980

C.

Từ năm 1945 dến những năm 1990

D.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1991

Câu 14

Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị từ tháng 9 năm 1945 dến tháng 2 năm 1947 là gì ?

A.

Giam chân địch ở các đô thị 

B.

Tiêu hao được nhiều sinh lực địch 

C.

Bảo đảm cho cơ quan đầu não của Đảng và chính phủ rút về chiến khu an toàn 

D.

Tiêu diệt được nhiều sinh lực định 

Câu 15

Tướng nào của Pháp chủ chương mở cuộc hành quân với quy mô lớn đánh lên Việt  Bắc vào năm 1947? 

A.

Đácgiăngliơ

B.

Bôlaéc

C.

Rơve

D.

đờ lát đơ tát xi nhi 

Câu 16

Âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị thất  baị hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta ? 

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

B.

Chiến dịch biên giới thu-đông 1950

C.

Chiến cuộc đông – xuân  1953-1954

D.

Chiến dịch điện biên phủ 1954

Câu 17

Trận chiến đấu các liệt nhất trong Chiến dich Biên giới thu-đông 1950 là trận nào

A.

Thất Khê 

B.

Cao Bằng

C.

Đông khê 

D.

Đình lập 

Câu 18

Ai là người trực tiếp nghiên cứu, phê phán chỉ đạo kế hoạch tác chiến từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A.

Trường Trinh

B.

Võ Nguyên Giáp 

C.

Phạm Văn Đồng 

D.

Hồ Chí Minh

Câu 19

Ai là người nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương rồi tiếp tục xông lên phá lô cốt địch trong Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?

A.

La văn Cầu

B.

Trần Cừ 

C.

Triệu thị Soi 

D.

Đinh thị Dậu 

Câu 20

Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai, mở đường cho đơn vị xông lên đánh địch trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950

A.

Trần Cừ

B.

La Văn Cầu

C.

Phan Đình Giót

D.

Bế Văn Đàn

Câu 21

Chủ tịch Hồ chí Minh kêu gọi “Phá cho rộng, phá cho sâu, phá cho bọn Pháp không còn lợi dụng được ...”.Lời kêu gọi ấy phục vụ cho đường lối kháng chiến nào của Đảng ta ? 

A.

Toàn dân 

B.

Toàn diện 

C.

Lâu dài 

D.

Tự  lực cánh sinh

Câu 22

Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định cho vùng bị lấn chiếm. Đó là kế hoạch nào của Pháp?

A.

đác-giăng-liơ

B.

Rơve

C.

đờ lát ơ tát xi nhi 

D.

Na va

Câu 23

Ngày 3-3-1951, diễn ra sự kiên tiêu biểu nào thể hiện việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống pháp?

A.

Thành lập mặt trận Việt-Miên-Lào

B.

Thành lập mặt trận Việt Minh

C.

Thành lập Hội quốc dân Việt Nam

D.

Thành lập mặt trận Liên Việt 

Câu 24

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ta họp vào thời gian nào? ở đâu?

A.

Tháng 2-1951. ở Chiêm Hóa-Tuyên Quang

B.

Tháng 2-1951. ở Đình Bảng-Bắc Ninh

C.

Tháng 10-1951. ở Chiêm Hóa -Tuyên Quang 

D.

Tháng 2 –1951. ở Pắc Bó –Cao Bằng

Câu 25

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng quyết định đổi tên Đảng ta thành :

A.

Đảng Cộng Sản Đông Dương 

B.

Đảng lao Động Việt Nam

C.

Đảng Cộng Sản Việt Nam

D.

Đảng Lao Dộng Đông Dương 

Câu 26

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng ?

A.

Trường Trinh

B.

Phạm Văn Dồng 

C.

Võ Nguyên Giáp 

D.

Hồ  Chí  Minh 

Câu 27

Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào?

A.

Mặt trận liên việt 

B.

Mặt trân quốc dân Việt Nam

C.

Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam

D.

Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam

Câu 28

Chiến dịch mà quân ta dành được thắng lợi lớn nhất trong những năm 1951-1953 là chiến dich nào ?

A.

Chiến dịch Tây  Bắc 

B.

Chiến dịch Trung du

C.

Chiến dịch Hòa Bình 

D.

Chiến dich Hà -Nam-Ninh

Câu 29

Chánh quân bộ của địch xuất phát từ đâu tiến lên đánh Hòa Bình?

A.

Thái Nguyên 

B.

Hà Nội 

C.

Hà Giang 

D.

Lai Châu

Câu 30

Nhiệmm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch  ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II  của Đảng (1951)là  gì ?

A.

Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn 

B.

Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp Mĩ

C.

Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược,Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách  mạng thế giới

D.

Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia  tiêu diệt thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn

Câu 31

Trong các sự kiện chính trị sau đây,sự kiện nào có  tính chất quyết định nhất có  tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên ?

A.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)

B.

Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh  và Liên Việt (3/1951)

C.

Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)

D.

Tất cả các sự kiện trên 

Câu 32

Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp dành thắng lợi trên  mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong các chiến dịch sau ?

A.

Chiến dịch Trung Du

B.

Chiến dịch Dường số 18

C.

Chiến dịch Hòa Bình

D.

Chiến dich Tây Bắc

Câu 33

Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)

A.

Nguyễn Quốc Trị

B.

Hoàng Oanh

C.

Ngô Gia Khảm 

D.

Trần Đại Nghĩa

Câu 34

Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản  kế hoạch Rơve

A.

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

B.

Chiến dịch biên giới thu-đông 1950

C.

Chiến Dịch Hòa Bình 1951-1952

D.

Chiến dich Tây Bắc 1952

Câu 35

Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm  phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ? 

A.

Chiến dịch biên giới thu đông 1950

B.

Chiến d ịch biên giới Đông Xuân 1953-1954

C.

Chiến dịch Hòa Bình ,Tây  Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 36

Bước 1 của  kế hoạch Nava từ thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu?

A.

Miền  Bắc

B.

Miền Nam

C.

Cả  hai miền Nam –Bắc

D.

Tây Bắc

Câu 37

Vì sao  tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?

A.

Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta 

B.

Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu

C.

Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố 

D.

Câu A và C đúng

Câu 38

Đợt tấn công đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân ta đánh vào đâu ?

A.

Phân khu trung tâm 

B.

Phân khu phía Bắc

C.

Phân khu phía Nam

D.

Phân khu phía Bắc và phía Đông 

Câu 39

Từ cuối 1953 đến đầu 1954 , ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào

A.

Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luôngphabăng

B.

Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Luôngphabăng

C.

Điện Biên Phủ, Thà Khẹt Plâycu. Luôngphabăng

D.

Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm Nưa

Câu 40

Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là  gì ?

A.

“Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”

B.

“Thà  hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ “

C.

“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”

D.

Câu B và C đúng

Câu 41

Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ ?

A.

30-3 đến 26-4-1954

B.

30-3 đến 24-4-1954

C.

01-5 đến 5-7-1954

D.

Tất cả các niên đại trên 

Câu 42

Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 ?

A.

Bế Văn Đàn 

B.

Phan Đình Giót

C.

Tô Vĩnh Diện 

D.

La Văn Cầu

Câu 43

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào 

A.

Chính trị, ngoại giao 

B.

Kinh tế ,văn hóa

C.

Quân sự 

D.

Chính trị, văn hóa

Câu 44

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như “một mốc lịch sử bằng vàng “ Dó là câu nói của ai ?

A.

Võ Nguyên Giáp

B.

Hồ Chí Minh

C.

Phạm Văn Đồng

D.

Trường Trinh

Câu 45

“Chín năm làm môt Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiêng sử vàng”

Hai câu thơ đó của nhà thơ nào?

A.

Chế Lan Viên 

B.

Huy Cận 

C.

Tố Hữu

D.

Tế Hanh 

Câu 46

Các văn bản cuối cùng của hiệp định Giơnevơ về vấn đề Đông Dương được kí kết vào thơi gian nào?

A.

12/7/1954

B.

21/7/1954

C.

27/5/1954

D.

5/7/1954

Câu 47

Ngày 14-5-1956 , chính phủ Pháp gủi cho chủ tịch hội nghị Giơnevơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về vấn đề  gì ?

A.

Quân viễn chinh Pháp ở miền Nam đã rút hết về nước

B.

Quân viễn chinh Pháp ở miền Bắc đã rút hết về nước

C.

Quân viễn chinh Pháp ở Hà Nội đã rút hết về nước

D.

Quân viễn chinh Pháp ở Hải Phòng đã rút hết về nước

Câu 48

Sau cuộc kháng chiến chống pháp kết thúc , Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh  mạng nào?

A.

Cách mạng ruộng đất

B.

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 

C.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

D.

Cách mạng xanh trong nông nghiệp 

Câu 49

Ngô Đình Diệm được Mĩ  đưa lên làm thủ tướng ở miền Nam vào thời gian nào?

A.

Ngày 10-7-1954

B.

Ngày 10-8-1954

C.

Ngày 7-7-1954

D.

Ngày 7-10-1954

Câu 50

Miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước ?

A.

Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước

B.

Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả  nước

C.

Có vai trò  to  lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước 

D.

Có vai trò tích cực đối với sự phát triển cách mạng cả nước

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán