Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn lịch sử - Đề số 7

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 06/10/2016
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 11,178 lượt xem Lượt thi 3,097 lượt thi

Câu 1

Miền bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào?

A.

1944-1953

B.

1953-1956

C.

1954-1958

D.

1954-1960

Câu 2

Qua đợt cải cách ruộng đất ở Miền Bắc đã thể hiện triệt để khẩu hiệu nào

A.

“tấc đất ,tấc vàng”

B.

“tăng gia sản xuất nhanh,  tăng gia sản xuất nữa”

C.

“người cày có ruộng “

D.

Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày”

Câu 3

Thắng lợi quan trọng trong  công cuộc cải cách  ruộng đất ở Miền Bắc là gì ?

A.

Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ  phong kiến

B.

Giải phóng toàn bộ nông dân khỏi ách áp bức ,bóc lột của địa chủ phong kiến

C.

Đưa nông dan lên địa vị làm chủ nông thôn 

D.

Tất cả đều đúng

Câu 4

Từ năm 1954 đến 1960 , miền Bắc đã làm gì để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ?

A.

Cải cách ruông đất

B.

Khôi phục kinh tế

C.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa

D.

Tất cả các việc trên 

Câu 5

Trong  kế hoạch 5 năm lần thử nhất(1961-1965) ,Đảng ta đã có chủ chương gì?

A.

Lấy nông nghiệp làm trung  tâm 

B.

Lấy công nghệp làm trung tâm 

C.

Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm 

D.

Lấy thương nghiệp làm trọng tâm 

Câu 6

“Trong 10 năm qua , miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc . Đất nước,xã hội và con người đều đổi mới”. Câu nói đó của ai ? nói vào thời điểm nào?

A.

Của Trường Trinh .vào năm 1965

B.

Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1964

C.

Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1965

D.

Của Phạm Văn Đồng, vào  năm 1964

Câu 7

Đế quốc Mĩ mnở rộng chiến tranh đánh phá miền bắc vào thời gian nào để làm cho miềm bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển mkinh tế cho phù hợp với diều kiện chiến tranh ?

A.

Ngày 5/8/1964

B.

Ngày 7/2/1965

C.

Ngày 5/8/1965

D.

Ngày 2/7/1965

Câu 8

Đầu năm 1955 ,khi đã đứng được ở Miền Nam Việt Nam tập  đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào ?

A.

“tố cộng “,”diệt cộng “ trên toàn miền Nam

B.

“đả thực “,”bài phong “,”diệt công “trên toàn miền Nam

C.

“tiêu diệt công sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam

D.

“thà bắn lầm còn hơn bỏ sót “trên toàn miền Nam

Câu 9

Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một  phía ở miền Nam ?

A.

Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống 

B.

Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam

C.

Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê ,máy chém khắp miền Nam 

D.

Thực hiện chính sách “đả thực “,”bài phong ”, “diệt công ”

Câu 10

Nguyên nhân cơ  bản nhất dẫn đến phong trao Đồng Khởi  1959-1960 là gì “

A.

Mĩ –Diệm phá Hiệp định giơnevơ ,thực hiện chính sách “tố cộng”,”diệt cộng “

B.

Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của  Đảng về đường lối cách mạng miền Nam

C.

Do chính sách cai trị của Mĩ –Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề 

D.

Câu A và B đúng

Câu 11

Kết quả  nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng Khởi” là gì ?. 

A.

Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904  thôn ở Trung Bộ ,3200 thôn ở tây Nguyên 

B.

Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển ,lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo

C.

Uỷ ban nhân dân tự quản ,tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo 

D.

Sự ra đời của Mặt trận Dân Tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960)

Câu 12

ý nghĩa quan trọng của phong trào “Đồng Khởi “ là gì?

A.

Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ

B.

Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm

C.

Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch 

D.

Tất cả đáp án trên

Câu 13

Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào ?

A.

ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Từ 11 đến 19-2-1955

B.

ở Tân Trào (Tuyên Quang).từ 10 đến 19-5-1960

C.

ở Hà Nội. Từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960

D.

ở Hà Nội. Từ 6 đến  10-10-1960

Câu 14

Đại hội đại biểu lần III của Đảng  đã bầu ai làm chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?

A.

Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Trường Trinh lam  bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

B.

Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất ban chấp  hành trung ương Đảng

C.

Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư  thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

D.

Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

Câu 15

“Ba nhất “ và “Đại Phong “ là tên phong trào thi dua thực hiện kế hoạch 5 nam lần thứ I ở Miền Bắc trong các nghành ?

A.

“Ba nhất”:nông nghiệp ;”Đại Phong”:Quân đội

B.

“Ba nhất”:Quân đội; “Đại phong”:nông nghiệp 

C.

“Ba nhất ”:công nghiệp “Đại Phong ”Thủ công nghiệp

D.

“Ba nhất”:giáo dục ; “Đại phong ”:Nông nghiệp

Câu 16

Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt “ ở miền Nam ?

A.

Ai xen hao 

B.

Ken nơ đi 

C.

Giôn xơn 

D.

Ru dơ ven 

Câu 17

Chỗ dựa của “Chiến tranh dặc biệt ”của Mĩ ở miền Nam là gì?

A.

Ấp chiến  lược 

B.

Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền

C.

Lực lượng cố vấn Mĩ 

D.

Âp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền

Câu 18

Trên mặt trân quân sự chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A.

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa)

B.

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C.

Chiến thắng Dồng Xoài (Biên Hòa)

D.

Chiến thắng ấp Bắc (Mĩ Tho )

Câu 19

Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A.

Chiến thắng ấp Bắc

B.

Chiến thắng Bình Giã

C.

Chiến thắng Đồng Xoài

D.

Chiến thắng Ba Gia 

Câu 20

Trong cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam ?

A.

Cuộc biểu tình của 2 van tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963)

B.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963)

C.

Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài  Gòn (16-6-1963)

D.

Cuộc Đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm  (01-11-1963)

Câu 21

Cả hai miền Nam Bắc đều ở trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nào?

A.

Năm 1965

B.

Năm 1968

C.

Năm 1960

D.

Năm 1969

Câu 22

Chiến thắng có tính chất mở màn cho viêc đánh bại “chiến tranh cục bộ”của Mĩ ở miền Nam là chiến tranh nào?

A.

Chiến thắng trong mùa khô 1965-1966

B.

Chiến thắng trong mùa khô 1966-1967

C.

Chiến thắng Vạn Tường(1965)

D.

Chiến thắng tết Mâu Thân (1968)

Câu 23

Cuộc tổng công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là thắng lợi và là bước nhảy vọt lần thứ mấy của cách mạng miền Nam ?

A.

Thắng lơii thứ ba và la bước nhảy vọt thứ hai 

B.

Thắng lợi thứ ba và là bước nảy vọt thứ nhất

C.

Thắng lợi thứ tư là bước nhảy vọt thứ hai 

D.

Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ hai 

Câu 24

Ý nghĩa lớn nhất trong cuộc tổng công kích ,tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là gì ?

A.

Đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược 

B.

Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc

C.

Mĩ phải dến hội nghị Pari để đàm phán với ta 

D.

Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và chư hầu vào miền Nam

Câu 25

Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ

A.

Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

B.

Cứu nguy cho chiến lược  “chiến tranh cục bộ “ ở miền  Nam

C.

Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài ở miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam

D.

Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân  ta ở hai miền đất nước

Câu 26

Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào của Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở hội nghi Pari ?

A.

Trong chiến tranh đặc biệt 

B.

Trong chiến tranh cục bộ 

C.

Trong Viêt Nam hóa chiến tranh 

D.

Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ  hai 

Câu 27

Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, Mĩ đã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam ?

A.

Chiến tranh một phía

B.

Chiến tranh đặc biệt 

C.

Chiến tranh cục bộ 

D.

Việt Nam  hóa chiến tranh 

Câu 28

Loại hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thống

A.

Chiến tranh một phía

B.

Chiến tranh đặc biệt

C.

Chiến tranh cục bộ

D.

Việt Nam hóa chiến tranh

Câu 29

Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với đời tông thống nào của Mĩ ?

A.

Ken nơ đi, Ních Xơn 

B.

Giôn xơn, Ních Xơn 

C.

Ních Xơn, Pho

D.

Giôn xơn, Ních xơn, Pho

Câu 30

Hội nghị Pari diễn ra trong khoảng thời gian nào 

A.

5/1968 đến 27/1/1973

B.

Cuối năm 1969 đến đầu năm 1973

C.

12/1972 đến 27/1/1973

D.

1970 đến 1973

Câu 31

Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra Nich Xơn đã cho  máy bay B52 đánh  vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972

A.

Hà Nội, Nam Định 

B.

Hà Nội, Hải Phòng

C.

Hà Nội, Thanh Hóa

D.

Nghệ An, Hà Tĩnh

Câu 32

Sau khi hiệp định Pari ký kết tình hình ở miền Nam như thế nào?

A.

Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhào

B.

Cả Mĩ Ngụy đều bị thất bại 

C.

Ta đã dành thắng lợi ở Tây Nguyên 

D.

Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao 

Câu 33

Sau khi Hiệp dinh Pari được kí kết ,miền Bắc nước ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào?

A.

Đưa vào miền Nam, Campuchia và Lào hàng chục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên kĩ thuật 

B.

Đưa vào miền Nam hàng trục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên kĩ thuật 

C.

Đưa vào Sài Gòn – Gia Định hàng trục vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn ,nhân viên kĩ thuật 

D.

Đưa vào mỉền Nam, Campuchia và Lào các loại vũ khí phương tiện chiến tranh hiện đại nhất

Câu 34

Thắng lợi nào của quân dân miền Nam trong những năm 1970-1972 buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược “Viêt Nam  “hóa chiến tranh ?

A.

Cuộc tiến công chiến lược 1972 ,chủ yếu đánh vào Quảng Trị 

B.

Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mĩ trong 12 ngày đêm  ở Hà Nội và Hải Phòng

C.

Trong chiến dịch đông xuân 1969-1970

D.

Tất cả thắng lợi trên 

Câu 35

Sự kiện nào tác động đến hội nghị Bộ chính trị (từ 18-12-1974 đến 8-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975?

A.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột

B.

Chiến thắng Tây Nguyên

C.

Chiến thắng Quảng trị 

D.

Chiến thắng Phước Long và đường số 14

Câu 36

Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 dã chuyển cuộc tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam ?

A.

Chiến thắng Phước Long 

B.

Chiến thắng Tây Nguyên 

C.

Chiến thắng Huế -Đà Nẵng

D.

Chiến thắng Quảng Trị 

Câu 37

Cùng thời gian với chiến dich Tây Nguyên ta còn mở chiến dịch đánh địch ở đâu ?

A.

ở Phước Long

B.

ở Quảng Trị

C.

ở Huế, Đà Nẵng 

D.

ở Nha Trang

Câu 38

Năm đời tổng thống Mĩ thực hiện chiến tranh xâm lược Viêt Nam, đời tổng thống nào ném lấy thất bại cuối cùng, đau đớn nhất?

A.

Ai Xen Hao

B.

Giôn Xơn

C.

Ních Xơn 

D.

Pho

Câu 39

Kết quả nào dưới đây thuộc kết quả của Chiến dich Tây Nguyên ?

A.

Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên , giải phóng toàn bộ tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân 

B.

Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Buôn Mê Thuột 

C.

Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 3 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng  toàn  bộ Playcu, kontum

D.

Tiêu diệt phần lớn quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên và  giải phóng ẵ diện tích Tây Nguyên với 4 vạn dân 

Câu 40

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dich Tây Nguyên ?

A.

Là nguồn cổ  vũ mạnh mẽ để quân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam

B.

Làm cho tinh thàn địch Hoảng hốt, mất khả năng chiến đấu

C.

Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới :Từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

D.

Đó là thănngs lợi lớn nhất oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán