quang cao sach

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa học - THPT Chuyên Hà Giang

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 28/11/2017
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/11/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1104 lượt xem Lượt thi 40 lượt thi

Câu 1

Axit nào sau đây là axit béo?

A.

Axit glutamic

B.

Axit stearic

C.

Axit ađipic

D.

Axit axetic

Câu 2

ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A.

Ca2+

B.

Ag+

C.

Fe2+

D.

Zn2+

Câu 3

Cho m gam hỗn hợp A gồm Al và Mg có tỉ lệ mol 5 : 4 vào dung dịch HNO3 20%. Sau khi các kim loại tan hết có 6,72 lít hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) và được dung dịch Y. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, sau phản ứng được hỗn hợp khí Z. Dẫn Z từ từ qua dung dịch KOH dư, thấy có 4,48 lít hỗn hợp khí T đi ra (đktc). Tỉ khối của T đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% so với lượng cần thiết. Nồng độ % của Al(NO3)3 trong Y gần nhất với:

A.

9,6%

B.

9,7%

C.

9,5%

D.

9,4%

Câu 4

Chất hữu cơ nào sau đây trong thành phần có chứa nguyên tố nitơ?

A.

Protein.

B.

Cacbohiđrat.

C.

Chất béo.

D.

Hiđrocacbon thơm.

Câu 5

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là?

A.

Xenlulozơ.

B.

Fructozơ.

C.

Saccarozơ.

D.

Tinh bột.

Câu 6

Đốt cháy chất hữu cơ X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X có thể là:

A.

ancol metylic.

B.

butan.

C.

axit focmic.

D.

axetilen.

Câu 7

Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:

A.

CH3CHO.

B.

CH3COOH.

C.

C2H5OH.

D.

HCOOCH3.

Câu 8

Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây?

A.

HNO3 loãng nóng. 

B.

HNOloãng nguội.  

C.

H2SO4 loãng nóng.

D.

H2SO4 đặc nóng.

Câu 9

Crom có điện tích hạt nhân Z = 24, cấu hình e ectron không đúng?

A.

Cr: [Ar] 3d54s1

B.

Cr: [Ar] 3d44s2

C.

Cr2+: [Ar] 3d4

D.

Cr3+: [Ar] 3d3

Câu 10

Thành phần chính của quặng boxit là:

A.

Fe3O4.

B.

Al2O3.

C.

FeCO3.

D.

Cr2O3.

Câu 11

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A.

PVC.

B.

Nilon–6,6.

C.

Novolac.

D.

Tơ lapsan.

Câu 12

Để điều chế Al kim loại ta có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau đây:

A.

Dùng Mg đẩy AlCl3 ra khỏi dung dịch muối

B.

Dùng CO khử Al2O3

C.

Điện phân nóng chảy Al2O3

D.

Điện phân dung dịch AlCl3

Câu 13

Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là:

A.

15,05%. 

B.

13,59%.

C.

15,73%.

D.

18,67%.

Câu 14

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A.

Al.

B.

Al2O3.

C.

AlCl3.

D.

NaAlO2.

Câu 15

Kim loại nào cứng nhất?

A.

Kim loại nào cứng nhất?

B.

Na.

C.

W.

D.

Au.

Câu 16

Cho 10 gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl (dư), thể tích khí (đktc) thu được là:

A.

3,36.

B.

1,12.

C.

2,24.

D.

4,48.

Câu 17

Ancol X đơn chức  đó phần trăm khối lượng oxi là 21,62%, khi tách nước cho  anken duy nhất. Hỏi có bao nhiêu công thức cấu tạo  của ancol X thỏa mãn tính chất trên?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 18

A.

N2, H2,CH4, C2H2

B.

HCl, CO2, SO2, Cl2

C.

H2, O2, CO2, HCl

D.

NH3, O2, N2, CO2

Câu 19

Cho dãy biến hóa sau: R → RCl2 → R(OH)2 → R(OH)3 → NaRO2. R có thể là kim.loại nào sau đây?

A.

Al

B.

 Cr

C.

Fe

D.

Fe hoặc Cr

Câu 20

Cho dãy các chất: etilen, stiren,axit acrilic, andehit axetic, etan. Số chất làm mất màu dung dịchnước brom ở điều kiện thường là:

A.

4

B.

5

C.

3

D.

2

Câu 21

Trung hòa hoàn toàn 6 gam axit cacboxylic đơn chức X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 8,2 gam muối. Công thức phân tử của X là:

A.

C3H4O2.

B.

C3H6O2.   

C.

C2H4O2.

D.

CH2O2.

Câu 22

Cho 0,1 mol FeClphản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

28,7.

B.

39,5.

C.

10,8.

D.

17,9.

Câu 23

Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Tất cả các anđehit đều có tính oxi hóa và tính khử.

B.

Axit fomic có phản ứng tráng bạc.

C.

Axit acrylic thuộc cùng dãy đồng đẳng với axit axetic.

D.

Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức CnH2nO (n ≥ 1).

Câu 24

Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A là R2O5. Trong hợp chất với hiđro thì hydro chiếm17,647% về khối lượng. Nguyên tử khối của nguyên tố R là:

A.

31

B.

14

C.

39

D.

16

Câu 25

Phản ứng nào sau đây không thu được andehit:

A.

C2H5-OH + CuO 

B.

CH2=CH2 + H2

C.

CH4 + O2

D.

CH2=CH2 + O2

Câu 26

Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng chất nào?

A.

Dung dịch AgNO3/NH3.

B.

Quì tím.

C.

CaCO3.

D.

NaOH.

Câu 27

Axit acrilictác dụng được với tất cả các chất sau:

A.

Na, NaOH, NaHCO3, Br2.

B.

Na, NaOH, HCl, Br2.

C.

Na, NaOH, NaCl, Br2.

D.

K, KOH, Br2, HNO3.

Câu 28

Trong các ứng dụng sau: (1) Dùng để uống , (2) Dùng làm nhiên liệu, (3) Dùng làm dung môi,(4) Dùng trong công nghiệp dược phẩm, (5) công nghiệp mỹ phẩm, phẩm nhuộm. Những ứng dụng nào của ancol etylic:

A.

(1) (2) (3) (5)

B.

(1) (2) (3) (4) (5)

C.

(1) (3) (4) (5)

D.

(2) (3) (4) (5)

Câu 29

Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)sinh ra kết tủa.Chất X là:

A.

Ca(HCO3)2.

B.

BaCl2.

C.

CaCO3.

D.

AlCl3.

Câu 30

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.
(b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư.
(c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc, nóng dư.
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là:

A.

2

B.

1

C.

4

D.

3

Câu 31

Chia 3,12 gam kim loại R có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hết trong dung dịch HCl, thu được V lít khí H2 (đktc). Phần 2 nung trong oxy thu được 2,84 gam oxit. Giá trị của V là:

A.

1,12 lit

B.

1,792 lit

C.

2,24 lit

D.

3,36 lit

Câu 32

Cho các chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) CH3COONH4. Từ CH3CHO bằng một phương trình phản ứng có thể tạo được mấy chất.

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 33

Cho hỗn hợp X gồm 9,75 g kẽm và 2,7 g nhôm tác dụng đủ V lít hỗn hợp Y gồm O2 và Cl2 (ở ĐKTC) sau phản ứng xong thu được 22,75 gam chất rắn. Giá trị của V là?

A.

2,24 lit

B.

3,36 lit

C.

4,48 lit

D.

5,6 lit

Câu 34

Cho 8 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg, Fe có tỷ lệ số mol là 1 : 1 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4đặc nóng dư thấy có V lít khí SO2 (duy nhất ở đktc) thoát ra. Giá trị của V là:

A.

3,36 lít 

B.

4,48 lít    

C.

5,6 lít

D.

8,96 lít

Câu 35

Cho m gam hỗn hợp X gồm nhôm và natri có tỷ lệ số mol tương ứng 1,5 : 1 hòa tan vào nước dư thấy thoát ra 4,48 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là:

A.

25,4 gam

B.

6,35 gam 

C.

24,6 gam

D.

20,8 gam

Câu 36

Cho Ba tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được kết tủa A và dung dịch B. Thêm một lượng dư bột Al vào dung dịch B thu được dung dịch D và khí H2. Thêm Na2CO3 vào dung dịch D thấy tách ra kết tủa E. Vậy trong E có thể có những chất:

A.

Al(OH)3

B.

Al(OH)3 hoặc BaCO

C.

BaCO

D.

Al2(CO3)3 hoặc BaCO3

Câu 37

Cho các axit có công thức phân tử: (1) H2CO2; (2) H2CO3; (3) H2C2O4; (4) H4C2O2. Tính axit của chúng giảm dần theo thứ tự:

A.

(3) > (1) > (4) > (2).

B.

(3) > (4) > (1) > (2).

C.

(1) > (4) > (3) > (2).

D.

(1) > (2) > (4) > (3).

Câu 38

Cho 17,6 gam Chất X công thức C4H8O2 tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch chứa NaOH 1,5M và KOH 1,0M. Sau phản ứng cô cạn thu 20 gam chất rắn. Công thức X là:

A.

C2H5COOCH3

B.

C3H7COOH

C.

CH3COOCH2CH3

D.

HCOOC3H7

Câu 39

Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh CHthu được hỗn hợp A gồm axetilen, hydro và một phần metan chưa phản ứng. Tỷ khối hơi cuả A so với hydro bằng 5. Hiệu suất chuyển hóa metan thành axetilen là:

A.

60%

B.

50%

C.

40%

D.

80%

Câu 40

Cho 18,5 gam chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H11O6N3. A tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc I và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị của m là:

A.

18 ,5 gam

B.

19,1 gam 

C.

24,2 gam

D.

16,2 gam

Câu 41

Axit hữu cơ X mạch hở có trong quả chanh công thức phân tử là C6H8O7. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau:

Biết X có cấu tạo đối xứng, khi cho X tác dụng C2H5OH. Hỏi thu được  bao nhiêu chât có chức este:

A.

2

B.

4

C.

5

D.

3

Câu 42

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Vậy tỉ lệ a : b là:

A.

1 : 2 

B.

2 : 1

C.

2 : 3

D.

1 : 3

Câu 43

Cho m gam K vào 500 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 0,015 mol hỗn hợp 2 khí. Thêm KOH dư vào dung dịch X thu được 0,01 mol khí Y. Tính m (biết HNO3 chỉ tạo ra một sản phẩm khử duy nhất)?

A.

7,6

B.

6,63

C.

6,51

D.

5,56

Câu 44

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 có tỷ lệ khối lượng tương ứng là 7:18:40 .Hỗn hợp Tan vừa hết trong 500 ml dung dịch H2SO4 loãng 0,68M thu được dung dịch B và thoát ra V lit khí H2 (dktc). Cho dung dịch B tác dụng NaOH dư lọc kết tủa nung khô trong không khí thu được 22,4 gam chất rắn. Giá trị của V là?

A.

2,24

B.

0,448   

C.

1,12 

D.

0,896

Câu 45

Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng được dung dịch X. Hỏi dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al, KI?

A.

6

B.

7

C.

8

D.

9

Câu 46

Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau:
(1) (NH4)2Cr2O7 
(2) AgNO3
(3) Cu(NO3)2 
(4) NH4Cl (bh) + NaNO(b)
(5) CuO + NH3(kh)
(6) CrO3 + NH3(kh)
Có bao nhiêu phản ứng sản phẩm sinh ra cho khí N2?

A.

5

B.

6

C.

4

D.

3

Câu 47

Hỗn hợp X gồm 4 peptit mạch hở A, B, C, D có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 2,92 gam gly-ala, 1,74 gam gly- val; 5,64 gam ala –val; 2,64 gam gly –gly; 11,25 gam gly; 2,67 gam ala và 2,34 gam val. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là:

A.

27,6

B.

25,6

C.

24,9

D.

25,96

Câu 48

X, Y là hai axit mạch hở hai chức cùng đồng đẳng kế tiếp Z, T là hai este hơn nhau một nhóm CH2, đồng thời Y, Z đồng phân nhau (M< MY < MT). Đốt 17,28 gam E chứa X, Y, Z, T cần 10,752 lít oxi (đktc). Mặt khác đun nóng 17,28 gam E cần 300 ml NaOH 1M thu được 4,2 gam ba ancol có cùng số mol .Số mol X trong E là:

A.

0,06

B.

0,04

C.

0,05

D.

0,03

Câu 49

Nung nóng hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon có các công thức tổng quát là CnH2n+2, CmH2m, Cn+m+1H2m(đều là hiđrocacbon mạch hở và ở điều kiện thường đều là chất khí; n, m nguyên dương) và 0,1mol H2trong bình kín (xúc tác Ni). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch Br2 trong CCl4, thấy có tối đa 24 gam Br2 phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y, thu được a mol CO2 và 0,5 mol H2O. Giá trị của a là:

A.

0,25

B.

0,30

C.

0,50

D.

0,45

Câu 50

Nung nóng hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 sau một thời gian thu được 28,33 gam chất rắn Y gồm 5 chất. Toàn bộ Y tác dụng tối đa 1,2 mol HCl đặc thu được khí Cl2 và dung dịch Z. Cho toàn bộ Z tác dụng AgNO3 dư thu được 66,01 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng KMnO4 trong X gần với giá trị nào.

A.

40%

B.

50%

C.

60%

D.

70%

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn