ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 06/03/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,237 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 5,6 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là

A.

29,4 gam

B.

31,0 gam

C.

33,0 gam

D.

41,0 gam

Câu 2

Dung dịch chất X tác dụng với nước brom và làm đổi màu quỳ tím. Vậy X là

A.

axit axetic.

B.

phenol.

C.

vinyl axetat.

D.

axit acrylic.

Câu 3

Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên là

A.

metyl acrylat.

B.

metyl metacrylat.

C.

metyl axetat.

D.

etyl acrylat.

Câu 4

Trong phân tử triolein có bao nhiêu liên kết C=O?

A.

6

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 5

Ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây?

A.

CuO.

B.

O2.

C.

KOH.

D.

Na.

Câu 6

Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y → Sobitol. Các hợp chất hữu cơ X, Y lần lượt là

A.

tinh bột, glucozơ.

B.

xenlulozơ, glucozơ.

C.

xenlulozơ, fructozơ.

D.

glucozơ, etanol.

Câu 7

Cho 2.0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.

4,725.

B.

2,550.

C.

3,425.

D.

3,825.

Câu 8

Amin có tên gọi nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng R-NH3Cl?

A.

N-metylmetanamin.

B.

isopropylamin.

C.

metylphenylamin.

D.

trimetylamin.

Câu 9

Chất nào dưới đây không thuộc loại axit béo?

A.

(CH3)2CH[CH2]14COOH.

B.

CH3[CH2]14COOH.

C.

CH3[CH2]16COOH.

D.

CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH.

Câu 10

Cho este no, mạch hở có công thức CnHmO6. Quan hệ giữa n với m là

A.

m = 2n.

B.

m = 2n + 1.

C.

m = 2n – 2.

D.

m = 2n – 4.

Câu 11

Số nguyên tử hidro có trong một phân tử anilin là

A.

5

B.

9

C.

7

D.

11

Câu 12

Số đồng phân cấu tạo amino axit có công thức phân tử C4H9O2N là

A.

3

B.

2

C.

4

D.

5

Câu 13

Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to)?

A.

Triolein.

B.

Glucozơ.

C.

Tripanmitin.

D.

Vinyl axetat.

Câu 14

Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A.

Axit aminoaxetic.

B.

Lysin.

C.

Axit glutamic.

D.

Metylamin.

Câu 15

Dãy nào say đây gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?

A.

Amoniac, etylamin, anilin.

B.

Anilin, metylamin, amoniac.

C.

Etylamin, anilin, amoniac.

D.

Anilin, amoniac, metylamin.

Câu 16

Tổng số chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tráng bạc là

A.

6

B.

5

C.

4

D.

3

Câu 17

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol este E tạo bởi axit X và ancol Y. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Tên của ancol Y là

A.

ancol metylic.

B.

ancol etylic.

C.

ancol propylic.

D.

ancol anlylic.

Câu 18

Chỉ ra phát biểu đúng.

A.

Alanin có công thức C6H5NH2.

B.

NH3 là amin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

C.

Đốt cháy cacbohidrat luôn cho mol CO2 bằng mol H2O.

D.

Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các α-amino axit.

Câu 19

Xà phòng hóa chất béo X trong NaOH (dư) thu được 18,4 gam glixerol và 182,4 gam một muối natri của axit béo. Tên của X?

A.

Triolein.

B.

Tripanmitin.

C.

Triolein.

D.

Tristearin.

Câu 20

Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ và xenlulozơ cần dùng 1,44 mol O2. Nếu đun nóng 42,48 gam X trên với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dùng dư) thu được lượng Ag là

A.

8,64 gam.

B.

117,04 gam.

C.

86,40 gam.

D.

43,20 gam.

Câu 21

Đốt cháy hoàn toàn amino axit no, mạch hở X (trong phân tử có một nhóm NH2 và một nhóm COOH), thu được H2O, 5,28 gam CO2 và 4,48 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A.

C2H5O2N.

B.

C3H7O2N.

C.

C4H9O2N.

D.

C5H11O2N.

Câu 22

Để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất phản ứng 90%) cần dùng ít nhất V lít dung dịch HNO3 97,67% (D = 1,52 g/ml) phản ứng với lượng dư xenlulozơ. Giá trị của V là

A.

27,23.

B.

27,72.

C.

28,29.

D.

24,95.

Câu 23

Hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối ntrai của α-amino axit và ancol. Số công thức cấu tạo của X là

A.

6

B.

2

C.

5

D.

3

Câu 24

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A.

Axit glutamic, saccarozơ, hồ tinh bột, anilin.

B.

Axit axetic, glucozơ, hồ tinih bột, anilin.

C.

Axit glutamic, frutozơ, xenlulozơ, phenol.

D.

Axit α-aminopropionic, glucozơ, tinh bột, anilin.

Câu 25

Một amino axit X chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COO, trong đó oxi chiếm 35,955% khối lượng. Lấy 26,7 gam X cho tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam rắn khan?

A.

37,30 gam.

B.

33,30 gam.

C.

44,40 gam.

D.

36,45 gam.

Câu 26

Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A.

3

B.

2

C.

4

D.

5

Câu 27

Trong các chất: phenol, etyl axetat, lysin, saccarozơ. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH, đun nóng là

A.

4

B.

1

C.

3

D.

2

Câu 28

T là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, có công thức phân tử C6H10O4. T tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được một ancol X và chất Y có công thức C2H3O2Na. Chất X là

A.

ancol etylic.

B.

ancol butylic.

C.

etylen glicol.

D.

propan-1,2-điol.

Câu 29

Cho 0,25 mol lysin vào 400 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với a mol HCl. Giá trị của a là

A.

0,9.

B.

0,5.

C.

0,15.

D.

0,65.

Câu 30

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

Công thức phân tử cũa là

A.

C11H12O5.

B.

C10H12O4.

C.

C10H8O4.

D.

C11H10O4.

Câu 31

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH3COOC2H3, C2H5COOCH3 và (CH3COO)3C3H5 cần 17,808 lít O2 (đktc) thu được 30,36 gam CO2 và 10,26 gam H2O. Lượng X trên phản ứng tối đa với bao nhiêu mol NaOH?

A.

0,18.

B.

0,16.

C.

0,12.

D.

0,2.

Câu 32

Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn triolein, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
(b) Glucozơ bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.
(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.
(d) Hợp chất CH3COONH3CH3 là este của aminoaxit.
(e) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: valin, metylamin, axit glutamic.
(g) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH
Số phát biểu đúng là

A.

4

B.

3

C.

5

D.

2

Câu 33

Cho các phát biểu sau:
(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực
(b) Ở điều kiện thường, etylamin là chất khí, tan nhiều trong nước
(c) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc
(d) Có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C3H6O2
(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.
(g) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước
Số phát biểu đúng là

A.

3

B.

4

C.

5

D.

2

Câu 34

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A chứa C2H5OH và một amin X. Sản phẩm thu được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thấy thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu được 8,1 gam H2O. Biết sản phẩm của phản ứng cháy gồm CO2, H2O và N2. Giá trị m là.

A.

9,2 gam.

B.

4,6 gam.

C.

3,45 gam.

D.

6,9 gam.

Câu 35

Hỗn hợp A chứa 2 este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2, chứa vòng benzen (Y không tham gia phản ứng tráng gương). Cho m gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch B chứa NaOH và KOH (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 1) đun nóng. Biết tổng số mol các este có trong A nhỏ hơn tổng số mol NaOH và KOH có trong dung dịch B. Sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của X trong A gần với giá trị nào sau đây:

A.

52,2.

B.

51,1.

C.

53,2.

D.

50,0.

Câu 36

Hỗn hợp X chứa metyl acrylat, metylamin, glyxin và 2 hidrocacbon mạch hở. Đốt cháy 0,2 mol X cần vừa đủ x mol O2, thu được 0.48 mol H2O và 1.96 gam N2. Mặt khác, 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,7M, giá trị x gần với giá trị nào sau đây.

A.

0,4.

B.

0,5.

C.

0,7.

D.

0,6.

Câu 37

Chất hữu cơ mạch hở X có công thức CxHyO4N. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được (m + a) gam muối Y của amino axit no, mạch hở và hỗn hợp Z gồm hai ancol. Đốt cháy hoàn toàn một lượng muối Y bất kì, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng khối lượng Y. tổng số nguyên tử trong X là

A.

21

B.

22

C.

25

D.

28

Câu 38

Cho 0.1 mol hỗn hợp A gồm hai amino axit X, Y đều no, mạch hở và không có quá 5 nguyên tử oxi trong phân tử. Cho A tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Mặc khác, cho A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,3M, cô cạn thu được a gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 26 gam kết tủa. Giá trị của a là

A.

17,04.

B.

18,12.

C.

19,20.

D.

17,16.

Câu 39

Hỗn hợp A gồm ancol X no, đơn chức, mạch hở, axit Y mạch hở, chứa 2 liên kết π (pi) và este E tạo bởi X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam A cần 1,344 lít O2 (vừa đủ), thu được 2,016 lít CO2 (các khí đo đktc). Mặt khác, cho m gam A tác dung hết với 100ml dung dịch KOH 0,75 M, thu được dung dịch B. Cô cạn B được chất rắn T. Phần trăm khối lượng chất (có khối lượng phân tử nhỏ hơn) trong T gần với giá trị nào sau đây

A.

20%.

B.

15%.

C.

10%.

D.

25%.

Câu 40

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T gồm este hai chức, mạch hở X và este đơn chức Y thu được 6,54 mol CO2 và 3,6 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn T cần dụng 141.285 gam dung dịch NaOH 50,96%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn Q gồm 3 muối (đều có phân tử khối lớn > 90 đvC). Ngưng tụ phần hơi thu được 117,875 ml ancol etylic 40o . Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Q là

A.

39,6%.

B.

47,7%.

C.

50,2%.

D.

62,8%.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán