Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT Sở GD&ĐT Thanh Hóa

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 01/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

_________ his  advice, I would never have got the job at this company.

A.

Except

B.

But for

C.

As for

D.

Apart from

Câu 2

The workers have gone on strike. _________ all production has ceased.

A.

So that

B.

Therefore

C.

Because

D.

Now that

Câu 3

Jack: "Can I use your computer?‟

Jill: ‟ _________ ‟.

A.

No, thanks.

B.

Of course

C.

Yes, I can

D.

Well done!

Câu 4

The pioneer thinkers of the 18th century advocated that women should not be discriminated against _________ the basis of their sex.

A.

on

B.

in

C.

to

D.

at

Câu 5

I'm so hungry. Let's go and get _________ to eat.

A.

everywhere

B.

nothing

C.

something

D.

anyone

Câu 6

In some countries many old-aged parents like to live in a nursing home. They want to _________ independent lives.

A.

take

B.

see

C.

give

D.

lead

Câu 7

Rosemary Dare is a wildlife photographer.  She _________ in Uganda for many years.

A.

lives

B.

will live

C.

has been living

D.

is living

Câu 8

If you had taken your dad's advice, you _________ such a silly mistake.

A.

would have avoid

B.

avoid

C.

would have avoided

D.

have avoided

Câu 9

We will leave for the airport _________ he is ready.

A.

as soon as

B.

while

C.

during

D.

until

Câu 10

A: "I didn't know you could play the guitar so well, Toan. Your tune was lovely!"

B: " _________. "

A.

You've got to be kidding! I thought it was terrible

B.

I bought it near my house last week.

C.

You are welcome

D.

Never mind

Câu 11

Not much happened yet,_________ ?

A.

did they

B.

did it

C.

didn't it

D.

was it

Câu 12

I have never seen _________ festival in my life.

A.

so spectacular a

B.

a such spectacular

C.

a so spectacular

D.

such spectacular

Câu 13

The more you practise your English,_________.

A.

you will learn faster

B.

the faster will you learn

C.

the faster you will learn

D.

faster you will learn

Câu 14

You won't know what to do _________ you listen carefully.

A.

if

B.

unless

C.

and

D.

or

Câu 15

I need time to think about _________ offer you gave me.

A.

a

B.

an

C.

the

D.

at

Câu 16

You can _________ the new words in the dictionary.

A.

fill in

B.

put on

C.

give up

D.

look up

Câu 17

If she __________ a car, she would go out in the evening.

A.

has

B.

have

C.

had

D.

has had

Câu 18

Could you  _________ a bit? I can't hardly hear you.

A.

keep up

B.

cool off

C.

speak up

D.

watch out

Câu 19

The success of a shared holiday depends on _________ you share it with.

A.

who

B.

whom

C.

whose

D.

that

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán