Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa môn Giáo dục công dân

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 05/08/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/08/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,352 lượt xem Lượt thi 372 lượt thi

Câu 1

Tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là:

A.

Chính phủ.

B.

Quốc hội.

C.

Các cơ quan nhà nước.

D.

Nhà nước.

Câu 2

Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:

A.

Tỉ giá ngoại tệ         

B.

Thuế

C.

Lãi suất ngân hàng  

D.

Tín dụng

Câu 3

Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt người?

A.

Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.

B.

Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.

C.

Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội.

D.

Bị nghi ngờ phạm tội.

Câu 4

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:

A.

Quan hệ lao động và quan hệ xã hội.

B.

Quan hệ tải sản và quan hệ nhân thân

C.

Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.

D.

Quan hệ lao động và quan hệ tài sản.

Câu 5

Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt đối xử bởi 

A.

dân tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo

B.

thu nhập, tuổi tác, địa vị.

C.

dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội

D.

Dân tộc, độ tuổi, giới tính. 

Câu 6

Chị B tham gia kinh doanh đã đóng thuế đầy đủ đúng quy định.Ta nói chị B đã:

A.

Sử dụng pháp luật.

B.

Tuân thủ pháp luật.

C.

Áp dụng pháp luật.

D.

Thi hành pháp luật

Câu 7

Quan điểm nào sau đây sai khi nói về: Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật:

A.

Không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

B.

Những người vi phạm nếu cùng độ tuổi thì xử lý như nhau.

C.

Tạo ra các điều kiện đảm bảo cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.

D.

Quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp và luật

Câu 8

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu là: 

A.

Mọi công dân đều được hưởng quyền như nhau theo quy định của pháp luật 

B.

Mọi công dân đều phải có nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật 

C.

Mọi công dân đều được bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của Pháp luật. 

D.

Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau. 

Câu 9

Công an bắt giam người vì 

A.

Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 

B.

Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân 

C.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân 

D.

Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

Câu 10

Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân là trách nhiệm của 

A.

Nhân dân.      

B.

Công dân 

C.

Nhà nước. 

D.

Lãnh đạo nhà nước 

Câu 11

 “Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm là quyền tự do thân thể và phẩm giá con người." là một nội dung thuộc 

A.

Ý nghĩa về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

B.

Nội dung về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

C.

Khái niệm về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

 

D.

Bình đẳng về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

Câu 12

Để thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình công dân cần dựa vào

A.

pháp luật của nhà nước

B.

quy ước của cộng đồng

C.

chuẩn mực của đạo đức

D.

giá trị của truyền thống.

Câu 13

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực

A.

cộng đồng.

B.

tập thể.

C.

nhà nước.

D.

xã hội.

Câu 14

Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để

A.

tìm kiếm người thân.

B.

khai thác thông tin mật

C.

cấp cứu người bị nạn.

D.

thu thập bằng chứng.

Câu 15

Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật

A.

khuyến khích

B.

chỉ định

C.

yêu cầu

D.

cho phép

Câu 16

Ông K lừa chị H bằng cách muợn của chị 10 luợng vàng nhung đến ngày hẹn, ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đon kiện ông K ra toà. Vậy chị H đã sử dụng hỉnh thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Thi hành pháp luật

C.

Áp dụng pháp luật

D.

Tuân thủ pháp luật

Câu 17

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ

A.

nền kinh tế tự nhiên

B.

lợi ích kinh tế đối lập

C.

sự tồn tại nhiều chủ sở hữu

D.

điều kiện sản xuất khác nhau

Câu 18

Thực hiện có hiệu quả chính sách dân số, nước ta sẽ không những giảm được tốc độ gia tăng dân số mà còn nâng cao được:

A.

chất lượng dân số

B.

quy mô dân số

C.

kế hoạch dân số

D.

mật độ dân số

Câu 19

Nghi ngờ em Q lấy trộm điện thoại trong cửa hàng của mình, anh K đã bắt Q đứng im một chỗ trong suốt 3 tiếng và dán giấy có nội dung “Tôi là kẻ trộm” lên người Q. Chị C là nhân viên cửa hàng đã mượn điện thoại của bảo vệ A quay lại, sau đó chị  C và bạn là chị H đã đưa clip đó lên mạng xã hội Facebook. Trong trường hợp trên, ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự?

A.

Anh K, chị C và bảo vệ A.

B.

Chị C và chị H

C.

Anh K, chị C và chị H

D.

Chị C và bảo vệ A

Câu 20

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động của Ngành may mặc?

A.

Máy may

B.

Vải

C.

Thợ may

D.

Chỉ

Câu 21

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là biểu hiện hành vi trái pháp luật?

A.

Công dân làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

B.

Công dân không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.

C.

Công dân làm những việc xâm phạm đến các quan hệ xã hội.

D.

Công dân làm những việc được pháp luật cho phép làm.

Câu 22

Việt Nam tham gia hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung từ năm bao nhiêu?

A.

Năm 1992

B.

Năm 1994

C.

Năm 1995

D.

Năm 1996

Câu 23

Chủ thể vi phạm hình sự là

A.

xã hội

B.

cá nhân

C.

cơ quan

D.

tổ chức

Câu 24

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

A.

Nhà nước

B.

Chính phủ

C.

Bộ Quốc phòng an ninh

D.

Quốc hội

Câu 25

Giả sử: Điều tra sơ bộ về cầu lượng bánh trong dịp Tết Trung thu năm 2017 là 6 triệu tấn. Trong đó: Công ty bánh Đồng Khánh cung cấp 2,5 triệu tấn, công ty bánh Kinh Đô cung cấp 1,8 triệu tấn, các công ty bánh khác cung cấp 1,2 triệu tấn. Điều gì sẽ xảy ra?

A.

Giá bánh giữ ổn định

B.

Giá bánh giảm xuống

C.

Giá bánh tăng lên

D.

Nhà sản xuất thu hẹp

Câu 26

Chức năng cơ bản nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A.

tổ chức và xây dựng

B.

trấn áp các giai cấp đối kháng

C.

bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

D.

trấn áp và tổ chức xây dựng

Câu 27

Một người chỉ coi là có tội khi bị

A.

cơ quan công an bắt theo lệnh bắt của Viện kiểm sát

B.

tòa án đưa ra xét xử công khai

C.

tòa án ra bản án kết tội có hiệu lực pháp luật

D.

cơ quan công an khởi tố, điều tra về hành vi vi phạm pháp luật

Câu 28

Công dân được tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền

A.

. thẩm định

B.

đàm phán

C.

sáng tạo

D.

đối thoại

Câu 29

Phát triển kinh tế là

A.

Sự tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm

B.

Sự tăng trưởng về kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống

C.

Sự tăng trưởng kinh tế bền vững

D.

Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 30

Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định là

A.

cung cầu.

B.

cầu.

C.

cung.

D.

cung cấp.

Câu 31

Nội dung nào thể hiện không được bắt người trong trường hợp khẩn cấp?

A.

Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

B.

Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn.

C.

Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.

D.

Do nghi ngờ người nào đó giống tội phạm đang bị truy nã.

Câu 32

Đâu không phải yếu tố cấu thành cơ cấu kinh tế nước ta ?

A.

Ngành.

B.

Thành phần.

C.

Đất nước.

D.

Vùng.

Câu 33

Chính trị xuất hiện khi nào?

A.

Khi nhà nước ra đời

B.

Khi xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo

C.

Khi có sự xuất hiện các đảng phái chính trị

D.

Khi xã hội có sự phân chia giai cấp

Câu 34

“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là....”. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống?

A.

Cách mạng vô sản.

B.

Cách mạng nông dân.

C.

Cách mạng tư sản.

D.

Cách mạng toàn dân.

Câu 35

Bộ chính trị ra nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, xác định tôn giáo là vấn đề lâu dài, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân được đưa ra vào thời gian nào?

A.

1989

B.

1990

C.

1991

D.

1992.

Câu 36

Điền từ còn thiếu vào khái niệm sau: “Giai cấp công nhân là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ ………., hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất ………..”

A.

Công nghiệp

B.

Thủ công nghiệp

C.

Nông nghiệp

D.

Sản xuất hàng hóa

Câu 37

Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A.

Quy định.

B.

Quy chế.

C.

Pháp luật.

D.

Quy tắc.

Câu 38

Công dân tham gia góp ý kiến với nhà nước về các vấn đề chính trị ,kinh tế ,xã hội của đất nước là thực hiện

A.

quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B.

quyền tham gia ban hành chính sách xã hội.

C.

quyền xây dựng bộ máy nhà nước.

D.

quyền tự do ngôn luận.

Câu 39

Hình thức khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khác khi xâm phạm tới các quan hệ công vụ nhà nước do pháp luật hành chính bảo vệ được áp dụng với người có hành vi nào dưới đây?

A.

Vi phạm hành chính.

B.

Vi phạm kỉ luật.

C.

Vi phạm hình sự.

D.

Vi phạm dân sự.

Câu 40

Sau khi hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định, các anh A, B, C cũng đăng kí kinh doanh mặt hàng thuốc tân dược. Vì mâu thuẫn với anh C nên ông D là lãnh đạo cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho anh A và anh B. Được anh C cho biết anh A kinh doanh phát đạt, trong khi cửa hàng của mình luôn vắng khách, anh B lập tức tung tin anh A chuyên bán hàng giá do anh M cung cấp. Thông tin của anh B đã khiến lượng khách hàng của anh A giảm sút nghiêm trọng. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Anh C và anh B

B.

Anh C, anh B và ông D

C.

Anh B và ông D

D.

Ông D, anh B và anh M

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán