Đề thi tin học văn phòng cấp độ A (2)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 60 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 18/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 60 câu
Lượt xem 7,943 lượt xem Lượt thi 1,545 lượt thi

Câu 1

Để tạo một thư mục mới trong My Document bạn chọn:

A.

Vào My documents, Click chuột phải vào một chỗ trống (hoặc vào File), chọn New, sau đó chọn Shortcut

B.

Vào My documents, Click chuột phải vào một chỗ trống (hoặc vào File), chọn New, sau đó chọn Text document

C.

Vào My documents, Click chuột phải vào một chỗ trống (hoặc vào File), chọn New, sau đó chọn Folde

D.

Vào My documents, Click chuột phải vào một chỗ trống (hoặc vào File), chọn New, sau đó chọn Briefcase

Câu 2

Để thay đổi màn hình nền trong windows 98 hoặc 2000 bạn chọn:

A.

Click chuột phải vào 1 khoảng trống trên desktop, chọn Properties, sau đó chọn Backgrounds

B.

Click chuột phải vào 1 khoảng trống trên desktop, chọn Properties, sau đó chọn Settings

C.

Click chuột phải vào 1 khoảng trống trên desktop, chọn Properties, sau đó chọn Screen sarver

D.

Click chuột phải vào 1 khoảng trống trên desktop, chọn Properties, sau đó chọn Appearance

Câu 3

Để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ trong Windows, ta nhấn tổ hợp phím:

A.

Ctrl + Tab

B.

Shift + Tab

C.

Alt + Tab

D.

Space + Tab

Câu 4

Khi trỏ chuột, bấm kéo chuột tại viền hay góc cửa sổ sẽ cho phép:

A.

Di chuyển cửa sổ

B.

Đóng cửa sổ

C.

Thay đổi kích thước cửa sổ

D.

Cực tiểu cửa sổ

Câu 5

Trong Windows muốn chọn các phần tử liên tục trong danh sách, ta nhấn chuột trái chọn phần tử đầu và giữ phím gì khi nhấn chuột trái vào phần tử cuối:

A.

Shift

B.

Ctrl

C.

Alt

D.

Insert

Câu 6

Để đánh dấu chọn một cách không liên tục các tập tin hay thư mục trong Windows ta nhấn chuột trái (Left Click) và giữ phím:

A.

Ctrl

B.

Shift

C.

Alt

D.

Insert

Câu 7

Muốn tạo một thư mục trong Windows, ta thực hiện nhấn “phải chuột” chọn:

A.

Properties

B.

New, Folder

C.

Refresh

D.

Các câu trên đều sai

Câu 8

Muốn tạo một shortcut trong Windows, ta thực hiện nhấn “phải chuột” chọn:

A.

New, shortcut

B.

Kéo vào shortcut rồi thả ra vùng cần tạo

C.

Creat Shortcut

D.

Các câu trên đều dung

Câu 9

Để phóng to cửa sổ chương trình ứng dụng ta thực hiện:

A.

Nhấn chuột trái vào nút Close

B.

Nhấn chuột trái vào nút Maximize

C.

Nhấn chuột trái vào nút Minimize

D.

Các câu trên đều sai

Câu 10

Để đóng cửa sổ chương trình ứng dụng ta thực hiện:

A.

Nhấn chuột trái vào nút Close

B.

Nhấn chuột trái vào nút Maximize

C.

Nhấn chuột trái vào nút Minimize

D.

Các câu trên đều sai

Câu 11

Trong Windows, muốn thay đổi ngày giờ hệ thống chúng ta thực hiện :

A.

Control Panel, Date and Time

B.

Nháy kép chuột vào góc dưới bên phải trên thanh Taskbar

C.

Properties, General, Accessed

D.

Câu a, b đúng

Câu 12

Trong hệ điều hành Window biểu tượng mặc nhiên ( My Computer , Recycle Bin ) có thể xoá khỏi

màn hình ( Desktop ) được không ?:
A.

Không

B.

C.

Xoá 2 lần sẽ được

D.

Xoá 3 lần sẽ được

Câu 13

Để tắt máy ở trạng thái chờ , ta nhấn vào nút Start / Shutdow hoặc turn of compurte và chọn vào mục nào trong các mục sau :

A.

Stand by

B.

Turs off

C.

Restart

D.

Cencel

Câu 14

Phát biểu nào dưới đây đúng nhất :

A.

Thư mục có thể chứa thư mục con và tập tin

B.

Thư mục không thể chứa thư mục con và tập tin

C.

Thư mục chỉ có thể chứa được một tập tin

D.

Cả ba ý trên

Câu 15

Phát biểu nào dưới đây là đúng:

A.

Có thể xoá thư mục trên CD-Rom bằng cách chọn thư mục và nhấn phím Delete

B.

Có thể copy thư mục trên CD-Rom vào máy tính.

C.

Có thể đổi tên thư mục trên CD-Rom bằng cách kích chuột phải vµo th môc và chọn Rename

D.

Cả ba ý trên

Câu 16

Để căn chỉnh một đoạn văn bản vào chính giữa ta đưa con trỏ nhập liệu đến đoạn văn bản đó sau đó chọn cách nào trong các cách sau:

A.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R

B.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J

C.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L

D.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

Câu 17

Khi đang nhập liệu trong Excel, phím tắt nào sau đây sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong cùng một ô :

A.

Enter

B.

Shift + Enter

C.

Ctrl + Enter

D.

Alt + Enter

Câu 18

Để sao di chuyển thư mục hoặc tệp tin ra ổ đĩa hoặc thư mục khác ta thực hiện như thế nào?

A.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Rename, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

B.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Remove, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

C.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Copy, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

D.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Cut, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

Câu 19

Để đổi tên một thư mục hay một tệp tin ta nháy chuột phải vào thư mục hay tệp tin đó sau đó chọn:

A.

Create Shotcut

B.

Delete

C.

Paste

D.

Rename

Câu 20

Để xoá một thư mục hay một tệp tin ta nháy chuột phải vào thư mục hay tệp tin đó sau đó chọn :

A.

Cut

B.

Delete

C.

Copy

D.

Paste

Câu 21

Để đóng một cửa sổ của Windows ta làm như sau:

A.

Nháy kép chuột vào biểu tượng của cửa sổ ở góc trên bên trái của cử sổ

B.

Nháy chuột trái vào thực đơn File, chọn CLOSE

C.

Các phương án đưa ra đều đúng.

D.

Nhấn tổ hợp phím ALT + F4

Câu 22

Muốn thay đổi hình dạng của biểu tượng lối tắt (Shortcut) ta thực hiện như sau:

A.

Nhấn phải chuột lên biểu tượng, chọn Properties, chọn thẻ shortcut, chọn Change Icon.

B.

Nhấn chọn Rename shortcut.

C.

Các đáp án còn lại đều đúng.

D.

Nhấn chọn Change shortcut

Câu 23

Trong hệ điều hành Windows, để khởi động lại máy tính, ta nhấn vào nút Start/ Shutdown (hoặc Turn of computer)và phải chọn mục nào trong các mục sau?

A.

Restart.

B.

Shutdown

C.

Standby

D.

Log off...

Câu 24

Phát biểu nào dưới đây là sai:

A.

Có thể biết được một tệp tin trên đĩa CD-ROM có kích thước là bao nhiêu Byte.

B.

Có thể tạo biểu tượng lối tắt (shortcut) cho tệp tin.

C.

Có thể xoá thư mục trên đĩa CD-ROM, bằng cách chọn thư mục và nhấn phím Delete.

D.

Thư mục có thể chứa thư mục con và tệp tin.

Câu 25

Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép:

A.

Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau

B.

Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic.

C.

Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.

D.

Tạo một tệp tin có chứa thư mục con.

Câu 26

Trong Windows để thực hiện việc tính toán đơn giản ta thực hiện:

A.

Start/Program/Acessories/Calculator.

B.

Start/Program/Acessories/NotePad.

C.

Start/Program/Acessories/Paint.

D.

Start/Program/Acessories/Wordpad.

Câu 27

Để mở một cửa sổ của Windows ta làm như sau:

A.

Nháy kép chuột trái.

B.

Nháy chuột phải, chọn Open

C.

Nháy đơn chuột trái, bấm phím Enter.

D.

Cả 3 cách trên đều đúng

Câu 28

Để sao và di chuyển thư một mục hoặc tệp tin ra ổ đĩa hoặc thư mục khác ta thực hiện như thế nào?

A.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Copy, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste.

B.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Cut, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

C.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Remove, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

D.

Nháy chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin, chọn Rename, đưa đến cửa sổ đích nháy chuột phải chọn Paste

Câu 29

Để khôi phục lại một thư mục hoặc tệp tin mới bị xoá trong thùng rác(Recycle Bin), ta mở thùng rác ra chọn thư mục hoặc tệp tin cần khôi phục, ta nhấn chuột phải và chọn :

A.

Restore(Hoặc UNDO DELETE)

B.

Paste

C.

Delete

D.

Properies

Câu 30

Để xem dung lượng của ổ đĩa, thư mục tệp tin, ta nháy chuột chọn

A.

Properties

B.

Size

C.

Name

D.

Type

Câu 31

Cho các cửa sổ cùng một lúc nằm dưới thanh tác vụ (Taskbar), bạn phải thự hiện :

A.

Nhấn phải chuột trên thanh Taskbar, chọn Show the Desktop

B.

Nhấn vào nút Minimize trên các cửa sổ ứng dụng

C.

Nhấn tổ hợp phím CTRL+ ALT

D.

Nhấn tổ hợp phím ALT+TAB

Câu 32

Hai thư mục(hoặc tệp tin) trùng tên nhau có thể nằm trong cùng một thư mục hay không ?

A.

Không được

B.

C.

Có trường hợp được có trương hợp thì không

D.

Chỉ tệp tin là được

Câu 33

Khi ta muốn thay đổi nên màn hinhf Desktop ta nháy chuột phải tại vùng trống trên nền màn hình, chọn Properties sau đó :

A.

Chọn thẻ Desktop(hoặc Background),Chọn nền tương ứng và chọn OK

B.

Chọn Themes, chọn nền tương ứng và chọn OK

C.

Chọn Setting, Chọn nền tương ứng và chọn OK

D.

Chọn Appearance, Chọn nền tương ứng và chọn OK

Câu 34

Muốn gỡ bỏ một chương trình đã cài đặt vào trong máy. Sau khi vào Start/Settings/Control panel, ta thực hiện như sau

A.

Mở Program/Remove Program, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn nút Remove

B.

Mở New/ Accessories, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn Remove

C.

Mở Program/Accessories, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn nút Remove

D.

Add or Remove program, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn nút Remove

Câu 35

Muốn tạo Shortcut trên màn hình Desktop của Windows, ta thực hiện :

A.

Nháy chuột phải trên màn hình trống, chọn New/Shortcut, chọn Browse, chỉ đường dẫn đến tệp tin cần tạo lối tắt, chọn OK, chọn Next, Chọn Finish

B.

Chọn tệp tin giữ và kéo chuột và thả màn hình

C.

Nháy chuột phải vào tệp tin chọn Sen to/ Desktop

D.

Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 36

Trong các câu sau câu nào đúng :

A.

Không thể thay đổi ảnh nền và độ phân giải của màn hình nền (Desktop)

B.

Không thể tạo thư mục mới ngay trên nền màn hình (desktop)

C.

Có thể tạo thư mục mới ngay trên nền màn hình (desktop)

D.

Không thể tự cài đặt máy in

Câu 37

Phát biểu nào sau đây đúng nhất

A.

Hệ điều hành chỉ quản lý tệp tin

B.

Thư mục có thể chứa thư mục con và tệp tin

C.

Tệp tin có thể chứa thư mục

D.

Hệ điều hành chỉ chứa thư mục gốc C:;D:…, không quản lý thư mục con C:;D:;

Câu 38

Thành phần nào sau đây không thuộc cửa sổ thư mục

A.

Con trỏ chuột

B.

Thanh tiêu đề(Title bar)

C.

Thanh trạng thái (Status bar)

D.

Thanh cuốn ngang, cuốn dọc

Câu 39

Trong hệ điều hành Windows, sau khi vào hộp thoại "Taskbar and Start menu Properties", để làm ẩn thanh tác vụ (Taskbar) ta phải chọn thuộc tính nào trong các thuộc tính sau ?

A.

Always on top

B.

Show clock

C.

Auto Hide

D.

Use Personalized Menus

Câu 40

Trong hệ điều hành Windows, trong hộp thoại "Display properties", lớp nào trong các lớp sau dùng để thay đổi chế độ màn hình chờ(chế độ bảo vệ màn hình)

A.

Screen Saver

B.

Background

C.

settings

D.

Desktop

Câu 41

Hệ điều hành Windows 95/98/Me/2000

A.

làm việc theo kiểu dòng lệnh

B.

Chỉ làm việc theo giao diện đồ hoạ

C.

Là chế độ tương tác, đa nhiệm, đa luồng

D.

Là phầ mềm ứng dụng

Câu 42

Kết thúc phiên làm việc với Windows 95/98/Me/2000

A.

Cắt nguồn điện cung cấp cho máy tính

B.

Thoát tất cả các chương trình ứng dụng, chọn Start/Shutdown/OK

C.

Chọn Start/Shutdown/Shutdown/OK và trả lời No. Cho tất cả các thông báo sau đó(nếu có)

D.

Chờ một thời gian nhất định(Khoảng 3 phút) cho hệ thống tự động thoát và cắt nguồn điện cho máy tính

Câu 43

Trong Windows để đinh dạng đĩa ta dùng lệnh

A.

Disk/ Copy Disk

B.

Disk/ Label Disk

C.

Disk/Format/Disk

D.

Các câu trên đều sai

Câu 44

Muốn tạo một thư mục trong Windows, ta thực hiện nhấn phải chuột chọn :

A.

Properties

B.

Refrech

C.

New/Folder

D.

Các câu trên đều sai

Câu 45

Muốn sắp xếp các tập tin khi bị phân mảnh ta thực hiện

A.

Start/programs/Accessories/System Tool/Disk Defragmenter

B.

Disk Defragmenter

C.

Start/programs/Accessories/System Tool/Disk Clear

D.

Start/programs/Accessories/System Tool/Backup

Câu 46

Để xem kích thước một ổ đĩa (Đĩa cứng, đĩa mềm, CD,…) ta thực hiện :

A.

Mở My Computer, di chuyển lên ổ đĩa.

B.

Nhấn phải chuột chọn properties

C.

Nhấn trái chuột Size Disk

D.

Phương án a và b đúng

Câu 47

Biểu tượng Caculator dùng để.

A.

Thực hiện các phép toán số học

B.

Thực hiện các phép tính số muc, logarit, lượng giác

C.

Thực hiện các phép toán so sánh, chuyển đổi các số thập phân, thập phân, nhị phân

D.

Tất cả đều đúng

Câu 48

Để thoát khỏi Windows và tắt hẳn máy tính ta nhấn vào nút Start/Shutdown hoặc Tunrn off Computer) và chọn :

A.

Stanby

B.

Restart

C.

Shutdown

D.

Log off

Câu 49

Để di chuyển sao chép một thư mục hay tệp tin từ vị trí này sang vị trí khác (Lưu lại bản gốc) tathực hiện :

A.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, nhấn tổ hợp phím CTRL +C. Mở nơi muốn tạo bản sao chép(đích0, nhấn tổ hợp phím CTRL + V

B.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, nháy phải chuột chọn Copy. Mở nơi nguồn muốn tạo bản sao chép, nháy phải chuột chọn paste

C.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, Mở Menu Edit chọn Copy. Mở nơi nguồn muốn tạo bản sao chép, chọn menu Edit/ Paste

D.

Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 50

Để di chuyển một thư mục hay tệp tin từ vị trí này sang vị trí khác (Không lưu lại bản gốc) ta thực hiện :

A.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, nhấn tổ hợp phím CTRL +X. Mở nơi muốn tạo bản sao chép(đích0, nhấn tổ hợp phím CTRL + V

B.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, nháy phải chuột chọn Cut. Mở nơi nguồn muốn tạo bản sao chép, nháy phải chuột chọn paste

C.

Chọn thư mục hay tệp tin muốn sao chép, Mở Menu Edit chọn cut. Mở nơi nguồn muốn tạo bản sao chép, chọn menu Edit/ Paste

D.

Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 51

Trong Windows 2000 biểu tượng mặc nhiên (My Computer, Recybyle Bin) có thể xoá khỏi mà hình nền được không ?

A.

Không được

B.

Được

C.

Chỉ xoá được My Computer

D.

Chỉ xoá được Recybyle Bin

Câu 52

Trong My Computer, thao tác nào trong các thao tác sau phải dùng đến thực đơn lệnh File ?

A.

Đổi tên một thư mục(Rename)

B.

Mở một thư mục (Open)

C.

Tạo một thư mục mới

D.

Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 53

Để căn chỉnh một đoạn văn bản vào chính giữa ta đưa con trỏ nhập liệu đến đoạn văn bản đó sau đó chọn cách nào trong các cách sau:

A.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R

B.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J

C.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L

D.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

Câu 54

Trong MS Word để điều chỉnh khoảng cách các dòng cách đều nhau với khoảng cách gấp 1,5 lần khoảng cách binh thường ta nhấn tổ hợp phím tắt nào dưới đây đáp ứng được điều này?

A.

Tổ hợp phím Shift + 5

B.

Tổ hợp phím Alt + 5

C.

Tổ hợp phím Ctrl + 5

D.

Cả 3 phương án đều sai

Câu 55

Để tự động căn chỉnh tự động dữ liệu trong các dòng hoặc cột ta bôi đen các dòng hoặc các  cột và:

A.

Tất cả phương án đều đúng.

B.

Nháy kép chuột vào mép (cạnh) của một dòng hoặc một cột được bôi đen đó.

C.

Giữ chuột tại mép một cạnh và kéo đến vị trí mới.

D.

Chọn Format/Autoformat

Câu 56

Để khởi động chương trình gõ văn bản MS Word, bạn chọn:

A.

Chọn Start, chọn Programs, sau đó chọn Microsoft Word

B.

Click đúp vào biểu tượng Microsoft Word (W) trên desktop

C.

Click vào biểu tượng W trên shortcut bar góc trên cùng ở màn hình

D.

Cả ba phương án trên

Câu 57

Để tạo một văn bản mới trong Word, chúng ta chọn

A.

File, sau đó chọn Open

B.

File, sau đó chọn Print

C.

File, sau đó chọn Exit

D.

File, sau đó chọn New

Câu 58

Để chèn số trang tự động vào văn bản Word ta chọn.

A.

Vào Insert, sau đó chọn Symbol

B.

Vào Insert, sau đó chọn Date and time

C.

Vào Insert, sau đó chọn Picture

D.

Vào Insert, sau đó chọn Page numbers

Câu 59

Để thêm một ký tự đặc biệt vào văn bản Word ta chọn:

A.

Vào Insert, sau đó chọn Symbol

B.

Vào Insert, sau đó chọn Date and time

C.

Vào Insert, sau đó chọn Picture

D.

Vào Insert, sau đó chọn Page numbers

Câu 60

Để thêm tiêu đề đầu và tiêu đề cuối vào văn bản Word ta chọn

A.

Vào Insert, sau đó chọn Symbol

B.

Vào Insert, sau đó chọn Date and time

C.

Vào View, sau đó chọn Header and footer

D.

Vào Insert, sau đó chọn Page numbers

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50    Câu hỏi 51    Câu hỏi 52    Câu hỏi 53    Câu hỏi 54    Câu hỏi 55    Câu hỏi 56    Câu hỏi 57    Câu hỏi 58    Câu hỏi 59    Câu hỏi 60   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn