Đề thi toán cơ bản về TẬP XÁC ĐỊNH

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 23/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 23/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 8,574 lượt xem Lượt thi 1,447 lượt thi

Câu 1

Cho hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Cho hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

 [-2;-1) U (-1;1) U (1;3]

D.

Câu 5

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Hàm số : có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(-\(\infty\);5 ) U [\({55\over 34}\); +\(\infty\))

D.

Câu 8

Hàm số:  có tập xác định là:

 

A.

B.

(1; 2)

C.

D.

Câu 9

Hàm số :  có tập xác định :

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(-1; 0]

D.

Câu 11

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

(-3;-2] U [1;3)

B.

C.

D.

Câu 13

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 14

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

(2; 4)

B.

C.

[2; 4]

D.

Câu 15

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 16

Hàm số :  có tập xác định là : 

 

A.

(0; 2] \ {1}

B.

C.

D.

Câu 17

Hàm số : có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 18

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

x > 0

B.

0 < x < 10

C.

D.

Câu 19

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(4; 8)

D.

Câu 20

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 21

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 22

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(-7; -3)        

D.

Câu 23

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(1; 3)

D.

Câu 24

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 25

Hàm số :  có tập xác định : 

A.

(\(-\infty\);0 ) U (8;\(+\infty\))

B.

C.

D.

Câu 26

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 27

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

[-1; 4]

B.

(- 4; 1]

C.

(- 4; -1]

D.

[1; 4]

Câu 28

Giả sử hàm số : có tập xác định là D. Chọn kết luận sai:

 

A.

B.

C.

D.

Ba kết luận trên đều sai

Câu 29

D là tập xác định của h/s: . Kết luận nào sai?

A.

D = [-3; 4] \ (0; 2)

B.

C.

D.

Câu 30

Cho hàm số : có tập xác định D. Chọn kết quả sai:

 

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán