Đề thi Toán Học (Hình Học) lớp 7 (Đề 1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 27/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 11,026 lượt xem Lượt thi 1,392 lượt thi

Câu 1

Dạng phát biểu khác của  “Tiên đề Ơ-CLít” là :

A.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

B.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó 

C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 2

Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b .Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó :

A.

B.

c cắt b

C.

c // b

D.

c trùng với b

Câu 3

Cho hình vẽ, biết : ME // ND. Số đo góc MON bằng: 

A.

500

B.

550

C.

600

D.

650

Câu 4

Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi :

A.

a và b cùng cắt c

B.

a  c và b c

C.

a cắt c và a c          

D.

a c và a cắt c

Câu 5

Cho tam giác ABC.Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC ,thì 

A.

m chỉ cắt đường thẳng AB 

B.

m chỉ cắt đường thẳng AC

C.

m cắt cả hai đường thẳng AB và AC

D.

Cả A, B, C đều đúng

Câu 6

Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB ,thì:

A.

m cắt cạnh AC

B.

m // AC

C.

mAC

D.

Cả A,B,Cđều dúng

Câu 7

Cho hình vẽ , biết :

d  MQ, d NP và  MQP=110o.

 Số đo x của góc  NPQ bằng : 

A.

600

B.

700

C.

800

D.

900

Câu 8

Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng thứ ba c. Để có một cặp góc so le trong bằng nhau thì điều gì sau đây không thể xảy ra:

A.

Các cặp góc đồng vị bằng nhau     

B.

Các cặp góc so le ngoài không bằng nhau

C.

Các cặp góc so le ngoài bằng nhau

D.

Các cặp góc trong cùng phía bù nhau 

Câu 9

Cho hình vẽ .

Biết EFP= 50 0  . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi 

A.

SEM= 50 0

B.

MEF= 130 0

C.

NEF= 50 0

D.

Cả A, B,C đều  đúng

Câu 10

Cho  tam giác ABC . Ta có  : 

A.

A + B +C  = 180 0

B.

A + B +C = 108 0

C.

A + B +C < 180 0

D.

A + B +C > 180 0

Câu 11

Cho tam giác MHK vuông tại H. Ta có : 

A.

M+ K > 90

B.

M+ K = 900

C.

M+ K < 90

D.

M+ K = 108

Câu 12

Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC. Khi đó: 

A.

ACx > A

B.

ACx > B

C.

ACx < A+B

D.

Cả A,B,C đều đúng

Câu 13

Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có :

A.

A = B + C

B.

B + C = 90o

C.

Hai góc B và C phụ nhau  

D.

Cả A,B,C đều đúng

Câu 14

Cho hai tam giác MNP và DEF .có MN = DE; MP = DF , NP = EF , M = D , N = E, P = F . Ta có : 

A.

∆ MNP =  ∆ DEF

B.

∆ MPN =  ∆ EDF 

C.

∆ NPM =  ∆ DFE 

D.

Cả A,B,C đều đúng 

Câu 15

Cho  ∆ PQR =  ∆ DEF  trong  đó PQ = 4cm , QR = 6cm,  PR= 5cm . Chu vi tam giác DEF là :

A.

14cm

B.

15cm

C.

16cm

D.

17cm

Câu 16

Cho  ∆ ABC =  ∆ DEF có B = 700 , C = 50, EF = 3cm . Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là : 

A.

D= 500 , BC = 3cm

B.

D = 600 , BC = 3cm

C.

D = 700 , BC = 3cm

D.

D = 800 , BC = 3cm

Câu 17

Trường hợp bằng nhau cạnh -cạnh -cạnh của hai tam giác là :

A. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
C. Cả hai câu A, B đều đúng D. Cả hai câu A, B đều sai

Câu 18

Cho hai tam giác HIK và DEF có HI = DE , HK = DF , IK = EF . Khi đó

A.

∆ HKI =  ∆ DEF

B.

∆ HIK =  ∆ DEF

C.

∆ KIH =  ∆ EDF

D.

Cả A, B,C đều đúng

Câu 19

Cho hình vẽ  Các tam giác bằng nhau theo trường hợp c- c-c  là :

A.

∆ ABC =  ∆ ABD

B.

∆ ACE = ∆ ADE

C.

∆ BCE =  ∆ BDE

D.

Cả  A,B,C đều đúng 

Câu 20

Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC .Khi đó :

A.

∆ ABM =  ∆  ACM ( c- c -c )

B.

MAB = MAC

C.

AM là phân giác của góc BAC

D.

Cả A,B,C đều đúng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán