Đề thi Toán Học tổng hợp lớp 7 (Đề 3)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 27/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 9,579 lượt xem Lượt thi 1,404 lượt thi

Câu 1

Biểu thức đại số biểu thị . Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là:

A.

x + y . x - y

B.

( x  + y ) ( x - y ) 

C.

( x +y ) x - y 

D.

x + y ( x - y )

Câu 2

Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a , đáy nhỏ là b, đường cao là h như sau : 

A.

( a + b ) h

B.

( a - b ) h

C.

D.

Câu 3

Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a , đáy nhỏ là b, đường cao là h như sau : 

A.

30x + 5y 

B.

30x +( 30 + 5 )y

C.

30( x + y ) + 35y

D.

30x + 35 ( x + y )

Câu 4

Số lượng học sinh nữ của các lớp trong một trường THCS được ghi lại trong bảng dưới đây :

Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng trên là  : 

A.

Số lớp trong một trườngTHCS

B.

Số lượng học sinh nữ trong mỗi lớp 

C.

Số lớp và số học sinh nữ của mỗi lớp 

D.

Cả A , B , C đều đúng

Câu 5

Số lượng học sinh nữ của các lớp trong một trường THCS được ghi lại trong bảng dưới đây :

Tần số lớp có 18 học sinh nữ ở bảng 2 là :           

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 6

 

Số nào sau đây khong phải là số hữu tỉ

A.

1,435…….

B.

C.

3,(4)

D.

Câu 7

Cách viét nào sau đây là không đúng

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Cho 20n  :  5n = 4  thì  :

A.

n = 0

B.

n = 1

C.

n = 2

D.

n = 3

Câu 9

Số 224  viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là: 

A.

8

B.

98

C.

68

D.

Một đáp số khác

Câu 10

( 0,125) 4 . 84  = 

A.

1000

B.

100

C.

10

D.

1

Câu 11

So sánh hai số 0,53 và 0,( 53) 

A.

0,53 =  0,( 53)

B.

0,53 < 0,( 53)

C.

0,53 > 0,( 53) 

D.

Hai câu B và C sai

Câu 12

Kết quả làm tròn  số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là

A.

0, 712

B.

0, 713 

C.

710

D.

0, 700

Câu 13

Làm tròn số 674 đến hàng chục là : 

A.

680 

B.

670 

C.

770

D.

780

Câu 14

Thực hiện phép tính  13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

A.

0,50

B.

0,48 

C.

0,49 

D.

0, 47 

Câu 15

Cho biết 1 inh sơ = 2,54 cm .Vậy Ti vi loại 17 inh sơ , thì đường chéo màn hình khoảng 

A.

51cm

B.

36 cm 

C.

45 cm 

D.

43 cm

Câu 16

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 5 thì y = 15 . Hệ số tỉ lệ  k của y đối với x là

A.

3

B.

75

C.

1/3 

D.

10

Câu 17

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị của y là 

A.

-10 

B.

- 2,5 

C.

-3

D.

-7

Câu 18

Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại? 

A.

76

B.

78        

C.

72

D.

74

Câu 19

Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3  . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam . Thanh thứ nhất nặng : 

A.

266gam

B.

322gam

C.

232gam

D.

626gam

Câu 20

Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ;  c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng: 

A.

8 : 12 : 15 : 13

B.

16 : 24 : 32 : 35

C.

4 : 12 : 6 : 7

D.

16 : 24 : 30 : 35

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán