Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Lịch Sử lần 1 mã đề 301

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 30/09/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 30/09/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 12,957 lượt xem Lượt thi 3,610 lượt thi

Câu 1

Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là

A.

triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản

B.

soạn thảo Chính cương của Đảng Cộng sản Đông Dươn

C.

tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari

D.

soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu 2

Năm 1959, nước cộng hòa nào sau đây được thành lập ở khu vực Mĩ Latinh?

A.

Lào

B.

Cuba

C.

Indônêxia

D.

Campuchia

Câu 3

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam đã

A.

gửi yêu sách về dân sinh, dân chủ.

B.

tiến hành chiến tranh du kích cục bộ

C.

lập căn cứ địa cách mạng trong cả nước

D.

Đảng Dân chủ Việt Nam

Câu 4

Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam trong năm 1929 là

A.

Hội Phục Việt

B.

Việt Nam Quốc dân đảng

C.

Đông Dương Cộng sản đảng

D.

Đảng Dân chủ Việt Nam

Câu 5

Từ năm 1952 đến năm 1973, kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?

A.

Khủng hoảng

B.

Trì trệ

C.

Suy thoái

D.

Phát triển

Câu 6

Để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951-1953, Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ

A.

phát triển kinh tế thị trường

B.

bài trừ mê tín dị đoan

C.

điện khí hóa nông nghiệp

D.

điện khí hóa nông thôn

Câu 7

Một trong những âm mưu của Mỹ trong thời kì 1954-1975 là biến miền Nam Việt Nam thành

A.

thị trường xuất khẩu duy nhất

B.

căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương

C.

đồng minh duy nhất

D.

căn cứ quân sự duy nhất

Câu 8

Trong hơn một năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhân dân Việt Nam đã

A.

tiến hành hiện đại hóa đất nước

B.

tiến hành công nghiệp hóa đất nước

C.

Phong trào xóa nạn mù chữ trong toàn dân

D.

ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Câu 9

Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12-1986) có nội dung nào sau đây?

A.

Chỉ tập trung đổi mới về văn hóa

B.

Chỉ đổi mới về tổ chức và tư tưởng

C.

Chỉ tập trung đổi mới về chính trị

D.

Đổi mới kinh tế là trọng tâm

Câu 10

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, Nhân dân Việt Nam đã

A.

xây dựng kinh tế tập thể

B.

xây dựng nông thôn mới

C.

xây dựng kinh tế nhà nước

D.

xây dựng căn cứ địa cách mạng

Câu 11

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?

A.

Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh

B.

Xuất bản báo Thanh niên

C.

Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa

D.

Phát động khởi nghĩa Yên Bái

Câu 12

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919 – 1930

A.

Liên minh châu Âu được thành lập

B.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

C.

Nước Nga Xô viết ra đời

D.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Câu 13

Trong khoảng nửa sau những năm 40 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây nắm 3/4 dự trữ vàng của thế giới?

A.

B.

Đan Mạch

C.

Thái Lan

D.

Phần Lan

Câu 14

Năm 1949, quốc gia nào sau đây phá vỡ thể độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ

A.

Hà Lan

B.

Thụy Sĩ

C.

Thụy Điển

D.

Liên Xô

Câu 15

Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

A.

nhiệm vụ cách mạng là đánh đổi phong kiến và đế quốc

B.

lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân

C.

mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ

D.

mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh

Câu 16

Để làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp, tháng 12-1953 Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch nào sau đây

A.

Biên giới thu-đông

B.

Điện Biên Phủ

C.

Hồ Chí Minh

D.

Việt Bắc thu-đông

Câu 17

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân nào sau đây đề ra “phương án Macbáttơn” để thực hiện ở Ấn Độ?

A.

Bỉ

B.

Anh

C.

Tây Ban Nha

D.

Bồ Đào Nha

Câu 18

Tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên đã

A.

tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B.

cải cách ruộng đất trong cả nước

C.

thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh

D.

tiến hành đổi mới đất nước

Câu 19

Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), Nhân dân Việt Nam đã thực hiện phong trào nào sau đây?

A.

Phá kho thóc, giải quyết nạn đói

B.

Chống độc quyền xuất cảng lúa gạo.

C.

Chống độc quyền cảng Sài Gòn.

D.

Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.

Câu 20

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 1945-1973?

A.

Thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí

B.

Không chạy đua vũ trang với Liên Xô

C.

Không phải chi ngân sách cho quốc phòng

D.

Không phải viện trợ cho đồng minh

Câu 21

Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới (tháng 12-1986) trong tình hình quốc tế đang có chuyển biến nào sau đây

A.

Các nước ASEAN đã thành những “con rồng” kinh tế châu Á.

B.

Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

C.

Xu hướng hòa hoãn Đông-Tây bắt đầu xuất hiện

D.

Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ.

Câu 22

Để tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) đề ra chủ trương

A.

thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương

B.

phát động cao trào kháng Nhật cứu nước

C.

thành lập Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào

D.

thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh

Câu 23

Trong thời kì 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã

A.

thành lập Nha Bình dân học vụ

B.

soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

C.

ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

D.

thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu 24

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình Việt Nam trong thời kì 1954-1975

A.

Cách mạng miền Nam luôn ở thể tiến công

B.

Miền Nam chưa được giải phóng

C.

Miền Bắc đã được giải phóng

D.

Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền

Câu 25

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh

A.

Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

B.

một số tổ chức hợp tác mang tính khu vực đã ra đời

C.

một số tổ chức hợp tác mang tính khu vực đã ra đời

D.

trật tự hại cực Ianta đã sụp đổ hoàn toàn

Câu 26

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A.

Nhật tiến hành cuộc đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương

B.

Pháp tăng cường khủng bố phong trào yêu nước Việt Nam

C.

Việt Nam chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế

D.

Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp

Câu 27

Năm 1960 được ghi nhận là “Năm châu Phi” với sự kiện nào sau đây

A.

Libi được trao quyền tự trị.

B.

Ai cập được trao quyền tự trị

C.

Angiêri được trao quyền tự trị

D.

17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập

Câu 28

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), Liên Xô không được phân chia phạm vi ảnh hưởng ở địa bàn nào sau đây?

A.

Đông Béclin

B.

Đông Béclin

C.

Đông Đức

D.

Tây Âu

Câu 29

Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp khi

A.

Nhân dân Việt Nam đang tránh việc đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc

B.

Chính phủ Pháp có thiện chí giữ gìn nền hòa bình ở Đông Dương

C.

quân dân Việt Nam vẫn đang phát triển thể chủ động tiến công

D.

Trung Hoa Dân quốc không đồng ý cho quân Pháp ra miền Bắc Việt Nam

Câu 30

Trung Hoa Dân quốc không đồng ý cho quân Pháp ra miền Bắc Việt Nam

A.

khả năng thắng lớn của quân giải phóng

B.

quân đội Sài Gòn đã tan rã hoàn toàn

C.

khả năng can thiệp trở lại của Mĩ rất cao

D.

nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút" đã hoàn thành

Câu 31

Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều

A.

đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

B.

dựa vào lực lượng chính trị quần chúng

C.

sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang

D.

tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất

Câu 32

Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt nào sau đây so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn?

A.

Được thiết lập tử quyết định của các cường quốc.

B.

Có hai hệ thống xã hội đối lập về chính trị.

C.

Hình thành gắn với kết cục của chiến tranh thế giới.

D.

Bị chi phối bởi quyền lợi của các cường quốc.

Câu 33

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã

A.

quyết định thành lập khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương

B.

đề ra nhiệm vụ phát triển những cơ sở của chế độ mới để tiến lên chủ nghĩa xã hội

C.

chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến.

D.

tiến hành thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

Câu 34

tiến hành thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

A.

tiến hành thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

B.

thành công trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt”.

C.

thành công của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam

D.

việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu 35

Thực tiễn các phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 đã khẳng định

A.

những điều kiện để thành lập một chính đảng vô sản đang chín muồi.

B.

giai cấp tư sản không đủ khả năng lãnh đạo phong trào dân tộc.

C.

vai trò của lực lượng trí thức trước yêu cầu khách quan của lịch sử

D.

lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản đang hình thành

Câu 36

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) có tác động nào sau đây đến Việt Nam?

A.

Tạo cơ sở cho khuynh hướng tư sản xuất hiện.

B.

Cơ cấu ngành kinh tế chuyển biến rõ nét hơn

C.

Tạo điều kiện cho giai cấp công nhân ra đời

D.

Quan hệ sản xuất phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn

Câu 37

Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) đã

A.

làm cho các khối quân sự đối đầu ở châu Âu bị giải thể hoàn toànlàm cho toàn cầu hóa trở thành một xu thế trong quan hệ quốc tế

B.

làm cho toàn cầu hóa trở thành một xu thế trong quan hệ quốc tế

C.

chuyển quan hệ hai nước từ thể đối đầu sang đồng minh chiến lược

D.

góp phần làm giảm tình trạng đối đầu trong quan hệ quốc tế

Câu 38

Trong thời gian ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm 1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây nhằm chuẩn bị cho bước chuyển biến về chất của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam?

A.

Trực tiếp tạo ra sự phân hóa trong các tổ chức tiền cộng sản

B.

Bắt đầu xây dựng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc

C.

Khởi đầu tạo dựng các mối quan hệ với cách mạng thế giới

D.

Gây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt

Câu 39

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

A.

Có lực lượng vũ trang cách mạng gồm ba thứ quân

B.

Từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy

C.

Từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng

D.

Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân

Câu 40

Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân đội và nhân dân Việt Nam?

A.

Tạo ra sự thay đổi lớn về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam

B.

Là một đợt tổng khởi nghĩa ở các đô thị, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt

C.

Là biểu hiện của sự kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng

D.

Căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” của cuộc kháng chiến

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán