Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,919 lượt xem Lượt thi 326 lượt thi

Câu 1

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
 

Bubbles of air in ice cream make it soft and enough smooth to eat.

A.

make

B.

to eat

C.

enough smooth

D.

of

Câu 2

After several months, the problem continues to be discussed

A.

The discussion of the problem is not over yet.

B.

Several new problem have risen and must be discussed.

C.

 The discussion of the problem ceased several months ago.

D.

The problem was solved after several months’ discussion.

Câu 3

Visitors are ….....to beware of pickpockets.

A.

 commanded

B.

informed

C.

advised

D.

notified

Câu 4

The basketball player _______ into the air and put the ball through the basket.

A.

 leaped

B.

ran

C.

walked

D.

pushed

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ gạch chân của 3 từ còn lại.

A.

police

B.

comprise

C.

contract

D.

polite

Câu 6

 

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

picked

B.

painted

C.

needed

D.

 landed

Câu 7

The ceiling in this room doesn't look very safe. It looks as if it ______ down.

A.

would fall

B.

is falling

C.

falls

D.

is going to fall

Câu 8

Several people came forward to congratulate me and……………………me by the hand.

A.

shook

B.

 picked

C.

grasped

D.

held

Câu 9

Don't worry. You…... told if there's a change of plan.

A.

 will been

B.

will

C.

will be

D.

 be

Câu 10

Hi Marry, don't ............................... your dreams even it's hard to make them come true!

A.

let

B.

abandon

C.

leave

D.

desert

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán