Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 10. Life on other planets THCS Xã Đàn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 807 lượt xem Lượt thi 28 lượt thi

Câu 1

The rugged mountains in the distance were dark and…………………

A.

 mysterious

B.

 mystery

C.

myth

D.

mysteries

Câu 2

There is a lot of evidence for people to believe the .................of UFOs.

A.

truth

B.

 life

C.

 imagination

D.

existence

Câu 3

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
He claim that aircraft noise was the worst form of air pollution in London.

A.

 of

B.

aircraft noise

C.

claim

D.

the worst

Câu 4

Nobody hate you – it’s all in your……………………..!

A.

imagining

B.

 image

C.

imagination

D.

imagines

Câu 5

The timber is graded …………………..its thickness.

A.

on

B.

 with

C.

of

D.

 according to

Câu 6

You may also find your country and other....................places.

A.

 interest

B.

interested

C.

uninteresting

D.

interesting

Câu 7

The………………….is due to take off at midnight.

A.

 airmail

B.

 airport

C.

airline

D.

aircraft

Câu 8

If I ................the prime minister, I'd bring back capital punishment.

A.

was 

B.

were 

C.

am

D.

had been

Câu 9

 If I could speak Spanish, I………………next year studying in Mexico.

A.

would have spent

B.

had spent

C.

would spend

D.

will spend

Câu 10

If we ..............in the next five minutes, we'll be late for the train.

A.

wouldn't leave

B.

didn't leave

C.

don't leave

D.

won't leave

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn