Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Hóa Học lớp 10 trường Thpt Chuyên Vĩnh Phúc

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,555 lượt xem Lượt thi 70 lượt thi

Câu 1

Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO và CaCO bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A.

4,48.

B.

1,79

C.

5,60

D.

2,24

Câu 2

Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

A.

75,68%.

B.

24,32%.

C.

51,35%

D.

48,65%

Câu 3

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước. 

B.

Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo. 

C.

Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá -1, flo và clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7

D.

Dung dịch HF hòa tan được SiO2

Câu 4

Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

A.

K và Cl2

B.

K, H2 và Cl2

C.

KOH, H2 và Cl2

D.

KOH, O2 và HCl

Câu 5

Hỗn hợp X gồm FeCl2 và NaCl có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A.

5,74.

B.

2,87

C.

6,82

D.

10,80

Câu 6

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai?

A.

Zn + 2HCl  → ZnCl2 + H2

B.

Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C.

CuO + 2HCl  →  CuCl2 + H2O

D.

AgNO3 + HCl  →  AgCl + HNO3

Câu 7

Để trung hoà 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu?

A.

0,5 lít

B.

0,4 lít

C.

0,3lít

D.

0,6 lít

Câu 8

Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A.

0,3

B.

0,4

C.

0,2

D.

0,1

Câu 9

Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A.

6,72

B.

8,40

C.

3,36

D.

5,60

Câu 10

Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot

B.

Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl

C.

Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo

D.

Tính khử của ion Br- lớn hơn tính khử của ion Cl-

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán