Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Hóa Học lớp 10 trường Thpt Vĩnh Yên

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,573 lượt xem Lượt thi 76 lượt thi

Câu 1

Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O2 với khí O3 bằng phương pháp hóa học?

A.

Dung dịch KI + hồ tinh bột

B.

Dung dịch NaOH

C.

Dung dịch H2SO4

D.

Dung dịch CuSO4

Câu 2

Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là

A.

60%

B.

40%

C.

80%

D.

20%

Câu 3

Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là

A.

24,0

B.

34,8

C.

10,8

D.

46,4

Câu 4

Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.

36

B.

20

C.

18

D.

24

Câu 5

Cho các dung dịch mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Dùng chất nào để phân biệt giữa 4 dung dịch này:

A.

HCl

B.

AgNO3

C.

Quì tím

D.

BaCl2

Câu 6

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?

A.

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

B.

HCl + Mg → MgCl2 + H2

C.

HCl + NaOH → NaCl + H2O

D.

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

Câu 7

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a). Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).

Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

A.

2

B.

4

C.

1

D.

3

Câu 8

Hòa tan hết 1,69 gam Oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

A.

20

B.

40

C.

30

D.

10

Câu 9

Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là

A.

Fe, Fe2O3

B.

Fe, FeO

C.

Fe3O4, Fe2O3

D.

FeO, Fe3O4

Câu 10

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A.

Al

B.

Mg

C.

Na

D.

Cu

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán