Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Hóa Học lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,546 lượt xem Lượt thi 47 lượt thi

Câu 1

Cho dãy các chất sau: HCl, H2SO4, H3PO4, NaOH, C2H5OH, Ba(OH)2, Fe(NO3)3, NH4Cl, KAlO2. Số chất điện li mạnh là:

A.

6

B.

7

C.

8

D.

9

Câu 2

Cho các chất sau: KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất có tính chất lưỡng tính là

A.

2

B.

3

C.

4

D.

6

Câu 3

Khi trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,125M với 400 ml dung dịch HCl 0,05M thu được dung dịch có pH là

A.

2

B.

6

C.

10

D.

12

Câu 4

Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là:

A.

NH4+, NO3-, HCO3-, OH- 

B.

K+, H+, SO42-, OH-

C.

Na+, NH4+, H+,CO32-

D.

Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

Câu 5

Thể tích dung dịch HNO3 0,3M vừa đủ để trung hòa 100 ml dung dịch chứa hỗn hp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là

A.

100 ml

B.

150ml

C.

200 ml

D.

250 ml

Câu 6

Cho phản ứng hóa học NaOH + HCl →  NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?

A.

2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl

B.

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

C.

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

D.

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

Câu 7

Cho thí nghiệm như hình vẽ, bên trong bình có chứa khí NH3, trong chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein. Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là: 

A.

Nước phun vào bình và chuyển thành màu xanh

B.

Nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng

C.

Nước phun vào bình và không có màu

D.

Nước phun vào bình và chuyển thành màu tím

Câu 8

Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A.

37,8 gam

B.

18,9 gam

C.

28,35 gam

D.

39,8 gam

Câu 9

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là:

A.

33,8 gam

B.

28,5 gam

C.

29,5 gam

D.

31,3 gam

Câu 10

Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A.

0,448

B.

0,792

C.

0,672

D.

0,746

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán