Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Hóa Học Lớp 11 trường Thpt Tam Đảo

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,110 lượt xem Lượt thi 33 lượt thi

Câu 1

Tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm A: cho từ từ từng giọt HCl cho đến dư vào dung dịch Na2CO3 và khuấy đều. Thí nghiệm B: cho từ từ từng giọt Na2CO3 cho đến dư vào dung dịch HCl và khuấy đều. Kết luận rút ra là:

A.

Cả hai thí nghiệm đều không có khí.

B.

Cả hai thí nghiệm đều có khí bay ra ngay từ ban đầu.

C.

Thí nghiệm A lúc đầu chưa có khí sau đó có khí, thí nghiệm B có khí ngay lập tức

D.

Thí nghiệm A không có khí bay ra, thí nghiệm B có khí bay ra ngay lập tức

Câu 2

Chỉ ra mệnh đề nào không đúng:

A.

Phot pho tạo được nhiều oxit hơn nitơ

B.

Ở điều kiện thường , photpho hoạt động hơn nitơ

C.

Photpho trắng hoạt động hơn photpho đỏ

D.

axit photphoric là một axit trung bình

Câu 3

Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A.

Khí cacbonic

B.

khí cacbon monooxit    

C.

Khí clo

D.

khí hidroclorua

Câu 4

Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hòa tan vào nước?

A.

ZnSO4

B.

HClO

C.

KOH

D.

C2H5OH

Câu 5

Chất thuộc loại hợp chất hữu cơ là:

A.

CO2

B.

CH4

C.

CO

D.

Na2CO3

Câu 6

Tổng số hệ số cân bằng của phản ứng Mg + HNO3  →   Mg(NO3)2 + N2 +H2O là:

A.

29

B.

25

C.

28

D.

32

Câu 7

A là một hợp chất hữu cơ chứa 4 nguyên tố C, H, O, N. Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N lần lượt là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. Công thức đơn giản nhất của A là:

A.

C8H5N2O4

B.

C3H7NO3

C.

C6H5NO2

D.

C9H19N3O6

Câu 8

Cho phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A.

2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl

B.

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

C.

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

D.

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Câu 9

Dung dịch KOH 0,1M có pH là:

A.

pH = 2

B.

pH = 1

C.

pH = 12

D.

pH = 13

Câu 10

Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Phần trăm theo khối lượng của mỗi chất lần lượt là:

A.

74% và 26%

B.

16% và 84%

C.

84% và 16%

D.

26% và 74%

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán