Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Sinh Học lớp 9 trường THCS Thạch Bàn

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,059 lượt xem Lượt thi 267 lượt thi

Câu 1

Đơn phân cấu tạo của ADN là:

A.

Protein   

B.

Axit amin

C.

Riboxom

D.

Nucleotit.

Câu 2

Kết quả của quá trình nguyên phân là:

A.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội

B.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 4 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu.

C.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con giống nhau và khác tế bào mẹ ban đầu.

D.

Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể mẹ giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu

Câu 3

Một phân tử ADN mẹ nhân đôi một số lần đã tạo ra các phân tử ADN con có tổng số mạch đơn từ các nucleotit tự do của môi trường nội bào là 14 mạch đơn. Số lần nhân đôi của phân tử ADN mẹ là:

A.

8

B.

3

C.

4

D.

7

Câu 4

Sơ đồ nào đúng về mối quan hệ giữa gen và tính trạng?

A.

Gen à mARN à protein à tính trạng

B.

Gen à protein  à mARNà tính trạng

C.

mARN à proteinà Gen  à tính trạng

D.

protein à Gen à  mARNà tính trạng

Câu 5

Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình là 3:3:1:1? Biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra

A.

Aabb x aaBb        

B.

AaBb x Aabb

C.

AaBb x aabb

D.

AaBb x AaBb.

Câu 6

Protein thực hiện chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

A.

Cấu trúc bậc 1

B.

Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

C.

Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

D.

Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Câu 7

Ruồi giấm có 2n=8 NST. Một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân có bao nhiêu nhiễm sắc thể?

A.

32

B.

16

C.

4

D.

8

Câu 8

Qua giảm phân, mỗi noãn bào bậc I tạo ra bao nhiêu trứng?

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Câu 9

Chọn câu trả lời đúng nhất. ADN được tổng hợp theo.

A.

Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung.

B.

Nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.

C.

Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

D.

Nguyên tắc bổ sung.

Câu 10

Ba khâu của kỹ thuật gen lần lượt tiến hành theo trình tự sau:

A.

Tách ADN, tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp và tế bào nhận.

B.

Chuyển ADN vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ hợp, tách ADN.

C.

Tách ADN, chuyển ADN vào tế bào nhận, tạo ADN tái tổ hợp

D.

Tạo ADN tái tổ hợp, tách ADN, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán