Đề thi trắc nghiệm 15 phút tiếng anh Lớp 11 Trường THPT Liên Hà

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,036 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

I have to take that French course, ……………………?

A.

don't I

B.

do I

C.

haven't I

D.

have I

Câu 2

Not only Mr. Smith but also Mrs. Smith ……………….. very tired and hungry.

A.

are

B.

were

C.

am

D.

is

Câu 3

She kept herself ………………… knitting clothes for refugees.

A.

occupied

B.

 occupying

C.

 occupy

D.

occupational

Câu 4

Yuri Gagarin was the first person ……………… into space.

A.

who was flying

B.

 to fly

C.

Who flies

D.

flew

Câu 5

You didn't see him, ...............?

A.

do you

B.

did you

C.

don't you

D.

didn't you

Câu 6

…………………seats with you? I’d like to sit next to my son.

A.

Could I change

B.

Did I change

C.

Was I able to change

D.

Do I change

Câu 7

Lan told me she .................. in the kitchen when you phoned.

A.

would cook

B.

cooked

C.

was going to cook

D.

was cooking

Câu 8

It is a great ….....that the exhibition was cimcelled at the last minute after all
your work.

A.

complaint

B.

pity

C.

sadness

D.

sorrow

Câu 9

..........of the shop, my friend Roger went in.

A.

As I came out

B.

On coming out

C.

 Coming out

D.

When coming out

Câu 10

Why did you insist ..........so early last night?

A.

for leaving

B.

leaving

C.

 to leave

D.

 on leaving

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán