Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 15. Computers THCS Láng Hạ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,502 lượt xem Lượt thi 33 lượt thi

Câu 1

 I don’t have to take any more math classes. I’ve …………………..taken all the required.

A.

 yet

B.

anymore

C.

 already

D.

still

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

great

B.

easily

C.

 reasonable

D.

speaker

Câu 3

 Normally you can ……………….information in the library.

A.

take

B.

 search

C.

 find

D.

put

Câu 4

I do not know where could he have gone so early in the morning.

A.

could he

B.

so early

C.

 in the morning

D.

have gone

Câu 5

What time do you need to be ready at work?

A.

at work

B.

What time

C.

to be

D.

need

Câu 6

He…………………for several years.

A.

 hadn’t smoked

B.

hasn’t smoked

C.

doesn’t smoke

D.

didn’t smoke

Câu 7

Everyone looked at the flag while they sang the national antherm.

A.

Everyone

B.

national

C.

looked at

D.

sang

Câu 8

The prisoners got away of their guards and ran into the woods.

A.

of

B.

 the woods

C.

got away

D.

into

Câu 9

I don’t like eggs and my brother…………………..
 

A.

does, too

B.

do, too

C.

don’t, either

D.

doesn’t, either

Câu 10

My father……………………smoking many years ago.

A.

give up

B.

has given up

C.

was given up

D.

gave up

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán