Đề thi trắc nghiệm chuyên đề Giới thiệu chung về thế giới sống môn Sinh Học Lớp 10 Trường Thpt Chuyên Bắc Ninh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 18 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 18 câu
Lượt xem 2,609 lượt xem Lượt thi 88 lượt thi

Câu 1

Tổ chức  sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?

A.

Quần thể     

B.

Quần  xã 

C.

Cơ thể

D.

Hệ sinh thái 

Câu 2

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của  hệ sống là : 

A.

Sinh  quyến

B.

Hệ sinh thái 

C.

Loài   

D.

Hệ cơ quan 

Câu 3

Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :

A.

Hệ cơ quan

B.

C.

Cơ thể

D.

Cơ quan

Câu 4

Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?

A.

Tim

B.

Phổi

C.

Ribôxôm

D.

Não bộ

Câu 5

Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?

A.

Quần  thể 

B.

Quần xã 

C.

Loài   

D.

Sinh  quyển 

Câu 6

Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống ? 

A.

Trao đổi chất 

B.

Sinh trưởng và phát triển 

C.

Cảm ứng và sinh trưởng 

D.

Tất cả các hoạt động nói trên

Câu 7

Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?

A.

Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống 

B.

Là đơn vị chức năng của tế bào sống

C.

Được cấu tạo từ các mô 

D.

Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan 

Câu 8

Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là: 

A.

Hệ cơ quan

B.

Bào quan 

C.

Đại phân tử 

D.

Câu 9

Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là :

A.

Đại phân tử có cấu trúc đa phân 

B.

Là thành phần  cấu tạo của màng tế bào 

C.

Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a min 

D.

Đều được cấu tạo từ các nuclêit

Câu 10

Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là :

A.

Prôtêin

B.

Pôlisaccirit  

C.

A xít nuclêic

D.

Nuclêôtit

Câu 11

Hệ thống các nhóm mô được sắp  xếp  để thực hiện một loại chức năng  thành lập nên ..... và nhiều ....... tạo  thành hệ .......

Từ đúng để điền  vào chố trống  của câu trên  là: 

A.

Tế bào 

B.

Cơ thể 

C.

Cơ quan

D.

Bào quan 

Câu 12

Đặc điểm chung của trùng roi , a mip, vi khuẩn là: 

A.

Đều thuộc giới động vật 

B.

Đều có cấu tạo đơn bào

C.

Đều thuộc giới thực vật 

D.

Đều là những cơ thể đa bào

Câu 13

Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :

A.

Quần thể

B.

Nhóm quần thể

C.

Quần xã 

D.

Hệ sinh thái 

Câu 14

Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là : 

A.

Quần thể

B.

Hệ sinh thái

C.

Loài sinh vật 

D.

Nhóm quần xã 

Câu 15

Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

A.

Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã

B.

Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể 

C.

Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái 

D.

Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái 

Câu 16

Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của :

A.

Toàn bộ  các sinh vật  cùng loài 

B.

Toàn bộ  các sinh vật   khác  loài 

C.

Các quần thể  sinh vật  khác loài trong 1 khu  vực sống 

D.

Các quần thể  sinh vật cùng loài 

Câu 17

Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là :

A.

Thuỷ Quyển

B.

Sinh quyển

C.

Khí quyển

D.

Thạch quyển

Câu 18

Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :

A.

Một hệ thống mở 

B.

Có khả năng tự điều chỉnh

C.

Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

D.

Cả a,b,c, đều đúng 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán