Đề thi trắc nghiệm giới động vật môn Sinh Học Lớp 10 trường Thpt Thái Phiên

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 19 câu
Lượt xem 2,889 lượt xem Lượt thi 132 lượt thi

Câu 1

Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât ?

A.

Cơ thể đa bào phức tạp 

B.

Tế bào có nhân chuẩn 

C.

Có khả năng di chuyển tích cực trong môi trường

D.

Phản ứng chậm trước môi trường

Câu 2

Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật ?

A.

Tế bào có chứa chất xenlucôzơ

B.

Không tự tổng hợp được chất hữu cơ 

C.

Có các mô phát triển 

D.

Có khả năng cảm ứng trước môi trường 

Câu 3

Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật .

A.

Khả năng tự di chuyển

B.

Tế bào có thành bằng chất xen lucôzơ

C.

Khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ 

D.

Cả a,b,c đều đúng 

Câu 4

Động vật kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ? 

A.

Tự dưỡng 

B.

Luôn hoại sinh                                 

C.

Dị dưỡng

D.

Luôn ký sinh 

Câu 5

Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật ?

A.

Có cơ quan dinh dưỡng 

B.

Có cơ quan sinh sản

C.

Có cơ quan gắn chặt cơ thể vào môi trường sống 

D.

Có cơ quan thần kinh 

Câu 6

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ?

A.

Phát sinh sớm nhất trên trái đất 

B.

Cơ thể đa bào có nhân sơ 

C.

Gồm những sinh vật dị dưỡng

D.

Chi phân bố ở môi trường cạn 

Câu 7

Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây ?

A.

Trùng roi nguyên thuỷ

B.

Tảo đa bào 

C.

Vi khuẩn 

D.

Nấm

Câu 8

Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với các ngành còn lại ?

A.

Ruột khoang

B.

Thân mềm 

C.

Giun tròn  

D.

Chân khớp 

Câu 9

Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là : 

A.

Bò cạp 

B.

Châu chấu 

C.

Sứa biến 

D.

Tôm sông 

Câu 10

Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là:

A.

Thân mềm  

B.

Có xương sống  

C.

Chân khớp 

D.

Giun dẹp 

Câu 11

Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là:

A.

Giun đũa 

B.

Đĩa  phiến 

C.

Giun đất

D.

Giun  kim 

Câu 12

Con chấu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây?

A.

Ruột khoang 

B.

Da gai  

C.

Thân mềm 

D.

Chân khớp

Câu 13

Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm

A.

Là ngành động vật tiến hoá nhất 

B.

Chỉ  phân bố ở môi trường nước 

C.

Cơ thể không phân đốt 

D.

Cơ thể luôn có vỏ kitin bao bọc 

Câu 14

Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn?

A.

Chân khớp 

B.

Dãy sống 

C.

Ruột khoang

D.

Giun dẹp 

Câu 15

Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là :

A.

Lưỡng cư

B.

Sâu bọ

C.

Bò sát 

D.

Thú 

Câu 16

Động vật dưới đây có cơ thể không đối xứng  hai bên là 

A.

Hải  quỳ

B.

Bò cạp  

C.

Ếch đồng  

D.

Cua biển 

Câu 17

Cấu trúc nào sau đây được xem là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt giữa động vật có xương sống với động vật thuộc các ngành không có xương sống ?

A.

Vỏ kitin của cơ thể                                 

B.

Vỏ đá vôi 

C.

Hệ thần kinh 

D.

Cột sống

Câu 18

Động vật có vai trò nào sau đây?

A.

Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái 

B.

Làm tăng lượng ô xy của không khí 

C.

Cung cấp thực phẩm cho con người 

D.

Cả a, b và c đều đúng 

Câu 19

Phát biểu nào sau đây sau khi nói về vai trò của động vật ?

A.

Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái 

B.

Nhiều loài cung cấp thực phẩm cho con người 

C.

Nhiều loài có thể là tác nhân truyền bệnh cho con người 

D.

Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán