Đề thi trắc nghiệm học kỳ I - Nâng cao THCS – THPT NEWTON

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 19/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,205 lượt xem Lượt thi 67 lượt thi

Câu 1

 You can learn as much theory as you like, but you only master a skill by........ it a lot.

A.

training

B.

practising

C.

doing

D.

exercising

Câu 2

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
We are so excited about our trip next month to France. We ................... Paris, Nice and Grenoble.

A.

are going to visit

B.

are visiting

C.

will be visiting

D.

will visit

Câu 3

Do you mean the cinema …............ the station? 

A.

on

B.

frorit

C.

 oposite

D.

to

Câu 4

 _____ the time you get to the theatre, the play will have finished

A.

In

B.

By

C.

Untill

D.

On

Câu 5

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:
 

the young man help / my father and me get up 

A.

The young man has helped my father and me get up.

B.

The young man help my father and me get up.

C.

The young man had helped my father and me get up.

D.

The young man helped my father and me get up.

Câu 6

 I / half an hour late / school 

A.

I was half an hour late for school.

B.

I was half an hour late to school.

C.

 I was half an hour late into school.

D.

 I was half an hour late on school.

Câu 7

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

People work mainly to….......money.

A.

finance

B.

earn

C.

pay

D.

win

Câu 8

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của các từ còn lại:

A.

 example

B.

coax

C.

exhaust

D.

exist

Câu 9

Peter hates getting up early in winter. (stand) 

A.

Peter can't stand to getting up early in winter.

B.

Peter can't stand get up early in winter.

C.

Peter can't stand getting up early in winter.

D.

Peter can't stand to get up early in winter.

Câu 10

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

/ use / be / footballer / team / football / national / Hong Son / the best / of / our /.

A.

Hong Son used to being the best footballer of our national football team

B.

Hong Son used being the best footballer of our national football team

C.

Hong Son uses to be the best footballer of our national football team

D.

Hong Son used to be the best footballer of our national football team

Câu 11

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

He didn't get the job despite of his experience in the field.

A.

experience

B.

didn't get

C.

 despite of

D.

 field

Câu 12

 / I / look forward / start / work / you /.

A.

I look forward to start working to you

B.

 I look forward to start working for you

C.

 I look forward to start to work for you

D.

I look forward to starting to work for you.

Câu 13

If you're not too tired we could have a.............of tennis after lunch. 

A.

match

B.

game

C.

party

D.

play

Câu 14

In my class / find / the young man / my father shout / my English teacher 

A.

 In my class, I found that the young man and my father had shouted on was my English teacher.

B.

 In my class, I found that the young man my father had shouted was my English teacher.

C.

In my class, I found that the young man and my father had shouted in was my English teacher.

D.

 In my class, I found that the young man my father had shouted at was my English teacher.

Câu 15

I wish...........a doctor when I grow up.

A.

being

B.

to be

C.

to

D.

to being

Câu 16

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho trước sau đây:
You needn’t have taken so many warm clothes there.

A.

You have taken so many warm clothes that I don’t need.

B.

There’s no need for you to take so many warm clothes there.

C.

 It’s not necessary for you to take so many warm clothes there.

D.

You took a lot of warm clothes but it was not necessary.

Câu 17

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
She .........................

A.

has never been heard of.

B.

have never been heard of.

C.

has never been hearing of.

D.

has never be heard of.

Câu 18

The soap opera star threatened to.................. her dentist for $10 million.

A.

 prosecute

B.

convict

C.

charge

D.

sue

Câu 19

The purpose of phonetics is ___________ an inventory and a description of the sounds found in speech.

A.

being provided

B.

provided

C.

to provide

D.

provide

Câu 20

Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

 animal

B.

 comedy

C.

important

D.

difference

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn