Đề thi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 25 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 11/05/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 25 câu
Lượt xem 2,854 lượt xem Lượt thi 324 lượt thi

Câu 1

Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào?

A.

Lực lượng viễn chinh Mĩ.

B.

Lực lượng nguỵ quân.

C.

Lực lượng quân đội Sài Gòn.

D.

Lực lượng quân đội Hà Nội.

Câu 2

Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?

A.

Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mỹ, Diệm.

B.

Cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.

C.

Tiến hành CM DTDC

D.

Không phải các nhiệm vụ trên.

Câu 3

Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A.

Có vai trò quan trọng nhất.

B.

Có vai trò cơ bản nhất.

C.

Có vai trò quyết định trực tiếp.

D.

Có vai trò quyết định nhất.

Câu 4

Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng vào thời gian nào?

A.

22 – 5 – 1955.

B.

16 – 5 –1955

C.

01 – 01 – 1955.

D.

10 – 10 –1954.

Câu 5

Đầu năm 1955, khi đã đứng vững ở miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm đã mở chiến dịch nào?

A.

“tố cộng”, “diệt cộng”

B.

“bài phong”, “đả thực”, “diệt cộng”.

C.

“tiêu diệt cộng sản không thương tiếc”.

D.

“thà bắn nhầm hơn bỏ sót”.

Câu 6

Ngày 01 – 12 – 1958 Mỹ Diệm đã gây vụ tàn sát nào làm chết hơn 1000 người dân?

A.

Chợ Được.

B.

Hương Điền.

C.

Vĩnh Trinh.

D.

Phú Lợi

Câu 7

Chính sách nào của Mỹ Diệm được thực hiện trong chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?

A.

Phế truất Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống.

B.

Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam.

C.

Mở chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, thi hành “luật 10 – 59”, lê máy chém khắp miền Nam.

D.

Thực hiện chính sách “đả thực”, “bài phong”, “diệt cộng”.

Câu 8

Sau khi ký hiệp định Giơnevơ 1954, nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Diệm bằng hình thức chủ yếu nào?

A.

Đấu tranh vũ trang.

B.

Đấu tranh chính trị, hòa bình

C.

Dùng bạo lực cách mạng.

D.

Đấu tranh vũ trang, kết hợp với đấu tranh chính trị hòa bình.

Câu 9

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào “Đồng khởi” 1959 – 1960 là gì?

A.

Mỹ - Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ, thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”.

B.

Có nghị quyết Hội nghị lần thứ XV của Đảng về đường lối CM miền Nam

C.

Do chính sách cai trị của Mỹ - Diệm làm cho CM miền Nam bị tổn thất nặng.

D.

Mỹ Diệm phá hoại hiệp định, thực hiện chiến dịch tố cộng diệt cộng, thi hành luật 10-59 lê máy chém đi khắp miền Nam làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề

Câu 10

Nội dung của Hội nghị TW Đảng lần thứ XV đầu năm 1959 là gì?

A.

Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng vũ trang là chủ yếu, kết hợp với lực lượng chính trị.

B.

Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh vũ ttrang với đấu tranh chính trị và ngoaị giao.

C.

Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh vũ trang.

D.

Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng quần chúng là chủ yếu, kết hợp lực lượng vũ trang nhân dân.

Câu 11

Kết qua lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì?

A.

Phá vở từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch.

B.

Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.

C.

Ủy ban nhân dân tự quản tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo.

D.

Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 – 12 – 1960)

Câu 12

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì?

A.

Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

B.

Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CM miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.

Sự ra đời của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (20 – 12 – 1960).

D.

Làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biẹt của Mỹ.

Câu 13

“Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ?

A.

Phản ứng linh hoạt

B.

Ngăn đe thực tế

C.

Bên miệng hố chiến tranh

D.

Chính sách thực lực

Câu 14

Bình định miền Nam trong 18 tháng, là nội dung của kế hoạch nào sau đây?

A.

Kế hoạch Stalây Taylo.

B.

Kế hoạch Johnson Mac-namara.

C.

Kế hoạch Đờ-Lát Đờ-tát-Xi-nhi.

D.

Kế hoạch Stalây Taylo và Johnson Mac-Namara.

Câu 15

Trọng tâm của “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A.

Dồn dân vào ấp chiến luợc.

B.

Dùng người Việt đánh người Việt.

C.

Bình định miền Nam.

D.

Bình định miền Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Câu 16

Chiến thắng Ấp Bắc diễn ra vào thời gian nào?

A.

01- 01- 1963.

B.

01- 02- 1963.

C.

02- 01- 1963.

D.

03- 01- 1963.

Câu 17

Ngày 02- 12- 1964 quân dân miền Nam đã giành thắng lợi nào sau đây?

A.

Chiến thắng Ba Rày.

B.

Chiến thắng Bình Giã.

C.

Chiến thắng Ba Gia.

D.

Chiến thắng Đồng Xoài.

Câu 18

Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản chiến tranh đặc biệt của Mỹ?

A.

Ấp Bắc.

B.

Bình Giã.

C.

Đồng Xoài.

D.

Ba Gia.

Câu 19

Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất của nhân dân miền Nam năm 1963 là?

A.

Cuộc biểu tình của 2 vạn tăng ni phật tử Huế (08- 5- 1963).

B.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đốI chính quyền Diệm ở Sài Gòn.

C.

Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng ở Sài Gòn (16- 6- 1963).

D.

Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm.

Câu 20

Ngày 01- 11- 1963 là ngày gì?

A.

Tổng thống Kennơdi bị ám sát.

B.

Johnson lên nắm chính quyền.

C.

Kế hoạch Johnson Mac Namara được thông qua.

D.

Ngô Đình Diệm bị lật đổ.

Câu 21

Chiến thắng Vạn Tường (18- 8- 1968) đã chứng tỏ điều gì?

A.

Lực lượng vũ trang CM miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mỹ

B.

Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành.

C.

Quân viễn chinh Mỹ đã mất khả năng chiến đấu.

D.

CM miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “chiến tranh cục bộ” của Mỹ

Câu 22

Cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 của Mỹ kéo dài trong bao lâu, với bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ?

A.

4 tháng với 450 cuộc hành quân.

B.

4 tháng với 540 cuộc hành quân.

C.

6 tháng với 450 cuộc hành quân.

D.

7 tháng với 540 cuộc hành quân.

Câu 23

Cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966 - 1967 vào Đông nam bộ là cuộc hành quân nào?

A.

Atơnbôrơ.

B.

Xêđanphôn.

C.

Gian Xơnxity.

D.

Cuộc hành quân ánh sáng sao.

Câu 24

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt”?

A.

Chiến thắng Vạn Tường.

B.

Chiến thắng Ấp Bắc.

C.

Chiến thắng Bình Giã.

D.

Chiến thắng Ba Gia .

Câu 25

Chiến thắng nào của ta đã làm phá sản mục tiêu chiến lược “tìm diệt” và “bình định” của Mỹ?

A.

Chiến thắng Ba Rài.

B.

Chiến thắng Đồng Xoài.

C.

Chiến thắng Ấp Bắc.

D.

Chiến thắng mùa khô 1965-1966, 1966-1967.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán