Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học Lớp 11 trường Thpt Quang Hà

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,062 lượt xem Lượt thi 98 lượt thi

Câu 1

Một dung dịch chứa các ion sau Fe2+, Mg2+, H+, K+, Cl-, Ba2+. Muấn tách được nhiều ion ra khỏi dung dịch nhất mà không đưa thêm ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch đó tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch nào sau ?

A.

K2SO3

B.

Na2CO3

C.

K2SO4

D.

Ba(OH)2

Câu 2

Nhóm các ion nào dưới đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

A.

Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-

B.

Na+, Ca2+, NO3-, Fe3+, Cl-

C.

Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+.

D.

NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+

Câu 3

Trong các dung dịch có cùng nồng độ sau, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất

A.

K2S

B.

H2SO4

C.

NaOH

D.

(NH4)3PO4

Câu 4

Nhóm chất nào sau đây đều bị thủy phân trong nước ?

A.

Na3PO4, Ba(NO3)2, FeCl3, KCl

B.

AlCl3, (NH4)3PO4, K2SO3, CH3COOK

C.

K2S, KHS, K2SO4, KHSO3

D.

Mg(NO3)2, BaCl2, K2HPO4, NaNO3

Câu 5

Theo định nghĩa mới về axit bazơ của Bronstet trong các ion Na+, NH4+, CO32ֿ , S2ֿ , HSO4ֿ , HCO32- , Clֿ . Số ion là axit là

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Câu 6

Cho các cặp chất sau Na2CO2 và BaCl2 (I); (NH4)2CO3  và Ba(NO3)2 (II); Ba(HCO3)2 và K2CO3  (III); BaCl2 và MgCO3 (IV). Những cặp chất khi phản ứng với nhau có cùng phương trình ion thu gọn là

A.

(II), (III), (IV).

B.

(I), (III), (IV).

C.

(I), (II), (III)

D.

(I), (II), (IV)

Câu 7

Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005 M

A.

10

B.

4

C.

2

D.

12

Câu 8

Sắp xếp các dung dịch sau : H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) ( có cùng nồng độ mol) theo thứ tự độ pH tăng dần 

A.

(1) < (2) < (3) < (4)

B.

(1) < (3) < (2) < (4)

C.

(4) < (3) < (2) < (1)

D.

(2) < (3) < (4) < (1)

Câu 9

Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính lên có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây ?

A.

H2SO4, H2CO3

B.

Ba(OH)2, H2SO4

C.

Ba(OH)2, NH4OH.

D.

H2SO4, NH4OH 

Câu 10

Cho hỗn hợp gồm ba kim loại A, B, C có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lít khí H2 ( đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là

A.

7,549g

B.

7,594g

C.

7,495g

D.

7,945g

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán