Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học lớp 11 trường Thpt Tam Đảo 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,358 lượt xem Lượt thi 78 lượt thi

Câu 1

Những ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch:

A.

Mg2+, SO42-, Cl-, Ba2+

B.

SO42-, Ba2+, Fe2+, Al3+

C.

Cl-, NO3-, Ba2+, Fe2+

D.

NO3-,OH-  Ba2+, Fe3+

Câu 2

Thành phần chính của cát là:

A.

Si

B.

Na2SiO3

C.

H2SiO3

D.

SiO2

Câu 3

Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung ở nhiệt độ cao, sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là

A.

Cu, FeO, Al2O3, MgO

B.

Cu, Fe, Zn, Mg

C.

Cu, Fe, Al2O3, MgO

D.

Cu, Fe, Al, MgO

Câu 4

Một dung dịch chứa các ion sau Fe2+, Mg2+, H+, K+, Cl-, Ba2+. Muốn tách được nhiều ion ra khỏi dung dịch nhất mà không đưa thêm ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch đó tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch nào sau đây?

A.

K2SO3

B.

Na2CO3

C.

Ba(OH)2

D.

K2SO4

Câu 5

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa muối :

A.

NaHCO3

B.

Na2CO3

C.

NaHCO3 và Na2CO3

D.

Không xác định được

Câu 6

Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí N2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào dung dịch X và đun sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3 (các thể tích khí đo ở đktc) Giá trị của m là:

A.

4,86

B.

1,62

C.

7,02

D.

9,72

Câu 7

Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng:

A.

SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2

B.

SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

C.

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

D.

SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

Câu 8

Dung dịch H3PO4 (không kể các thành phần của nước) chứa những thành phần nào sau đây

A.

H+; HPO42-; PO43-; H3PO4

B.

H+; PO43- ; H3PO4

C.

H+; H2PO4-; PO43-; H3PO4

D.

H+; H2PO4- ; HPO42- ; PO43-; H3PO4.

Câu 9

Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam chất hữu cơ A, rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 4,08 gam. Biết rằng số mol CO2 gấp 0,75 lần số mol của nước. Biết A có 1 nguyên tử oxi trong phân tử. CTPT của A là:

A.

C4H10O

B.

C3H8O

C.

C3H6O

D.

CH2O

Câu 10

Cho dung dịch X gồm HNO3 và HCl có pH = 1. Trộn V ml dung dịch Ba(OH)2 0,025M với 100 ml dung dịch X thu được dung dịch Y có pH = 2. Giá trị V là:

A.

150

B.

175

C.

250

D.

125

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán