Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh 15 phút Lớp 11 Trường thpt Việt Đức

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 880 lượt xem Lượt thi 6 lượt thi

Câu 1

By 2010 this area (be) turned into an industrial centre.

A.

will be

B.

is

C.

will have been

D.

is being

Câu 2

Mary: " I'm going to play tennis today." (a week later) Peter: " Mary said that she was going to play tennis.........................."

A.

tomorrow

B.

that day

C.

today

D.

this day

Câu 3

If you ……………told us about the bad service, we would have eaten there.

A.

haven't

B.

didn't

C.

hadn't

D.

wouldn't have

Câu 4

He saw a young woman ………………..on the pavement outside the shop.

A.

standing

B.

was standing

C.

to stand

D.

stood

Câu 5

Banh Chung is made ……………………sticky rice, green beans and patty pork.

A.

of

B.

with

C.

by

D.

from

Câu 6

Thank you very much …… lending me your bike.

A.

about

B.

in

C.

of

D.

for

Câu 7

____________ electric eels send a series of blips of electricity into the water around them and they can detect the pattern of electricity of the water changes.

A.

 All of

B.

 All

C.

Every

D.

Of each

Câu 8

When she ……………………her mistakes she apologised.

A.

realised

B.

did realise

C.

was realising

D.

has realised

Câu 9

I'm sorry but I forgot …………………your letter. It’s still here in my pocket.

A.

post

B.

to post

C.

that I posted

D.

posting

Câu 10

Someone told us.........................sit on the stairs.

A.

don't

B.

 not to

C.

not

D.

to not

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán