Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp (Units 1- 4) Trường thpt Chu Văn An

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 604 lượt xem Lượt thi 15 lượt thi

Câu 1

 I'd rather.................. home.

A.

stay

B.

 staying

C.

stayed

D.

 to stay

Câu 2

Some high school students ..................helping handicapped.

A.

take a place of

B.

play a role of

C.

participate

D.

are a part of

Câu 3

May I change the TV channel, or do you want.................... more of this programme?

A.

to watching

B.

to watch

C.

to be watched

D.

watching

Câu 4

Chia động từ trong ngoặc:
 

The police (pay) no attention to Clare's complaint because she (phone) them so many times before.

A.

paid/phoned

B.

paid/had phoned

C.

had paid/hadphoned

D.

had paid/phoned

Câu 5

The judge demanded...........the original document, not the photocopy. (see)

A.

 seeing

B.

see

C.

to seeing

D.

to see

Câu 6

Chia động từ trong ngoặc:

By the time you (get) her letter, she (arrive) in Paris.

A.

 had got/had arrived

B.

 got/had arrived

C.

had got/arrived

D.

got/arrived

Câu 7

The sun.............., before I....................ready to go.

A.

 set / had been

B.

had set /was

C.

was setting / was

D.

 was setting / had been

Câu 8

I must drive more carefully. I can't risk..........another speeding ticket. (get)

A.

 get

B.

getting

C.

to get

D.

to getting

Câu 9

Barbara didn't mention...........about her progress report at work, but I'm sure she is.

A.

 being concerned

B.

concerning

C.

to be concerned

D.

 to concern

Câu 10

Chọn phương án phù hợp với dạng đúng của động từ trong ngoặc:

Helen (a. feel).............very tired, and when she (b. finish).............her work, she (c. fall).............asleep.

A.

 felt / had finished / fell

B.

felt / finished / had fell

C.

 had felt / finished / had fell

D.

felt / finished / fell

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn